VIII. Механізм регулювання ЗЕД України (МРЗЕД) : Зовнішньоекономічна діяльність : B-ko.com : Книги для студентів

VIII. Механізм регулювання ЗЕД України (МРЗЕД)

MP ЗЕД України — це сукупність програмно-координаційних, ва-ртісних, інституційних, правових форм, методів, принципів, інструме-нтів, важелів, які застосовуються при здійснені ЗЕД України.

СХЕМА MP ЗЕД УКРАЇНИ

III. Організаційно-економічні (інститу-ційні) інструменти

II. Вартісні важелі

І. Програмно-координаційні принципи,форми та методи регулювання ЗЕД України

IV. Правові норми, методи,принципи

Концепції розвитку зовнішньоекономі-чних відносин України

Концепції розробляються:

на період > 10 років;

концепції мають односторонній характер.Основні концепції:

Концепція зовнішньоекономічної полі-тики України;

Концепція ЗЕД України;

Концепція розвитку експортного поте-нціалу

України;

Концепція В(с)ЕЗ України.

Двосторонні довготривалі програмиекономічного і науково-технічного спів-робітництва

Характеристика

термін дії < 10 років;

мають двосторонній характер.Приклад: Програма України та Вірменіїдо 2013 p., яка охоплює усі напрями еко-номічного та науково-технічного співро-бітництва.

Двосторонні довготривалі програмигалузевого співробітництваХарактеристика:

термін дії < 10 років;

мають двосторонній характер.Приклад: Угоди в сфері газової та нафто-вої промисловості. Україна/Туркменія,Україна/Росія.

1. Світові ціни на товарита послуги (моніторингіндикативних цін);

2. Валюта (ВКВ);

3. Валютний курс (офіц.ВК);

4. Валютний коридор;

5. Міжнародні розраху-нки;

Міжнародні кредити;

Міжвародні платежі;

Субсидії;

Це сукупність формздійснення         ЗЕД

(>200).В т.ч.:

Підписання угод проспільне проведеннягеолого-пошуковихробіт.

Спільне проведенняпроектно-конструк-торських і науково-до-слідницьких робіт.

Угода про спільнеспорудження госпо-дарських об'єктів.

Угода про СП (увідповідній галузі).

Зовнішня торгівля(на рівні зустрічноїторгівлі на компенса-ційній основі).

іМіжнародна спеці-алізація виробництва.

Діють на 2-хрівнях:

І. Інтернаціональний рівень

Положення міжнародногоекономічного права:

Декларації ООН;

Міжнародні Хартії;

Міжнародні Договори;

Міжнародні Угоди;

Міжнародні Протоколи.

II. Національний рівень

Положення національного За-конодавства про ЗЕД:

1.

Закони;

2.

Постанови;

3.

Укази;

4.

Декрети (KM);

5.

Накази;

6.

Інструкції;

7.

Листи;

8. Телеграми.


Закінчення табл.

І. Програмно-координаційні принципи,форми та методи регулювання ЗЕД України

II. Вартісні важелі

III. Організаційно-економічні (інститу-ційні) інструменти

IV. Правові норми, методи,принципи

Багатосторонні плани економічного інауково-технічного співробітництваХарактеристика:

термін дії < 5 років;

мають багатосторонній характер.Прикдад: Угоди в межах СНД.

Плани економічного і науково-технічного співробітницгваХарактеристика :

термін дії < 5 років;

одностороння основа.

Ці плани є конкретизацією концепцій,програм економічного і н/т співробітни-цтва нашої країни. Вони розробляються зметою планування міжнародного еконо-мічного співробітництва нашої країни здержавами світу в конкретних галузяхекономіки.

Приклад: План зовнішньоторговельногообороту України на 2006-2010 pp.

Щорічні протоколи про економічнета науково-технічне співробітництвоХарактеристика:

розраховуються на 1 рік;

мають двосторонній характер.Приклад: Щорічний План зовнішньотор-говельного обороту між Україною та Ро-сією тощо

Дотації;

Державне страху-вання;

Економічні санкції.

Міжнародне науко-во-виробничеоб'єднання.

Міжнародна госпо-дарська організація.

Прямі виробничізв'язки.

Міжнародні гос-подарські контракти.

 


Розділ III

МАРКЕТИНГУ ЗЕД

Зміст, мета та особливості здійснення міжнародного

маркетингу в ЗЕД.

Кон'юнктура світового ринку.

Конкурентоспроможність товару на світовому ринку.

Стратегія маркетингу в ЗЕД.