І. Економічний зміст страхування в ЗЕД

магниевый скраб beletage

В Україні діє Закон «Про страхову діяльність» від 07.03.96 року,закон України «Про страхування» від 4 жовтня 2002 р.

Страхування в ЗЕД — це відносини між суб'єктами світового го-сподарства з приводу створення грошового або валютного фонду з ме-тою його використання для покриття збитків, які можуть мати місцепри здійсненні ЗЕД.

Страховий фонд (валютний або грошовий) є джерелом реалізаціїстрахових операцій.

Основна риса Страхового фонду заключається в тому, що він зорі-єнтований на забезпечення безперервності ЗЕД суб'єктів міжнародноїекономіки.

Суб'єкти страхових операцій у ЗЕД:

Страхувальники — юридичні, фізичні особи, які користуютьсяпослугами страховиків.

Страховики — юридичні, фізичні особи, які надають страховіпослуги.

Важливим елементом страхових операцій є внески страхувальників:

Ці внески мають назву «страхові премії» і складають основустрахового фонду.

Страхова премія — це плата за прийняття страховиком зобов'я-зань по відшкодуванню збитків страхувальників — суб'єктів ЗЕД.

Страховий поліс — це правовий документ, договір, який уклада-ється між страховиком і страхувальником. В ньому вказуються розмірстрахових премій, умови страхування.

Основні умови страхового поліса:

Визначення ризиків, які страховик має відшкодувати. Страховийризик — вірогідність настання події, яка може викликати збитки длястрахувальника.

Наявність страхового випадку — можливість здійснення ризи-кових подій. При наявності страхового випадку страховик відшкодо-вує збитки суб'єкту ЗЕД.

Страхова оцінка — визначення вартості матеріальних цінностейу ЗЕД, яка приймається до страхування.

Страхова сума — застрахована частина вартості матеріальнихцінностей або їх повний обсяг, що мають місце при здійсненні ЗЕД.

Страхове відшкодування — сума, яку повинен виплатити стра-ховик при настанні страхового випадку.

Страхові збитки — матеріальні втрати, які несе суб'єкт ЗЕДвнаслідок настання страхового випадку.

Основна мета діяльність страхових компаній у сфері ЗЕД — цесприяння розвитку ЗЕД і отримання відповідного прибутку.

Прибуток страхових компаній має дві складові:

прибуток від здійснення страхових операцій в сфері ЗЕД;

прибуток від здійснення інвестиційної діяльності.

Pf2

Схема отримання прибутку страховою компанією:

Страхувальник

 

Страхова

 

Інвестиційна

>-

 

 

 

компанія

 

 

Pfi

Прибуток Pf1 залежить ві^обсягу страхового портфелю — кілько-сті страхових угод (полісів). Його вартість визначається сумою стра-хових премій. Pf2 — прибуток, що отримує страхова компанія відздійснення інвестиційної діяльності.