ll. Основні види страхування в ЗЕД

Страхування різних видів зовнішньоекономічних операцій (кон-трактів).

Страхування вантажів у ЗЕД — «карго».

Страхування транспортних засобів — «каско».Конкретні види страхування ЗЕД:

Страхування контейнерів та їх транспортування.

Страхування будівельно-монтажних ризиків.

Страхування обладнання від пошкоджень.

Страхування гарантійних зобов'язань.

Страхування комплексного обладнання, що імпортується.

Страхування імпортного електронного обладнання.

Страхування відповідальності перед третьою особою за будіве-льно-монтажні роботи.

Страхування торгово-промислових та інших виставок, що про-водяться іноземними фірмами.

Страхування майна іноземних компаній, що діють на територіїУкраїни.

Страхування майна українських організацій, установ, підпри-ємств, що діють за кордоном.

Страхування відповідальності суб'єктів ЗЕД за здійснення зов-нішньоекономічних операцій.

Страхування експортних кредитів.

Тощо.

У МГК страхові операції фіксуються у двох статтях:

Статті, де визначаються умови страхування при здійсненні по-ставок товарів на основі Incoterms 2000.

В МГК є конкретна стаття про страхування. В ній визнача-ються:

Обов'язки продавця/покупця по страхуванню вантажу.

Тривалість страхової гарантії.

Обсяг страхової гарантії.

Умови страхування контракту.

Умови страхування прибутку.

По критерію обсягу страхування у світовій практиці виділяють таківиди страхування ЗЕД:

З відповідальністю за всі ризики — страховик має покривати всіризики, які пов'язані з повним знищення вантажу або його частковоювтратою. Таке страхування передбачає здійснення виплат страхови-ком, коли має місце загальна аварія.

З відповідальністю за часткову аварію. Страховик бере на себезобов'язання за часткові збитки, які несуть суб'єкти ЗЕД.

Без відповідальності за пошкодження вантажу крім випадку по-вного знищення. Умова передбачає відповідальність страховика приповному знищенні всього вантажу або його частини. При цьому стра-ховик не несе відповідальності за інші ризики, крім випадку повногознищення вантажу.

Документи, які необхідні для отримання страхового відшкоду-вання:

1. Докази суб'єкта ЗЕД України у тому, що він зацікавлений у ван-тажу, який підлягав страхуванню. До них відносять:

Коносамент (документи, необхідні при транспортуванні ванта-жу водним, морським шляхом).

Рахунок-фактура.

Залізничні, автомобільні, авіа накладні.

Платіжні документи.

Докази суб'єкта ЗЕД про наявність страхового випадку при здій-сненні зовнішньоекономічної операції. До них відносять:

Офіційний акт про причину страхового випадку.

Документи, дані про транспортування вантажу з місця відправ-ки до місця призначення, маршрутний лист.

Докази суб'єкта ЗЕД про розміри претензії по збиткам, які малимісце при настанні страхового випадку. До них відносять:

Акт огляду вантажу аварійним комісаром.

Аварійний сертифікат, що надається аварійним комісаром.

Акт експертизи вантажу, який зазнав страхового випадку.

Оцінка збитків, що об'єктивно обгрунтована суб'єктом ЗЕД.

Розділ XVl

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕД

Показники ефективності ЗЕД.

Методи оцінки виробничо-господарської діяльності су-б'єктів ЗЕД.