Стаття 48. Переказний акредитив

магниевый скраб beletage

А. Переказним (трансферабельним) є акредитив, по якому бенефіціар (пе-рвинний бенефіціар) має право уповноважити банк, що здійснює платіж абоплатіж в розстрочку, акцепт або негоціацію, або будь-який банк, уповноваже-ний негоціювати банк, що переводить, про те, щоб акредитивом могли корис-туватися цілком або частково одне або кілька інших осіб (другі бенефіціари).В. Акредитив може бути переказаний тільки, якщо він прямо позначений бан-ком-емітентом як «переказний» («трансферабельний»). Такі терміни, як «діле-ний», «дробовий», «переуступний» і «переданий», не зроблять акредитив пе-реказним. Якщо такі терміни використовуються, то вони не повинні братисядо уваги. С. Банк, що переказує, не зобов'язаний виконувати та

кий переказ акредитива інакше, як у межах і в порядку, на які він прямовиразив свою згоду. D. Під час запиту про переказ і до переказу акредитиваперший бенефіціар повинен дати безвідкличні вказівки банкові, що переказує,про те, чи залишає він за собою право відмовити в дозволі банкові, що перека-зує, авізувати виправлення для другого(их) бенефіціара(ів). Якщо банк, що пе-реказує, згоден на переказ акредитива на таких умовах, він повинен підчас пе-реказу повідомити другому(им) бенефіціару(ам) про вказівки першогобенефіціара щодо виправлень. Е. Якщо акредитив переказується більш ніж од-ному другові у бенефіціарові(ам), відмовлення від виправлень одним абобільш другими бенефіціарами не позбавляє законної сили прийняття такихіншим(и) другим(и) бенефіціаром(ами), у відношенні яких буде відповіднозмінений акредитив.

Що стосується другого(их) бенефіціара(ів), що не прийняли виправлення,акредитив залишиться без змін.

Витрати банку, що переказує, пов'язані з переказом акредитива, вклю-чаючи комісійні, плату, видатки і витрати, оплачуються першим бенефіціаром,якщо не обговорено інше. У випадках, коли банк, що переказує, згоден пере-казати акредитив, він не несе будь-яких зобов'язань по переказу акредитива дооплати таких витрат.

Якщо інше не обговорено в акредитиві, трансферабельний акредитивможе бути переказаний тільки один раз. Відповідно акредитив не може бутипереказаний на прохання другого бенефіціара наступному третьому бенефіці-арові. Для цілей даної статті зворотний переказ першому бенефіціарові не єзабороненим переказом. Частини трансферабельного акредитива (не переви-щуючі в сукупності суму акредитива) можуть бути переказані окремо за умо-ви, що часткові відвантаження/вибірки по акредитиву незаборонені, і загальнасума всіх таких переказів буде розглядатися як складова тільки один переказакредитива.

Акредитив може бути переказаний тільки на умовах, зазначених в ори-гіналі акредитива, за винятком:

суми акредитива;

цін за одиницю товару, зазначених у ньому;

терміну дії акредитива;

останньої дати для представлення документів у відповідності зі статтею 43;

періоду для відвантаження, що відповідно можуть бути зменшені абоскорочені. Необхідний відсоток за страхове покриття може бути збільшенийтаким чином, щоб забезпечити суму покриття, обговорену в оригіналі акреди-тива або даних Правилах. Крім того, найменування наказодавця акредитиваможе бути замінено найменуванням першого бенефіціара, однак якщо в оригі-налі акредитива є спеціальна вимога, щоб найменування наказодавця акреди-тива було зазначено на всіх документах, відмінних від ра-хунка-фактури, такавимога повинна бути виконана. І. Перший бенефіціар має право замінитисвоїми рахунками-фактурами (і траттами), якщо акредитив передбачає пред-ставлення тратт, виставлених на наказодавця акредитива, рахунки (і тратти)другого бенефіціара на суми, не перевищуючі початкову суму, зазначену в ак-редитиві і за початковими цінами за одиницю товару, якщо вони обумовлені вакредитиві, і після такої заміни рахунків (і тратт) перший бенефіціар можеодержати з акредитива можливу різницю в сумі своїх рахунків і рахунків дру-гого бенефіціара. Якщо акредитив переказаний і перший бенефіціар повиненбув представити свої рахунки і тратти замість рахунків (і тратт) другого бене-фіціара і не зробив це на першу вимогу, то банк, що переказує, має право пе-репровадити банку-емітенту документи, отримані по переказному акредитиву,включаючи рахунки (і тратти) другого бенефіціара, без подальшої відповіда-льності перед першим бенефіціаром.

J. Перший бенефіціар має право просити, щоб платіж або негоціація на ко-ристь другого бенефіціара здійснювалася в тому місці, куди переказано акре-дитив, до і включаючи дату закінчення терміну оригіналу акредитива, якщотільки в оригіналі акредитива спеціально не обговорено, що платежі або него-ціація не можуть бути здійснені в іншому місці, крім зазначеного в акредитиві.Дане положення не ущемляє права першого бенефіціара представляти свої ра-хунки-фактури (або тратти) замість таких другого бенефіціара і вимагати на-лежну різницю.

ПЕРЕУСТУПКА ВИРУЧКИ