Стаття 23. Морський/океанський коносамент

магниевый скраб beletage

А. Якщо акредитив передбачає представлення коносамента, що покриваєперевезення від порту до порту, банки будуть, якщо інше не обговорено в ак-редитиві, приймати документ, як би він ні називався, який: І) судячи з зовніш-ніх ознак, має назву перевізника і був підписаний або засвідчений:

перевізником або названим ним агентом від імені або з доручення пере-візника, або

капітаном або названим їм агентом від імені або з доручення капітана.

Будь-який підпис або посвідчення перевізника або капітана повинні бути

ідентифіковані як підписи перевізника або капітана в залежності від обставин.Агент, що підписує або

засвідчує документ із доручення перевізника або капітана, повинен такожуказати назву і компетенцію сторони, а саме перевізника або капітана, від чи-його імені діє даний агент;

і

II) указує, що товари завантажені на борт або відвантажені на пойменованомусудні. Завантаження на борт або відвантаження на пойменованому судні можуть бу-ти зазначені типографським текстом на коносаменті, що вказує на завантаження наборт названого судна або на відвантаження на названому судні, і в цьому випадкудата видачі/виписки коносамента буде вважатися датою завантаження на борт абовідвантаження. В інших випадках завантаження на борт пойменованого судна пови-нне бути засвідчено записом на коносаменті з зазначенням дати завантаження товаруна борт, і в тому випадку дата запису на коносаменті буде вважатися датою відван-таження. Якщо в коносаменті мається запис «припущенне судно» або аналогічне ви-значення відносно судна, завантаження на борт названого судна повинне бути засві-дчено відповідним записом на коносаменті, який, крім дати завантаження товару наборт, повинен містити назву судна, на яке товар був завантажений, навіть якщо цейтовар був завантажений на судно, назване як «припущене судно». Якщо на коноса-менті зазначено місце одержання або прийняття під нагляд товару і це місце відріз-няється від порту завантаження, запис на коносаменті також повинний вказувати по-рт завантаження, зазначений в акредитиві, і назву судна, на яке товар бувзавантажений, навіть якщо цей товар був завантажений на судно, зазначене на коно-саменті. Дане положення відноситься також до тих випадків, коли завантаження наборт судна засвідчуються типографським текстом на коносаменті;

і

указує порт завантаження і порт розвантаження, зазначені в акредити-ві, незважаючи на те, що:

мається запис місця одержання або прийняття під нагляд, і воно відріз-няється від порту завантаження і/або місця призначення, відмінного від портурозвантаження; і/або

мається запис «припущене судно» або аналогічний запис відносно пор-ту завантаження і/або порту розвантаження, за умови, що на документі зазна-чені також порти завантаження і/або розвантаження, обговорені акредитивом;

і

складається з єдиного оригіналу коносамента або оригіналів, якщо та-кий видано з повного комплекту;

і

указує всі або деякі умови перевезення шляхом посилання на джерелоабо документ інший, ніж сам коносамент (коротка форма документа/блан-ковий коносамент із незаповненою зворотною стороною); банки не будутьрозглядати зміст таких умов;

і

не містить запису, що він виставлений на умовах чартер-партії (договірфрахтування судна) і/або що судно, яке здійснює перевезення, приводиться доруху тільки вітрилом;

у всіх інших відносинах задовольняє вимогам акредитива.

Для цілей даної статті перевантаження означає розвантаження і перева-нтаження з одного судна на інше під час океанського перевезення з порту за-вантаження в порт розвантаження, що зазначені в акредитиві.

Якщо тільки перевантаження не заборонене умовами акредитива, банкибудуть приймати коносаменти, у яких зазначено, що товар буде перевантажений заумови, що все океанське перевезення покрите тим самим коносаментом.

Навіть якщо перевантаження заборонене умовами акредитива, банкибудуть приймати коносаменти, які:

указують, що перевантаження буде мати місце за умови, що відповіднийвантаж знаходиться в контейнерах, трайлерах, ліхтерах типу «ЛЕШ» (скороченнявід англійського «LASH» barge — Lighter abroad ship), як зазначено в коносаменті,за умови, що все океанське перевезення покрите тим самим коносаментом;

і/або

містить обмовки, які вказують, що перевізник має право перевантажу-вати товар.