Стаття 26. Транспортні документи при змішаних перевезеннях

магниевый скраб beletage

А. Якщо акредитив передбачає надання транспортного документа, що по-криває принаймні два різних види транспорту (змішані перевезення), банки,якщо інше не визначено в акредитиві, будуть приймати документ, як би він неназивався, який:

I) судячи з зовнішніх ознак зазначає назву перевізника або експедитора позмішаних перевезеннях і який підписаний або завірений іншим чином:

перевізником, або оператором по змішаних перевезеннях, або ін. назва-ним агентом, від імені або з доручення якого діє перевізник або експедитор позмішаних перевезеннях,

або

капітаном або названим агентом, що діє від імені капітана. Будь-якийпідпис або посвідчення перевізника, експедитора по змішаних перевезенняхабо капітана повинні бути ідентифіковані як підписи перевізника, експедиторапо змішаних перевезеннях або капітана залежно від обставин. Агент, що під-писує або засвідчує підписи перевізника, експедитора по змішаних перевезен-нях або капітана, повинен також зазначати назву і компетенцію сторони, а са-аме перевізника, експедитора по зміпіаних перевезеннях або капітана, відчийого імені діє даний агент;

і

зазначає, що товари були відправлені, прийняті до перевезення або за-вантажені на борт. Відправлення, прийняття до перевезення або завантаженняна борт можуть бути засвідчені підписом на документі на змішане перевезен-ня, і дата видачі буде вважатися датою відправлення, прийняття до перевезен-ня або завантаження на борт і датою відвантаження. Однак якщо на документідата відправлення, прийняття до перевезення або завантаження позначенаштемпелем або іншим чином, така дата буде вважатися датою відвантаження;

і

а) зазначає місце прийняття до перевезення, обговорене в акредитиві,якщо таке відрізняється від порту, аеропорту або місця завантаження, і кінце-вий пункт призначення, обговорений в акредитиві, якщо такий відрізняєтьсявід порту, аеропорту і місця вивантаження;

і/або

b) містить зазначення «припущений» або подібне вираз відносно судна,і/або порту завантаження, і/або порту вивантаження; і

складається з єдиного оригіналу документа про змішане перевезенняабо, якщо видано більш ніж один оригінал, з повного комплекту оригіналів;

і

по виду містить всі або деякі умови перевезення з посиланням на дже-рело або документ, інший, ніж документ на змішане перевезення (транспорт-ний документ на змішане перевезення короткої форми/з незаповненою зворо-тною стороною); банки не будуть вивчати зміст таких умов;

і

не містить зазначення, що він виставлений на умовах чартер-партіїі/або не містить зазначення, що судно приводиться до руху тільки вітрилами;

і

у всіх інших відношеннях відповідає вимогам акредитива.

В. Навіть якщо перевантаження заборонено умовами акредитива, банкибудуть приймати змішаний транспортний

документ, який зазначає, що товар може або буде перевантажений за умо-ви, що все перевезення покрите одним і тим самим транспортним змішанимдокументом.