ll. Методи оцінки виробничо-господарськоїдіяльності суб'єктів ЗЕД

магниевый скраб beletage

Показники ефективності діяльності фірмиІснує два види таких показників:

Абсолютні показники ефективності фірм.

Відносні показники ефективності фірм.І. Абсолютні показники:

Рентабельність фірми в абсолютному виразі (Рфав):

РФАВ = МПЗр - Мпмр

Мпзр — маса прибутку фірми в звітному році, Мпмр — маса прибу-тку фірми в минулому році.

Зростання обсягу продажів фірми (ОПф):

ОПф = ОПЗР - ОПмр

де: ОПзр — обсяг продажів фірми у звітному році, ОПмр — обсягпродажів фірми в минулому році.

II. Відносні показники ефективності фірми

Рентабельність продукції фірми у звітному році:

Рпфзр = Пфзр/Пфмр

Рентабельність фірми в звітному році:

Рпфзр = ПфзрЮПфзр

Рентабельність фірми в звітному році:

Рпфзр = ПФЗр/А,

А — активи фірми в звітному році (основний + оборотний капітал).

Рентабельність основного капіталу (Рок) фірми:

Рок = Пзр/ОКзр

Рентабельність власного капіталу (Рвк) фірми:

Рвк = Пзр/ВКзр

Середня норма рентабельності фірми:

(П1+П2+.. .+П„)/(АІ+А2+. . .+А„),

де П — чистий прибуток за відповідний період часу, А — балансовавартість активів фірми за винятком амортизації на кінець року, щорозглядається; n — кількість років.

Показники обсягу продажу продукції

Ефективність діяльності фірми (Едф) по цьому напрямку.

ЕДФ = ОПІ /Аі;

де ОПІ — обсяг продажу в і-му році, Аі — активи в і-му році.

Коефіцієнт обертання оборотних активів (К0оа).

Кооа = ОПІ /ОАІ,

де ОПі — обсяг продажу в і-му році, ОАі — оборотні активи в і-му році.

Коефіцієнт обертання матеріальних виробничих запасів (К0мвз).

Комвз = ОПІ /ОМВЗІ,

ОМВЗі — обсяг матеріальних виробничих запасів в і-му році.

Рівень організації виробництва фірми (Ровф).Ровф = ОПі /Чисельність зайнятих в і-му році.Показники конкурентноздатності фірми

Коефіцієнт зростання прибутку (Кзп) фірми в абсолютному ви-разі.

Кзп = Мпзр — МПМР

Коефіцієнт норми прибутку фірми (Кнпф).

Кнпф = Нпфзр/Нпфмр

Загальний коефіцієнт конкурентноздатності фірми (ЗККФ).

ЗККф = Пі /ОПІ

Коефіцієнт обсягу продаж фірми в звітному році (К0пф).

Копф = ОПфзр /ОПфМр, = 0, <1, >1.

Коефіцієнт обсягу продаж фірми по групам товарів (К0пф).Копф = ОП фірми по групам товарів у звітному році/ОП фірми по

групам товарів у минулому році

Загальний показник конкурентноздатності фірми (Кф).

Кф = ОПІ / МЗІ, = 0, < 1, >1,де МЗі — матеріальні запаси в і-му році.

Загальний показник конкурентноздатності фірми (Кф).

Кф = ОПі / НПі,

де НПі — нереалізована продукція в і-му році.

Коефіцієнт конкурентноздатності фірми (Кф).

Кф = ОПі / ДЗі,

де ДЗі — дебіторська заборгованість в і-му році.Кф означає:

обсяг комерційного кредиту;

обсяг боргу, який належить фірмі в і-му році.

Коефіцієнт завантаження виробничих потужностей фірми(Кзвпф).

Кзвпф = Обсяг продукції, що випустили у і-му році/Потенціал ви-робничих потужностей

Коефіцієнт портфеля замовлень (КПз).

_          Обсяг замовлень в і - му році

Кпз =

Обсяг продукції, що випустили в і - му році

Коефіцієнт капіталовкладень фірми (Ккф).

_ Обсяг капіталовкладень у звітному році

Ккф = —                     :           ^ = ° < -1, >1.

Уосяг капіталовкладень у минулому році

Коефіцієнт диверсифікації капіталовкладень фірми (КдкФ):

Кдкф = НК3р/НКМр,

де НК — напрямки капіталовкладень фірми у розвиток конкретнихвидів виробництва.

Показники фінансового стану фірми1. Коефіцієнт капіталізації прибутку (Ккп).

_ Прибуток, що йде на накопичення в і - му році

Ккп =

Обсяг акціонерного капіталу фірми в і - му році

2. Коефіцієнт фінансового стану фірми (КФСФ).

Власний капітал фірми в і - му році

Кфсф =            .

Заборгованість фірми в і - му році

Нормальна робота фірми > 50%.

Коефіцієнт фінансового стану фірми (КФСф).

_ Загальна заборгованість фірми в і - му році

Кфсф   —        з           :           —        :           :          

Власнии капітал фірми в і - му році

Повинен бути <1.

Коефіцієнт фінансового стану фірми (КФСФ).

v _ Власний капітал фірми в і - му році

Кфсф = —       з           3          :           Т^        :           7

Реальнии основний капітал фірми в і - му році

Повинен бути >1.

Коефіцієнт фінансового стану фірми (КФСФ).

_ Сума загального боргового зобов' язання в і - му році

Кфсф   —        з           :           —        :           :          

Власнии капітал фірми в і - му році

Повинен бути <1.

Загальні показники фінансово-виробничої діяльності фірми1. Коефіцієнт самофінансування поточних капіталовкладень фірми(Кспкф).

_ Прибуток, що йде на накопичення в і - му році

Кр

^СПКФ "

Основний капітал фірми в і - му році2. Коефіцієнт платоспроможності (покриття) фірми (КПФ).

Оборотні активи фірми в і - му році

КПф =

Короткострокова зоборгованість фірми в і - му році

яка включає в себе:

заробітну платню;

податки;

процент за кредит.

