Стаття 24. Безумовний морський транспортний документ

А. Якщо акредитив передбачає представлення безумовного морськоготранспортного документа, що покриває перевезення від порту до порту, банкибудуть, якщо інше не обговорено в акредитиві, приймати документ, як би вінне називався, який:

судячи з зовнішніх ознак має назву перевізника і підписаний або засвід-чений:

перевізником або його агентом від імені або з доручення перевізника;

або

капітаном або його агентом від імені або з доручення капітана.

Будь-який підпис або посвідчення перевізника або капітана повинні бути

ідентифіковані як підписи перевізника або капітана в залежності від випадку.Агент, що підписує або засвідчує документ із доручення перевізника або капі-тана, повинен також указати назву і компетенцію сторони, а саме назву пере-візника або капітана, від чийого імені діє даний агент; і

указує, що товари завантажені на борт або відвантажені на названому су-дні. Завантаження на борт або відвантаження на названому судні можуть бутизасвідчено типографським текстом на безумовному морському транспортномудокументі, що вказує на завантаження на борт названого судна або на відванта-ження на названому судні, і в цьому випадку датою видачі/виписки безумовногоморського транспортного документа буде вважатися дата заван-таження на бортабо відвантаження, в інших випадках завантаження на борт названого судна по-винне бути засвідчено записом на безумовному морському транспортному до-кументі з зазначенням дати завантаження товару на борт, і в цьому випадку датазапису на коносаменті буде вважатися датою відвантаження. Якщо в коносамен-ті мається запис «припущене судно» або аналогічне визначення у відношеннісудна, завантаження на борт названого судна повинне бути засвідчено записомна безумовному морському транспортному документі, який, крім дати заванта-ження товару на борт, повинен містити назву судна, на яке товар був завантаже-ний, навіть якщо цей товар був завантажений на судно, назване як «припущенесудно» . Якщо на безумовному морському транспортному документі зазначеномісце одержання або прийняття під нагляд товару і це місце відрізняється відпорту завантаження, то запис на безумовному морському транспортному доку-менті також повинен містити назву порту відвантаження, зазначеного в акреди-тиві, і назву судна, на яке товар був завантажений, навіть якщо цей товар був за-вантажений на судно, зазначене на безумовному морському транспортномудокументі. Це положення відноситься до тих випадків, коли завантаження наборт судна засвідчуються типографським текстом на коносаменті; і

указує порт завантаження і порт розвантаження, зазначені в акредити-ві, незалежно від того, що в коносаменті:

міститься запис місця прийняття під нагляд і воно відзначається відпорту завантаження і/або місця призначення, коли воно відрізняється від пор-ту розвантаження; і/або

мається запис «припущене судно» або аналогічне визначення у відно-шенні порту завантаження і/або порту розвантаження, за умови, що на доку-менті зазначені також порти завантаження і/або розвантаження, обговореніакредитивом;

і

складається з єдиного оригіналу безумовного морського транспортно-го документа або, якщо випущений в декількох оригінальних екземплярах, зповного комплекту оригіналів;

і

указує всі або деякі умови перевезення шляхом посилання на джерелоабо документ інший, ніж сам транспортний документ (коротка форма докуме-нта/бланковий коносамент із незаповненою зворотною стороною); банки небудуть розглядати такі умови;

і

не містить запису, що він виставлений на умовах чар-тер-партії (дого-вір фрахтування судна) і/або, що судно, яке здійснює перевезення, приводить-ся до руху тільки вітрилом;

у всіх інших відношеннях задовольняє вимогам акредитива.

Для цілей даної статті перевантаження означає розвантаження і перева-нтаження з одного судна на інше під час океанського перевезення з порту за-вантаження в порт розвантаження, зазначені в акредитиві.

Якщо тільки перевантаження не заборонено умовами акредитива, банкибудуть приймати безумовний морський транспортний документ, у якому за-значено, що товар буде

перевантажений, за умови, що все океанське перевезення покрите одним ітим самим безумовним морським транспортним документом.

Навіть якщо перевантаження заборонено умовами акредитива, банкибудуть приймати безумовні морські транспортні документи, що:

указують, що перевантаження буде мати місце за умови, що товари зна-ходяться в контейнерах, трейлерах, ліхтерах типу «ЛЕШ» (скорочення від ан-глійського «LASH» barge — Lighter abroad ship), як зазначено в безумовномуморському транспортному документі, за умови, що все океанське перевезенняпокрите одним і тим самим безумовним морським транспортним документом;

і/або

містить обмовку, яка вказують, що перевізник має право перевантажу-вати товар.