Стаття 44. Продовження дати закінчення терміну

Якщо дата закінчення терміну акредитива і/або останній день термінудля представлення документів після

дати видачі транспортного документа, обговореного в акредитиві або за-стосовуваного в силу статті 43, приходиться на день, у який банк, куди пови-нне бути зроблено представлення, закритий із причин інших, ніж зазначено встатті 17, то обговорена дата закінчення терміну і/або останній день представ-лення документів у період часу після дати відвантаження транспортного до-кумента, залежно від обставин, повинна бути продовжена до першого наступ-ного за нею робочого дня, коли цей банк буде відкритий.

Остання дата завантаження на борт, або відправлення, або прийняття доперевезення не продовжується у зв'язку з продовженням дати закінчення термінуі/або періоду часу для представлення документів після дати відвантаження відпо-відно до даної статті пункт А. Якщо в акредитиві або амінах до нього така останнядата відвантаження не обумовлена, банки будуть відмовляти в прийманні транс-портних документів, що зазначають дату відвантаження більш пізню, ніж дата за-кінчення терміну, обговорена в акредитиві або в амінах до нього.

C. Банк, якому зроблене представлення на наступний робочий день, пови-нен додати до документів своє засвідчення в тому, що документи були пред-ставлені протягом терміну, продовженого у відповідності зі статтею 44 пунктА Уніфікованих правил і звичаїв для документарних акредитивів, редакції1993 року, публікація МТП N 500.

Стаття 45. Години представлення документів

Банки не зобов'язані приймати документи поза своїми робочими година-