Коефіцієнт ліквідності оборотних засобів (КЛОз).

v _ Наявні грошові кошти в і - му році + Фондові цінності

-К-лоз =          ;           ;           ;           ;          

Оборотні активи фірми в і - му році

Фондові цінності — ЦП фірми, що швидко реалізуються.

Коефіцієнт покриття короткострокової заборгованості ліквідни-ми засобами (Кпкзлз).

Кпкзлз = (ГКі + ЦП, + ДЗі)/ОАі,

ГК — наявні грошові кошти фірми в і-му році;

ЦП; — цінні папери фірми в і-му році;

ДЗ! — дебіторська заборгованість фірми в і-му році.

Висновок

Формування системи вітчизняного ринкового господарства органі-чно пов'язане з розвитком його зовнішньоекономічних зв'язків.Останні є суттєвим чинником стабілізації національної економіки,зростання добробуту населення України, зміцнення позицій нашоїдержави у і світовому господарстві. В цьому зв'язку набуття теорети-чних та практичних знань у сфері зовнішньоекономічної діяльності єважливим фактором, що сприяє оптимальному здійсненню зовнішньо-економічних операцій всіма суб'єктами суспільного виробництва.

Розвиток ЗЕД на макро-, мезо- та мікрорівнях передбачає, насам-перед, постійне корегування, уточнення, удосконалення відповідногонаціонального законодавства. Йдеться також про розробку та прийн-яття нових законодавчих актів, норм, принципів, правил у міжнарод-ному торговельному, галузевому, транспортному, валютному праві. Цеповинно орієнтувати суб'єктів ЗЕД на постійне слідкування за новимиположеннями національного законодавства та міжнародного права, щовіддзеркалюють сучасні потреби розвитку міжнародних економічнихвідносин країн світу.

Поряд з цим в умовах стрімкого розвитку НТР, глобалізації міжна-родної економіки розширюються, інтенсифікуються та поглиблюютьсяекономічні зв'язки між суб'єктами світового господарства на галузе-вому, регіональному, організаційному рівнях. Значну роль тут має ві-діграти діяльність ГАТТ/СОТ, членом якої наша країна стала 16 трав-ня 2008р., розвиток регіональних інтеграційних об'єднань. Тут дляУкраїни важливими векторами зовнішньоекономічної політики є спів-робітництво з ЄС, створення єдиного економічного простору з Росією,Білорусією, Казахстаном, розвиток взаємовигідної співпраці в межахОЧЕС і ГУУАМ тощо.

Суттєвими напрямами подальшого розвитку ЗЕД і надалі залиша-ються зовнішня торгівля, спільна підприємницька діяльність, в т.ч.міжнародна спеціалізація і кооперування виробництва, прямі вироб-ничі зв'язки, функціонування спільних підприємств, міжнародних гос-подарських товариств, об'єднань, організацій. Значні перспективи дляінтенсифікації мають міжнародні валютні відносини, перш за все, міжкомерційними банками, міжнародні фондові та валютні біржі, інозем-на інвестиційна діяльність, міжнародні кредитні операції.

В аспекті лібералізації ЗЕД суттєвим напрямом зовнішньоекономі-чної політики країн світового співтовариства є виважене використанняможливостей офшорних територій, вільних (спеціальних) економічнихзон, територій пріоритетного розвитку, стабілізація, корегування норм,принципів, правил вітчизняного законодавства про оподаткуванняЗЕД, страхування зовнішньоекономічних операцій.

В межах інфраструктурного забезпечення ЗЕД залишається вкрайнагальним вирішенням проблем модернізації та оптимального викори-стання транзитних транспортних шляхів, зокрема, йдеться про нафто- ігазотрубопроводи, морський, залізний та автотранспорт, розвитокміжнародних комунікативних служб, інформаційної мережі.

Серед перспективних напрямів розвитку ЗЕД треба також відзна-чити подальшу розробку питань, пов'язаних з методикою розрахункуефективності конкретних зовнішньоекономічних операцій, оптиміза-цію тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоторговельнихвідносин, досягнення чіткої регламентації діяльності резидентів і не-резидентів в сфері міжнародних фінансів, виробництва, послуг, науко-во-технічного співробітництва.

Послідовне вирішення окремих проблем розвитку ЗЕД, безумовно,буде сприяти розширенню міжнародного бізнесу, як на національно-му, так і на інтернаціональному рівнях. Саме в даному напряму заразмає активно розвиватись вітчизняне підприємництво. До цього нашукраїну спонукає можливість використання преваг міжнародного поді-лу праці, інвестиційного потенціалу країн, світової спільноти, запози-чення досвіду ринкових перетворень господарської діяльності еконо-мічно розвинутих держав, співпраці з міжнародними економічними тавалютно-фінансовими організаціями. Проте реалізація перспективнихнапрямів розвитку ЗЕД в кінцевому підсумку залежить від конкретнихучасників зовнішньоекономічних операцій. Від того, наскільки вониоволодіють професійними знаннями в цій сфері господарської діяль-ності, і буде; залежати їх успіх у міжнародному бізнесі та в ціломувплив ЗЕД на економічне зростання національної економіки і задово-лення всебічних потреб населення нашої країни на рівні світових ста-ндартів.

