Стаття 20. Двозначність визначення емітентів документів

магниевый скраб beletage

Такі терміни, як «першокласний», «добре відомий», «відповідним ви-могам», «незалежний», «офіційний», «компетентний», «місцевий» і тому поді-бні, не повинні вживатися для характеристики організацій та осіб, що видаютьякі-небудь документи, надані по акредитиву. Якщо такі терміни включені доумов акредитива, банки будуть приймати відповідні документи в тому вигляді,як вони представлені, за умови, що вони за зовнішніми ознаками відповідаютьіншим умовам акредитива і були складені бенефіціаром.

Якщо тільки в акредитиві не передбачено інше, банки будуть прийматияк оригінали документ(и), що виготовлений(і) або представляються виготов-леними:

репрографічним способом (механічного розмноження друкованих ма-теріалів), автоматизованими або комп'ютерними системами;

під копірку; за умови, що на них є позначка, що вони є оригіналами, ітам, коли це необхідно, підписано. Документ може бути завірений справжнім,факсимільним, перфорованим підписом, завірений печаткою, емблемою абобудь-яким іншим механічним або електронним методом, що засвідчує справ-жність.

І) Якщо тільки в акредитиві не обговорено інакше, банки будуть при-ймати як копії документи, позначені словом «копія» або не позначені словом«оригінал» — копії не обов'язково повинні бути підписані.

II) Акредитиви, за умовами яких потрібне представлення кратної кількостікопій, таких, як «дублікати», «подвійний комплект», «дві копії» і тому подібні,будуть задоволені представленням одного оригіналу й іншої кількості екземп-лярів у копіях за винятком тих випадків, де по акредитиву передбачене інше.

D. Якщо іншим чином не обговорено в акредитиві, вимоги у відношеннізасвідчення, ратифікування, легалізації, візування або аналогічної вимоги додокументів, необхідним по цьому акредитиву, будуть виконані у виді або під-пису, штемпеля, печатки або ярлика на цих документах, що вони за зовнішні-ми ознаками відповідають вищевказаним умовам.