II. Методологія аналізу ЗЕД

магниевый скраб beletage

Методологія аналізу (МА) ЗЕД передбачає пізнання реальних об'єктив-них процесів її розвитку та наукове обґрунтування перспектив їх еволюції.

Четверте значення ЗЕД України. Схема:

Методологія — це сукупність інструментів, методів наукового пі-знання економічних явищ і процесів.

Наука, наукові знання — це ті, які дають можливість об'єктивновідобразити або узагальнити, виявити найбільш суттєві сторони розви-тку економічних явищ природи, суспільства.

Мета МА ЗЕД полягає в пізнанні реальних процесів, законів, за-кономірностей, категорій, особливостей та тенденцій розвитку зовні-шньоекономічних відносин.

Основні методи аналізу (методологічні інструменти аналізу ЗЕД):

I. Системний метод передбачає аналіз ЗЕД як цілісного, систем-ного утворення.

Підходи:

Системно-структурний підхід передбачає виділення структур-них елементів в системі зовнішньоекономічної діяльності.

Системно-функціональний підхід передбачає аналіз функцій ко-жного структурного елементу системи ЗЕД.

Системно-генетичний підхід передбачає виділення ядра в сис-темі ЗЕД, його вивчення та аналіз впливу останнього на структурніелементи системи ЗЕД.

Системно-інтегральний підхід передбачає вивчення взаємо-зв'язків між структурними елементами системи ЗЕД та виявленнязагальних інтеграційних тенденцій її розвитку як цілісного утво-рення.

Діалектичний метод передбачає, насамперед, виявлення діале-ктичних суперечностей розвитку системи ЗЕД та пошук шляхів їхрозв'язання.

Діалектичні суперечності — це джерело розвитку системи ЗЕД.

Діалектичні суперечності проявляються в труднощах, перешкодах,гальмівних факторах, які мають місце в процесі розвитку ЗЕД.

Метод економічного аналізу передбачає аналіз законів і зако-номірностей розвитку ЗЕД та принципів, методів, форм, інструментів,важелів, механізму їх дій та використання.

Статистичний метод передбачає аналіз фактологічного мате-ріалу, що характеризує розвиток системи ЗЕД.

Метод економіко-математичного аналізу передбачає викори-стання математичних інструментів при аналізі системи ЗЕД.

Метод економічного моделювання передбачає використанняелектронно-обчислювальної техніки для розробки та складання про-грам й моделей розвитку ЗЕД.

Методологія аналізу ЗЕД передбачає комплексне використаннязазначених методів. Тільки в цьому разі можна мати системні, всебічнізнання про процес розвитку конкретної країни, або її окремихсуб'єктів.

III. Логічна схема розвитку ЗЕД в Україні

Розділ II

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕД УКРАЇНИ

Законодавство, що регулює ЗЕД України.

Суб'єкти ЗЕД України.

Принципи ЗЕД України.

Види ЗЕД України.

Державне регулювання ЗЕД України.

Недержавне регулювання ЗЕД України.

Режими регулювання ЗЕД України.

Механізм регулювання ЗЕД України.

Законодавство, що регулює ЗЕД України

Національне законодавство, що регулює ЗЕД, поділяється на 2 види:1. Законодавчі акти стратегічного характеру:

Закони, що регламентують ЗЕД України (Закон України «Про ЗЕД»);

Концепції розвитку ЗЕД України (Концепція розвитку експорт-ного потенціалу України, ЗЕД України, зовнішньоекономічної політи-ки України);

Програми довгострокового розвитку ЗЕД України з країнами світу.Основні положення стратегічних документів діють протягом п'яти

і більше років.

Нормативні документи тактичного поточного характеру:

Постанови Верховної Ради, що обмежені в часі («Про порядокрегулювання (здійснення) бартерних операцій»,1999р.; « Про експорт-не мито на вивіз великої рогатої худоби « 2000 p.);

Укази Президента;

Накази Міністерства економіки та питань Європейської інтеграції;

Декрети Кабінету міністрів України;

тощо.

Суб'єкти ЗЕД України

Вони визначені в законі України «Про ЗЕД» і поділяються на:1. Держава:

Законодавча влада — Верховна Рада, яка розглядає і приймає ос-новні принципові рішення щодо ЗЕД України.

Президент та його Адміністрація.

Кабінет Міністрів України.

Фізичні особи:

Громадяни України, що здійснюють ЗЕД, зареєстровану місце-вими органами влади.

Іноземні громадяни, що здійснюють ЗЕД, зареєстровану місце-вими органами влади.

Особи без громадянства, що здійснюють ЗЕД, зареєстровану мі-сцевими органами влади.

Юридичні особи:

Підприємства, організації, відомства, які займаються ЗЕД на ос-нові державної, приватної, акціонерної, муніципальної, колективноїформ власності.

Об'єднання фізичних осіб.

Об'єднання юридичних осіб.

Об'єднання фізичних та юридичних осіб.

Спільні підприємства.

Представництва іноземних фірм в Україні.

Іноземні підприємства із 100% капіталом, які діють на територіїУкраїни.

Місцеві органи влади.

Інші держави, які діють на території України через своїх пред-ставників.