список

ОСНОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

БНК — багатонаціональна корпораціяВКВ — вільно конвертована валютаВНП — валовий національний продуктВРУ — Верховна Рада УкраїниВ(С)ЕЗ — вільні (спеціальні) економічні зониГАТТ/ВТО — Генеральна угода з тарифів та торгівлі/Всесвітня то-ргівельна організація

ГУУАМ — Грузія, Узбекистан, Україна, Азербайджан, Молдова(міжнародна організація)

ДС — давальницька сировинаEC — економічні санкції

ЄБРР — Європейський банк реконструкції і розвитку

ЄВС — Європейський валютний союз

ЄМТУ — єдиний митний тариф України

ЗЕД — зовнішньоекономічна діяльність

ЗЕО — зовнішньоекономічні операції

ЗП — змішані підприємства

ЗТ — зовнішня торгівля

ІВТ — інтернаціонльна вартість товару

ІГЖ — інтернаціоналізація господарського життя

ІВТ — інтернаціональна вартість товару

ІГЖ — інтернаціоналізація господарського життя

II- іноземні інвестиції

МБРР — Міжнародний банк реконструкції та розвитку

МВФ — Міжнародний валютний фонд

МВФО — міжнародні валютні фінансові організації

МГК — міжнародні господарські контракти

МГС — міжнародне господарське співробітництво

ME — міжнародна економіка

МЕВ — міжнародні економічні відносини

МЕІ — міжнародна економічна інтеграція

МЕО — міжнародні економічні організації

МК — міжнародний кредит

МКАС — Міжнародний комерційний арбітражний судМКВ — міжнародна кооперація виробництва

МНТЗ — міжнародні науково-технічні зв'язки

МО — міжнародні організації

МОЕ — митне очищення експорту

МОЇ — митне очищення імпорту

МПП — міжнародний поділ праці

MP — міжнародні розрахунки

МРА — міжнародні розрахунки за акредетивоми

МРІ — міжнародні розрахунки за інкасо

МСВ — міжнародна спеціалізація виробництва

МТ- міжнародна торгівля

МТП — Міжнародна торгівельна палата

НГ — національне господарство

НЕП — національний експортний потенціал

НТП — науково-технічний прогрес

НТР — науково-технічна революція

ОПЕК — Організація країн-експортерів нафти

ОЧЕС — Організація Чорноморського економічного співробітництва

ПДВ — податок на додану вартість

СБ — Світовий банк

СВІФТ- міжнародна міжбанківська телекомунікаційна система

СГ — світове господарство

СДР — спеціальні права запозичення

СП — спільні підприємства

СР — світовий ринок

СТ — світова торгівля

СЦТ — світова ціна товару

ТНК — транснаціональна корпорація

ТПР — території пріоритетного розвитку

ТСД — товаросупроводжуючі документи

4KB — частково конвертована валюта

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Категорії світового господарства.

Зміст та методологія аналізу ЗЕД.

Концепція ЗЕД України.

Нормативно-правове забезпечення ЗЕД України.

Механізм регулювання ЗЕД України.

Зовнішня торгівля як основна форма ЗЕД: показники, форми,методи.

Суб'єкти, принципи та об'єкти ЗЕД.

Методи регулювання ЗЕД.

Зміст, принципи та порядок заключення міжнародних господар-ських контрактів (МГК).

Базові умови поставок товарів.

Типи і види МГК.

Економічні санкції в МГК.

МГК про факторинг та франчайзинг.

Механізм формування інтернаціональної вартості товару.

Механізм ціноутворення на світовому ринку.

Система світових цін.

Знижки та надбавки у зовнішній торгівлі.

Ціни на науково-технічну продукцію.

Валюта. Валютні цінності. Валютний курс та їх види.

Державне та недержавне регулювання ЗЕД.

Іноземне інвестування та його форми.

Пошук та оцінка зарубіжного партнера.

Стратегія і тактика ділового спілкування.

Посередники у зовнішній торгівлі.

Вартісні методи регулювання ЗЕД.

Регіональні особливості і ЗЕД України.

Валютні операції та їх види.

Спеціальний режим регулювання ЗЕД в Україні.

Клірингова система міжнародних розрахунків.

Суб'єкти, загальні форми, умови та правова основа міжнарод-них розрахунків.

Міжнародна міжбанківська телекомунікаційна система (СВІФТ).

Суть і конкретні форми міжнародних розрахунків.

Валютно-фінансові умови МГК.

Міжнародні розрахунки за інкасо.

Міжнародні розрахунки за документарним акредитивом.

Банківські перекази та розрахунки чеками.

Відкритий рахунок та авансовані платежі.

Суть, суб'єкти, принципи і форми міжнародного кредиту.

Системи оподаткування ЗЕД в Україні.

Митне регулювання ЗЕД в Україні.

Валютне регулювання ЗЕД в Україні.

Кон'юктура світового ринку.

Конкурентоспроможність товару на світовому ринку.

Суть і форми спільного підприємства,

Показники ефективності ЗЕД.

Тарифне і нетарифне регулювання зовнішньої торгівлі.

Фірмовий кредит та його види.

Банківський кредит та його види.

Пільги при оподаткуванні ЗЕД.

Система митних податків.

Страхування ЗЕД.

Акцептно-рамбурсьний кредит.

Шляхи створення та специфіка управління СП.

Транспортне забезпечення ЗЕД.

Вексельний кредит.

Методи стимулювання експорту та імпорту.

Нетарифні методи обмеження зовнішньоторговельних операцій.

Митні збори, їх види та використання.

Міжнародний науково-технічний обмін.

Паушальні платежі.

Види зовнішньої торгівлі.

Іноземна інвестиційна діяльність.

Маркетингова діяльність у ЗЕД.

Основні види транспортного забезпечення ЗЕД.

Шляхи пошуку іноземних контрагентів.

Форми зовнішньої торгівлі.

Методи зовнішньоторговельних операцій.

Міжнародні товарні біржі.

Міжнародні аукціони.

Міжнародні торги.

Методи оцінки господарської діяльності фірми.

Абсолютні показники ефективності і господарської діяльностіфірми.

Відносні показники ефективності і господарської діяльності фірми.

Пріоритетні напрями розвитку ЗЕД України.

ЛІТЕРАТУРА

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Київ, 1998.

Закон України «Про єдиний митний тариф «, К., 1996.

Декрет Кабінету Міністрів «Про систему валютного регулювання і ва-лютного контролю», К, 1996.

Закон України «Про іноземні інвестиції», К, 1992.

Закон України «Про вільні спеціальні економічні зони»,К., 1992.

Закон України від 5.04.2001 р. «Про митний тариф» // Офіційний вісникУкраїни. — 2001. — № 18.

