Стаття 27. Транспортний документ повітряного перевезення (авіана-кладна)

А. Якщо акредитив передбачає представлення транспортного документана повітряне перевезення (авіанаклад-ної), якщо інше не обговорено в акреди-тиві, банки будуть приймати документ, як би він не називався, який: І) судячиз зовнішніх ознак зазначає назву перевізника і підписаний або засвідчений ін-шим чином:

перевізником

названим агентом, що діє від імені або з доручення перевізника. Будь-який підпис або посвідчення перевізника повинні бути ідентифіковані як під-писи перевізника. Агент, що підписує або завіряє від імені перевізника, пови-нен також указати назву і компетенцію сторони, тобто перевізника, від чийогоімені діє даний агент;

і

указує, що товари були прийняті до перевезення;

і

там, де акредитив передбачає дійсну дату відвантаження, відзначаєспеціальним записом таку дату, дата відвантаження, зазначена на авіанак-ладній, буде вважатися датою відвантаження. Для цілей даної статті інфо-рмація, зазначена в спеціально відведеному місці, позначеному («тількидля перевізника» або аналогічним виразом) і стосовна номера рейса і дати,не буде розглядатися як спеціальний запис дати відвантаження. У всіх ін-ших випадках дата видачі авіанакладної буде вважатися датою відванта-ження;

вказує аеропорт відправлення й аеропорт призначення, згадані в акре-дитиві;

і

судячи з зовнішніх ознак є оригіналом, виданим відправником, навітьякщо акредитив передбачає надання повного комплекту оригіналів документівабо документів подібного змісту;

і

судячи з зовнішніх ознак містить всі або деякі умови перевезення,шляхом посилання на джерело або документ інший, ніж авіанакладна, банки вцьому випадку не будуть вивчати зміст таких умов;

і

у всіх відношеннях відповідає вимогам акредитива.

Для цілей даної статті перевантаження означає розвантаження і перева-нтаження з одного літака на іншій під час перевезення з аеропорту відправ-лення в аеропорт призначення, зазначені в акредитиві.

Навіть якщо перевантаження заборонено умовами акредитива, банкибудуть приймати авіанакладні, що вказують, що перевантаження буде або мо-же мати місце заумови, що все перевезення покрите однією і тією ж авіанак-ладною.