Стаття 28. Транспортні документи на перевезення автомобільним, ж/ді річковим транспортом

магниевый скраб beletage

А. Якщо акредитивом передбачено представлення транспортних докумен-тів на автомобільне, ж/д або річкове перевезення, банки будуть, якщо інше необговорено в акредитиві, приймати документ необхідного виду, як би він неназивався, який:

I) судячи з зовнішніх ознак зазначає назву перевізника і підписаний абозасвідчений іншим чином перевізником або названим агентом, що діє від іменіабо з доручення перевізника, і/або має штемпель або інше позначення, що за-свідчують приймання перевізником або названим агентом, що діє від імені пе-ревізника. Будь-який підпис, вірогідність, штемпель або інше позначення, щозасвідчують приймання перевізником, повинні бути ідентифіковані на лицьо-вій стороні як зроблені перевізником. Агент, що підписує або засвідчує відімені перевізника, повинен також зазначити назву і компетенцію сторони, тоб-то перевізника, від чийого імені цей агент діє;

указує, що товари були прийняті до відвантаження, відправлення і пе-ревезення, або містить інше подібне формулювання. Дата видачі буде вважа-тися датою відвантаження, якщо тільки документ не містить штемпельної по-значки, і в останньому випадку, дата на штемпельній позначці буде вважатисядатою відвантаження;

указує місце відвантаження і місце призначення, обговорені в акреди-тиві;

у всіх відношеннях відповідає вимогам акредитива.

У випадку відсутності на транспортному документі позначки про кіль-кість екземплярів банки будуть приймати транспортні документи як представ-лені в повному комплекті. Банки будуть вважати транспортні документи ори-гіналами незалежно від того, чи мають вони позначку «оригінал» чи ні.

Для цілей даної статті перевантаження означає розвантаження і пере-вантаження з одного виду транспорту на іншій при використанні різних видівтранспорту під час

перевезення від місця відвантаження до місця призначення, як зазначено вакредитиві.

Навіть якщо перевантаження заборонено умовами акредитива, банкибудуть приймати автомобільні, ж/д і річкові транспортні документи, які зазна-чають, що перевантаження буде або може мати місце за умови, що все переве-зення покрите тим самим транспортним документом і одним і тим же видомтранспорту.