Закон України від 5.02.1992 р. «Про Єдиний митний тариф // Укр. мит-ниця: Довідник. — К: Лібра, 1993. — 58 с.

Закон України від 25.061991 р. «Про митну справу в Україні» // Відомо-сті Верховної Ради України. — 1991. — № 44.

Закон України від 16.04.1991 р. «Про зовнішньоекономічну діяльність»// Укр. митниця: Довідник. — К: Лібра, 1993. — 67 с.

Митний кодекс України: офіційний контекст. — К: Кондор, 2006. —188 с.

Положення «Про форму зовнішньоекономічних договорів (контрак-тів)», К, 2001.

Унифицированньїе правила по инкассо, Международуная торговая па-лата, 1993.

Унифицированньїе правила й обьічаи по документальному акредитиву.МТП, 1993.

Международньїе правила по толкованию торгових терминов, Москва,2000.

Статистичний щорічник України за 2005 рік: Довідкове видання /Держкомстат України. — 2006. — К: Техніка, 2006 — 575 с.

Абрамцова Т., Авер'янова Є., Богданов В., Василенко В., Діброва Н.Зовнішньоекономічна діяльність: Консультації. Роз'яснення спеціалістів міні-стерств та відомств. Нормативна база. Первинна документація:Практ. керівни-цтво — Д. : ТОВ «Баланс-Клуб», 2006. — 175с.

Алексеев В.В., Бабин З.П., Бельчук А.И., Булатов А.С., Булатов Д.С.,Виноградов В.В. Мировая зкономика и международньїе зкономические отно-шения: учебник для студ., обучающихся по спец. «Финансьі и кредит», «Ми-ровая зкономика», «Налоги и налогообложение» / Московский гос. ин-т меж-дународньїх отношений (ун-т) МПД РФ / А.С. Булатов (ред.), Н.Н. Ливенцев(ред.). — М. : Магистр, 2008. — 654с.

Алєксєєеа Т.І. Міжнародна торгівля: навч. посібник / Харківський на-ціональний економічний ун-т. — X. : ХНЕУ, 2007. — 252с. : рис., табл.

Багрова І.В., Гетьман О.О., Власик B.C. Міжнародна економічна дія-льність України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.В. Багрової. — Київ:«Центр навчальної літератури», 2004. — 384 с.

Балабаное И.Т., Балабеное А.И. Внешнезкономические связи: Уч. пос.— М.: Финансьі и статистика, 2000. — 512 с.

Бараное В.В. Финансовьій менеджмент: Механизмьі финансовогоуправлення предприятиями в традиционньїх и наукоемких отраслях. — Моск-ва: Дело, 2002 — 258 с.

Батченко Л.В., Дроздова Г. М., Дятлова В. В., Ткаченко О. Г., Семено-ва Т. В. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менедж-менту / Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк : Норд-Прес, 2005. —244с.

Бовтрук Ю.А. Вступ до спеціальності «Менеджмент зовнішньоеконо-мічної діяльності»: навч. посібник / Міжрегіональна академія управління пер-соналом. — К. : МАУП, 2007. — 153с.

БольшаковА.С. Современньїй менеджмент: теория и практика /А. С. Большаков, В. И. Михайлов. 2-е изд., испр. и доп. СПб. |и др.] : Питер,2002. 411 с.

Бугас В.В., Веклич О.О., Чубукова О.Ю., Козаченко В.М., Костевич Н.О.,Романенко О.В. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / В.В. Бугас(ред.). — К. : ПП ВМБ, 2008. — 111c.

Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. — К.: Основи, 2000.

Вавилова Е.В., Бородулина Л.П. Международная торговля, 2006. — 287 с.

Вергун В.А., Кредісов А.І., Березовенко С.М., Голубій І.Є., Мазуренко В.П.Міжнародний бізнес: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Київський національ-ний ун-т ім. Тараса Шевченка / В. А. Вергун (наук.ред.). — К : ВПЦ «Київсь-кий університет», 2007. — 500с. : рис., табл.

Віднійчук-Вірван Л.А., Вірван Н.В. Міжнародний бізнес: українська бі-знес-енциклопедія. — Чернівці : Наші книги, 2008. — 376с.

Внешнезкономическая деятельность, словарь-справочник, Минск,1993.

Воронкоеа О.Н., Пузакоеа Е.П. Внешнезкономическая деятельность:организация и управление: учеб. пособие. — М. : Зкономисгь, 2007. — 495с.

ВЗД й международннй маркетинг / Новицкий В.Е. — К., 1994.

Гармонизация законодательства Украиньї и международная интегра-ция: внешнезкономическая деятельность: сб. науч. тр. / НАН Украинн; Инсти-тут зкономико- правових исследований / В.К. Мамутов (отв.ред.). — Донецк :Юго-Восток, Лтд, 2007. — 378c.

Гіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ри-нку // Пер. з англ. — К: Вид-во «Основи», 2001.- 856 с.

Дахно І.І. Міжнародна торгівля. — К: МАУП, 2003.

Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч.посібник. — К. : Знання, 2006. — 462с. — (Серія «Вища освіта XXI століття»).

Дудчак В.І., Мартинюк О.В. Митна справа: Навч. посібник. — К:КНЕУ, 2002. — 310с.

Єфремов В.В. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник / Ні-жинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин : Видавництво НДУ ім.М.Гоголя, 2006. — 80с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Зовнішньоекономічна діяльність: Термі-нологічний словник. — К. : Кондор, 2007. — 168с.

Зеркалое Д.В. Внешнезкономическая деятельность: знциклопедичес-кий словарь. — К : Дакор ; КНТ, 2008. — 544с. — (Серия «Внешнезкономи-ческая деятельность»).

Зовнішньоекономічна діяльність та митна справа: Збірник норматив-них актів / Упорядник М.І. Камлик. — К: Атака, 2004. — 680 с.

Как продать Ваш товар на внешнем рннке, словарь-справочник, М.,1996.

Кизим Н.А., Зинченко В.А. Качество жизни населення и внешнезконо-мическая деятельность предприятий: монография / Научно-исследовательскийцентр индустриальньїх проблем развития НАН Украинн. — X. : ИД «НН-ЖЗК», 2009. — 184с.

Кириченко О.А., Базовкін Є.Г., Єрохін С.А., Лаптєв С.М., Литвак О.М.Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник / О.А. Кириченко(ред.). — 2-е вид., переробл. і доп. — К : Знання, 2008. — 518с.

Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Сіваченко І.Ю., Якубовський С.О., Леви-цький М.А., Ковальов А.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: навч.посіб. для студ. ВНЗ / Одеський держ. економічний ун-т / Ю.Г. Козак (ред.),І.Ю. Сіваченко (ред.). — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К : Центр навчальноїлітератури, 2006. — 791с.

Козик В.В., Банкова Л.А., Карп'як Я.С., Григор'єв О.Ю., Босак А.О.Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. ідоп. — К: Центр навчальної літератури, 2004. — 608 с.

Козик В.В., Банкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні від-носини: навчальний посібник. — 7-ме вид., стер. — К : Знання, 2008. —406 с. : рис., табл. — (Серія «Вища освіта XXI століття»).

Козловський В.О. Зовнішньоекономічна діяльність: практикум длястуд. спец. «Менеджмент організацій» / Вінницький національний технічнийун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2008. Ч. 1 : Основи зовнішньоекономічної діяльнос-ті. — Вінниця : ВНТУ, 2008 — 197с. : рис., табл.

Козловський В.О., Лесько О.Й. Зовнішньоекономічна діяльність: прак-тикум для студ. спец. «Менеджмент організацій» / Вінницький національнийтехнічний ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2008. Ч. 3 : Глобальні закономірності роз-витку сучасного ринку. — Вінниця : ВНТУ, 2008 — 127с.

Краткий внешнезкономический словарь-справочник, Москва, 1994-1998.

Крилова Н.В. Міжнародна торгівля: навч. посіб.. — К : Знання, 2008.— 365с. — (Серія «Вища освіта XXI століття»).

Кузнєцоеа Н.В. Регулирование внешнезкономической деятельности вУкраине. К, 1998.

Ливенцев Н.Н., Аникин А.В., Бабин З.П., Буглай В.Б., Васильєва И.П.Международньїе зкономические отношения: учебник для студ. вузов, обуч. понаправленням подготовки и спец. «Международньїе отношения» и «Регионо-ведение» / Московский гос. ин-т международньїх отношений (Университет) /Н.Н. Лпвенцев (ред.). — 2-е изд., перераб. п доп. — М. : Проспект, 2008. —648 с.

Липов В.В. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальноїдисципліни «Міжнародні економічні відносини»: тести, практичні та ситуа-ційні завдання: навч.-практ. посібник / Харківський національний економіч-ний ун-т — X. : Вид. ХНЕУ, 2008. — 193с.

Лисиця Н.Р., Полякова Я.О., Базалієва Л.В., Піддубна Л.І., Семікоп Ю.О.Міжнародний бізнес: теорія і практика: монографія. — X. : ХНЕУ, 2008. — 140 с.

Лук'яненко Д.Г., Поручник A.M., Циганкова Т.М. Міжнародна економі-ка. К., 1999.

Международная торговля 2-е издание, переработанное и дополненное.В.И. Трухачев, И.Н. Лякишева, В.Л. Ерохин, 2008 — 346 с.

Макогон Ю.В., Кравченко В.А., Кравцова В.В. Внешнезкономическаядеятельность: организация, управление, прогнозирование. Донецк, 2001.

Мельник Т.М. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної кон-куренції: моногр. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. —К. : КНТЕУ, 2007. — 395с. : рис., табл.

Менеджмент ВЗД / под ред. проф. Кириченко, К., 1998.

Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умо-вах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя ф-ту між-нар. бізнесу та менеджменту) / Тернопільський національний економічний ун-т. Факультет міжнародного бізнесу та менеджменту / Ю.П. Гуменюк (ред.кол.)— Т. : ТНЕУ, 2008. — 616c.

Новикова М.В., Стасюк О.П. Міжнародна торгівля: конспект лекцій /Національний авіаційний ун-т. — К. : НАУ, 2007. — 144с. : рис., табл.

Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підруч-ник. — К: КНЕУ, 2003. — 948 с.

Омельченко А.В. Іноземні інвестиції в Україні. К, 1997.

Основьі внешнезкономических знаний, словарь-справочник / под ред.Долгова. М., 1998.

Основи внешнезкономических знаний / под ред. проф. Фоминского,М., 1998.

Основи міжнародної торгівлі: Навчальний посібник/за ред. Ю.Г. Коза-ка, Н.С. Логвинової; 2-ге вид., перероб. та доп. — Київ: «Центр навчальної лі-тератури», 2005. — 656 с.

Пазуха М.Д. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення):навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Українська академія бізнесу та підпри-ємництва. — К. : ЦУЛ, 2008. — 230с.

Передрій О.С. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб.. — 4-евид., перероб. і доп. — К : Знання, 2008. — 264с. — (Серія «Вища освіта XXIстоліття»).

Пономарьое О.С. Світова торгівля в системі міжнародних економічнихвідносин: текст лекцій з курсу «Міжнародні економічні відносини» / Націона-льний технічний ун-т «Харківський політехнічний ін-т». — X. : НТУ «ХПІ»,2008. — 35с.

Прокушев Е.Ф. Внешнезкономическая деятельность: учебник. — 5-еизд., испр. и доп. — М. : Дашков и Ко, 2008. — 498с.

Романчиков В.І., Романенко І.О. Міжнародні економічні відносини:навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Центр учбової літератури, 2008.

256с.

Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції:Підручник. Київ: ЦУЛ, 2003. — 616с.

Румянцев А.П., Башинська А.І., Корнілова І.М., Коваленко Ю.О. Між-народна торгівля: Навчальний посібник. — К: Центр навчальної літератури,2004. — 376с.

Рут Ф.Р., Філіпенко А.С. Міжнародна торгівля та інвестиції: Підруч-ник. — К: Основи, 1998. — 308 с.

Рьібалкин В.Е., Щербанин Ю.А., Щетинин В.Д. Международньїе зко-номические отношения: Учебник для студ. вузов, обучающихся по зкон. спец.,а также спец. зкономики и управлення (060000) / Валерий Евгеньевич Рьібал-кин (ред.). — 6-изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 591с. —(Серия «Золотой фонд российских учебников»).

Соколенко С.И. Глобальньїе ринки XXI столетия. Перспективи Украи-нн. К, 1998.

Статистичний щорічник України за 2007 рік / Держений комітет ста-тистики України; За ред. О.Г. Осауленка. — К: Консультант, 2008. — 572 с.

Трухачев В.И., Лякишева И.Н., Ерохин В.Л. Международная торговля:учеб. пособие для студ., обучающихся по зкон. спец.. — Изд. 2-е, перераб. идоп. — М. : Финансьі и статистика, 2008. — 415с.

Управління ЗЕД / під ред. Кредісова. — Київ, 1997-1998.

Фабоцци Фрзнк Дж. Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.:Инфра — М, 2000. — 930 с.

Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: історія: Підруч. длястуд. екон. спец. вищ. навч. закл.. — К : Либідь, 2006. — 390с.

Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: теорія: підручникдля студ. екон. спец. вищих навч. закл.. — К : Либідь, 2008. — 408c. : рис.,табл.

ХойерВ., Как делать бизнес в Европе, М., 1992.

Черевань В.П., Румянцева А.П., Романенко Л.Ф. Міжнародна економі-чна діяльність: Навчальний посібник — Київ: Видавничий дім «Слово», 2003.

280 с.

Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля.- К : КНЕУ, 2003. — 255с.

Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля:Навч. посібник. — К: КНЕУ, 2001. — 488 с.

Школа І.М., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні економічнівідносини: підручник для студ. вищих навч. закл. / Чернівецький торговельно-економічний ін-т Київського національного торговельно-економічного ун-ту.

Вид. 2., переробл. і доп. — Чернівці : Книги-XXI, 2007. — 544с.

Шраменко Н.Ю., Харченко Т.В. Зовнішньоторговельні транспортніоперації: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів, які навчаються за на-прямом «Транспортні технології» / Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т. — X. : ХНАДУ, 2007. — 260 c.

Яковлєв Ю.П. Міжнародна торгівля. Практикум: навч. посіб. для студ.вищ. навч. закл.. — К. : Кондор, 2008. — 380с.

Нормативно-правові матеріали до законів України, постанов уряду таінші документи за напрямком вивчення. — www.gov.ua.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України /www.ukrstat.gov.ua

ДОДАТКИ

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

№ 201 від 06.09.2001 м. Київ Зареєстрованов Міністерстві юстиції України21 вересня 2001 р.за № 833/6024

Про затвердження Положення про формузовнішньоекономічних договорів (контрактів)

Відповідно до пункту 9 спільної постанови Кабінету Міністрів України іНаціонального банку України від 17 липня 1995 р. № 523 (523-95-п) «Про станвиконання Указу Президента України від 18 червня 1994 року N 319 «Про не-відкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що неза-конно знаходяться за її межами» та з метою приведення нормативно-правовихактів у відповідність до Указу Президента України від 15 грудня 1999 року№ 1573/99 (1573/99) «Про зміни у структурі центральних органів виконавчоївлади» Н А К А З У Ю:

Затвердити Положення про форму зовнішньоекономічних договорів(контрактів) (додається).

Начальнику управління правового забезпечення зовнішньоекономічноїдіяльності юридичного департаменту Федоренку Ю.В. подати цей наказ надержавну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установлений законо-давством термін та забезпечити його подальше супроводження.

Начальнику управління правового забезпечення зовнішньоекономічноїдіяльності юридичного департаменту Федоренку Ю.В. після державної реєст-рації цього наказу довести його до відома Міністерства економіки АвтономноїРеспубліки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської таСевастопольської міських державних адміністрацій, а також забезпечити йогоопублікування в офіційних засобах масової інформації.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ МЗЕЗторгу України від05.10.95 N 75, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.10.95 року заN 367/903 (z0367-95), зі змінами та доповненнями.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника МіністраГончарука А.І.

Міністр економіки та з питань європейської інтеграції О.Шлапак

ЗатвердженоНаказ Міністерства економікита з питань європейськоїінтеграції України06.09.01 № 201

Зареєстровано в Міністерствіюстиції України21.09.2001 р.за № 833/6024

Положення про формузовнішньоекономічних договорів (контрактів)

Це Положення розроблено відповідно до статті 6 Закону України «Про зо-внішньоекономічну діяльність» (959-12) та пункту 9 постанови Кабінету Міні-стрів України і Національного банку України від 17 липня 1995 р. № 523 (523-95-п) «Про стан виконання Указу Президента України від 18 червня 1994 року№ 319 «Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних ціннос-тей, що незаконно знаходяться за її межами». Воно застосовується при укла-данні договорів купівлі/продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) татоварообмінних договорів між українськими суб'єктами підприємницької дія-льності та іноземними суб'єктами підприємницької діяльності незалежно відформ власності та видів діяльності.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) — матеріально оформлена уго-да двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземнихконтрагентів, та спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаєм-них прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Договір (контракт) укладається відповідно до Закону України «Про зовні-шньоекономічну діяльність» (959-12) та інших законів України з урахуваннямміжнародних договорів України. Суб'єкти підприємницької діяльності прискладанні тексту договору (контракту) мають право використовувати відоміміжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та організацій, якщо цене заборонено прямо та у виключній формі Законом України «Про зовнішньо-економічну діяльність» (959-12) та іншими законами України.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб'єктом зовніш-ньоекономічної діяльності або його представником у простій письмовій формі,якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи законом. Пов-новаження представника на укладення зовнішньоекономічного договору (кон-тракту) може випливати з доручення, статутних документів, договорів та ін-ших підстав, які не суперечать Закону України «Про зовнішньоекономічнудіяльність» (959-12). Дії, які здійснюються від імені іноземного суб'єкта зов-нішньоекономічної діяльності суб'єктом зовнішньоекономічної діяльностіУкраїни, уповноваженим на це належним чином, уважаються діями цього іно-земного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

Договір (контракт) може бути визнано недійсним у судовому порядку, як-що він не відповідає вимогам законів України або міжнародних договорівУкраїни.

Права та обов'язки сторін зовнішньоекономічної угоди визначаються ма-теріальним та процесуальним правом місця її укладання, якщо сторони не по-годили інше, і відображаються в умовах договору (контракту).

1. До умов, які повинні бути передбачені в договорі (контракті), якщо сторонитакого договору (контракту) не погодилися про інше щодо викладення умов дого-вору і така домовленість не позбавляє договір предмета, об'єкта, мети та інших іс-тотних умов, без погодження яких сторонами договір може вважатися таким, щонеукладений, або його може бути визнано недійсним внаслідок недодержання фо-рми згідно з чиним законодавством України, відносяться:

Назва, номер договору (контракту), дата та місце його укладення.

Преамбула.

У преамбулі зазначається повне найменування сторін — учасників зовні-шньоекономічної операції, під якими вони офіційно зареєстровані, із зазна-ченням країни, скорочене визначення сторін як контрагентів («Продавець»,«Покупець», «Замовник», «Постачальник» тощо), особа, від імені якої уклада-ється зовнішньоекономічний договір (контракт), та найменування документів,якими керуються контрагенти при укладенні договору (контракту) (установчідокументи тощо).

Предмет договору (контракту).

У цьому розділі визначається, який товар (роботи, послуги) один з контра-гентів зобов'язаний поставити (здійснити) іншому із зазначенням точного на-йменування, марки, сорту або кінцевого результату роботи, що виконується.

У разі бартерного (товарообмінного) договору (контракту) або контрактуна переробку давальницької сировини визначається також точне найменуван-ня (марка, сорт) зустрічних поставок (або назва товару, що є кінцевою метоюпереробки давальницької сировини).

Якщо товар (робота, послуга) потребує більш детальної характеристикиабо номенклатура товарів (робіт, послуг) досить велика, то все це зазначаєтьсяу додатку (специфікації), який має бути невід'ємною частиною договору (кон-тракту), про що робиться відповідна відмітка в тексті договору (контракту).

Для бартерного (товарообмінного) договору (контракту) згаданий додаток(специфікація), крім того балансується іще за загальною вартістю експорту таімпорту товарів (робіт, послуг).

У додатку до договору (контракту) про переробку давальницької сировинизазначається відповідна технологічна схема такої переробки.

Технологічна схема переробки давальницької сировини повинна відображати:

усі основні етапи переробки сировини та процес перетворення сировини вготову продукцію;

кількісні показники сировини на кожному етапі переробки з обгрунтуван-ням технологічних втрат сировини;

втрати виконавця переробки на кожному етапі переробки.

Кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг).

У цьому розділі визначається, залежно від номенклатури, одиниця вимірутовару, прийнята для товарів такого виду (у тоннах, кілограмах, штуках тощо),його загальна кількість та якісні характеристики.

У тексті договору (контракту) про виконання робіт (надання послуг) ви-значаються конкретні обсяги робіт (послуг) та термін їх виконання.

Базисні умови поставки товарів (приймання-здавання виконаних робітабо послуг).

У цьому розділі зазначається вид транспорту та базисні умови поставки (увідповідності до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінівчинної редакції (567/94), які визначають обов'язки контрагентів щодо постав-ки товару і встановлюють момент переходу ризиків від однієї сторони до ін-шої, а також конкретний строк поставки товару (окремих партій товару).

У випадку укладення договору (контракту) про виконання робіт (надання по-слуг) у цьому розділі визначаються умови та строки виконаних робіт (послуг).

Ціна та загальна вартість договору (контракту).

У цьому розділі визначається ціна одиниці виміру товару та загальна вар-тість товарів або вартість виконаних робіт (наданих послуг), що поставляють-ся згідно з договором (контрактом), крім випадків, коли ціна товару розрахо-вується за формулою, та валюта контракту. Якщо згідно з договором(контрактом) поставляються товари різної якості та асортименту, ціна встано-влюється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунк-том договору (контракту) зазначається його загальна вартість. У цьому разі ці-нові показники можуть бути зазначені в додатках (специфікаціях), на якіробиться посилання в тексті договору (контракту).

При розрахунках ціни договору (контракту) за формулою зазначаєтьсяорієнтовна вартість договору (контракту) на дату його укладення.

У договорі (контракті) про переробку давальницької сировини крім тогозазначається її заставна вартість, ціна та загальна вартість готової продукції,загальна вартість переробки.

У бартерному (товарообмінному) договорі (контракті) зазначається зага-льна вартість товарів (робіт, послуг), що експортуються, та загальна вартістьтоварів (робіт, послуг), що імпортуються за цим договором (контрактом), зобов'язковим вираженням в іноземній валюті, віднесеній Національним бан-ком України до першої групи Класифікатора іноземних валют (v0521500-98).

Умови платежів.

Цей розділ визначає валюту платежу, спосіб, порядок та строки фінансо-вих розрахунків та гарантії виконання сторонами взаємних платіжних зо-бов'язань. Залежно від обраних сторонами умов платежу в тексті договору(контракту) зазначаються:

умови банківського переказу до (авансового платежу) та/або після відван-таження товару або умови документарного акредитива, або інкасо (з гаранті-єю), визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України і Націона-льного банку України від 21 червня 1995 p. N 444 (444-95-п) «Про типові пла-тіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми за-хисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), якіпередбачають розрахунки в іноземній валюті»;

умови за гарантією, якщо вона є або коли вона необхідна (вид гарантії: навимогу, умовна), умови та термін дії гарантії, можливість зміни умов договору(контракту) без зміни гарантій.

Умови приймання-здавання товару (робіт, послуг)

У цьому розділі визначаються строки та місце фактичної передачі товару,перелік товаросупровідних документів.

Приймання-здавання проводиться за кількістю згідно з товаросупровідни-ми документами, за якістю — згідно з документами, що засвідчують якість то-вару.

Упаковка та маркування.

Цей розділ містить відомості про упаковку товару (ящики, мішки, контей-нери тощо), нанесене на неї відповідне маркування (найменування продавця тапокупця, номер договору (контракту), місце призначення, габарити, спеціальніумови складування і транспортування та інше), а за необхідності також умовиїї повернення.

Форс-мажорні обставини.

Цей розділ містить відомості про те, за яких випадків умови договору (ко-нтракту) можуть бути не виконані сторонами (стихійні лиха, воєнні дії, ембар-го, втручання з боку влади та інше). При цьому сторони звільняються від ви-конання зобов'язань на строк дії цих обставин, або можуть відмовитися відвиконання договору (контракту) частково або в цілому без додаткової фінан-сової відповідальності. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджуєтьсяторгово-промисловою палатою відповідної країни.

Санкції та рекламації.

Цей розділ встановлює порядок застосування штрафних санкцій, відшко-дування збитків та пред'явлення рекламацій у зв'язку з невиконанням або не-належним виконанням одним із контрагентів своїх зобов'язань.

При цьому мають бути чітко визначені розміри штрафних санкцій (у від-сотках від вартості недопоставленого товару (робіт, послуг) або суми неопла-чених коштів, строки виплати штрафів — від якого терміну вони встановлю-ються та протягом якого часу діють, або їх граничний розмір), строки,протягом яких рекламації можуть бути заявлені, права та обов'язки сторін до-говору (контракту) при цьому, способи врегулювання рекламацій.

Урегулювання спорів у судовому порядку.

У цьому розділі визначаються умови та порядок вирішення спорів у судо-вому порядку щодо тлумачення, невиконання та/або неналежного виконаннядоговору (контракту) з визначенням назви суду або чітких критеріїв визначен-ня суду будь-якою зі сторін залежно від предмета та характеру спору, а такожпогоджений сторонами вибір матеріального і процесуального права, яке будезастосовуватися цим судом, та правил процедури судового урегулювання

1.13. Місцезнаходження (місце проживання), поштові та платіжні реквізи-ти сторін.

При цьому зазначаються місцезнаходження (місце проживання), повніпоштові та платіжні реквізити (N рахунку, назва та місцезнаходження банку)контрагентів договору (контракту).

За домовленістю сторін у договорі (контракті) можуть визначатися до-даткові умови:

страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців договору(контракту), агентів, перевізників, визначення норм навантаження (розванта-ження), умови передачі технічної документації на товар, збереження торговихмарок, порядок сплати податків, митних зборів, різного роду захисні застере-ження, з якого моменту договір (контракт) починає діяти, кількість підписанихпримірників договору (контракту), можливість та порядок унесення змін додоговору (контракту) та ін.

Перелік нормативно-правових актів України, що регулюють питанняформи, порядку укладання та виконання зовнішньоторговельних договорів(контрактів):

Цивільний кодекс УРСР (1540-06);

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (959-12);

Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»(185/94-ВР);

Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо-економічних відносинах» (327/95-ВР);

Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій угалузі зовнішньоекономічної діяльності» (351-14);

Указ Президента України від 4 жовтня 1994 року N 566/94 «Про заходищодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб'єкти під-приємницької діяльності України» (566/94);

Указ Президента України від 4 жовтня 1994 року N 567/94 «Про застосу-вання Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» (567/94);

Указ Президента України від 10 лютого 1996 року N 124/96 «Про заходищодо вдосконалення кон'юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоеконо-мічної діяльності» (124/96);

Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 p. N 15-93 «Про си-стему валютного регулювання і валютного контролю» (15-93);

постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від21 червня 1995 року N 444 (444-95-п) «Про типові платіжні умови зовнішньо-економічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень дозовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки віноземній валюті».

Начальник управління правового забезпеченнязовнішньоекономічної діяльності

Ю. Федоренко

Додаток 2

Уніфіковані правила по інкасо

МІЖНАРОДНА ТОРГОВЕЛЬНА ПАЛАТА

ICC UNIFORM RULES FOR COLLECTION(Публікація Міжнародної торговельної палати № 522)(Ред. 1995 p., набрали чинності з 01.01.96)

ПЕРЕДМОВА

Основний сенс існування ІСС полягає в полегшенні торгівлі між країнамисвіту, і однією з наших основних задач є систематичний перегляд практикиміжнародної торгівлі в різних галузях.

Відповідно з цим ІСС у березні 1993 року приступила до перегляду Уніфі-кованих правил по Інкасо і нову редакцію цих Правил було розроблено залу-ченими з приватного сектора міжнародними експертами, які працювали в ко-місіях ІСС останні два роки.

У новій редакції знайшли відображення зміни в процедурі і технології ін-касо, а також зміни в законах і правилах, як міжнародних, так і національних.

З точки зору ІСС, одним з головних досягнень цього перегляду є те, що вньому взяли активну участь і зробили свій внесок Національні комітети й екс-перти з усіх частин світу.

Ми пишаємося одностайним прийняттям цих переглянутих Правил Комі-сією ІСС з банківської справи, яка має широке міжнародне представництво, аширокі й плідні міжнародні консультації, що передували цьому результатові,— це відмітний знак ІСС.

(Підпис)

Jean-Charles Rouher

Генеральний секретар ІСС

ВСТУП

Дотримуючись політики ІСС йти в ногу зі змінами в міжнародній торгівлі,Комісія ІСС з банківської справи висунула ініціативу з перегляду Уніфікова-них правил по Інкасо і діючі переглянуті Правила представляють результатроботи Робочої групи, якій був доручений цей проект.

Переглянуті Правила, що набрали чинності з 1 січня 1996 року, за