5. Торгові дома

магниевый скраб beletage

Торгові дома — тип великих торговельних підприємств, орга-нізацій, найважливішою особливістю яких є активне проникненняв сферу виробництва товарів, організація кооперації виробниц-тва товарів, участь у кредитно-фінансових операціях, здійсненняекспортно-імпортних операцій по широкій номенклатурі товаріві послуг.

Торговим домом прийнято вважати велику оптово-роздрібнуфірму, тією чи іншою мірою інтегровану в сферу виробництва іфінансів.

Торговий дім — це прагнучий максимально якісно задоволь-нити суспільні потреби добровільний асоціативний союз вироб-ничих, транспортних, будівельних, торговельних, банківських,страхових організацій.

Торгові дома нерідко діють як акціонерні товариства, заснов-никами й учасниками яких є різні підприємства, фінансові струк-тури, у тому числі комерційні банки, брокерські фірми, холдингиі т.п. Торгові дома можуть організовуватися шляхом перетворен-ня товарних бірж, оптових баз, великих підприємств роздрібноїторгівлі.

Статус торгових домів здобувають іноді великі брокерськіфірми, що займаються в основному угодами з реальним това-ром за власний рахунок чи за рахунок підприємств, організацій,зайнятих торгівлею конкретними товарами, а також виконуютьдоручення комерційних структур щодо угод на ф'ючерсній біржі.

Як правило, торгові дома не мають відомчої підпорядкова-ності, вони здійснюють угоди міжгалузевого і міжнародного ха-рактеру, функціонують як на внутрішньому, так і на зовнішньое-кономічному товарних ринках, тобто поєднують функціївнутрішньої торгівлі і зовнішньоекономічної діяльності приватно-го і житлового призначення, придбання підприємств. Крім того,торгові дома дають кредит, здають в оренду устаткування, да-ють напрокат складну техніку, прилади, машини, механізми, ство-рюють нові виробництва. Деякі найбільш великі торгові домаорганізовуються і функціонують як багатопрофільні інвестиційно-виробничо-торгові комплекси.

Торгові дома мають у своєму розпорядженні складські площі,власний чи орендований транспорт, технічне устаткування, інфор-маційну базу, що дозволяє успішно здійснити повний комплексторговельно-закупівельних операцій і операцій з цінними папе-рами. Вони орієнтуються головним чином на придбання прававласності на товар, у той же час вони виконують відповідні функціїімпортерів і експортерів товарної продукції, а також надаютьмаклерські послуги.

Торгові дома нерідко укладають угоди з іншими суб'єктамитоварного ринку: агентські і консигнаційні угоди, контрактикупівлі-продажу, угоди щодо комерційного співробітництва й ін.

Основні завдання і функції торгових домів:

активізація зовнішньоекономічної діяльності за рахунок ко-мерційно-посередницьких операцій;

закупівля товарів за рахунок власних коштів, а також наумовах комісії (організація аукціонів, комісійної і посилко-вої торгівлі вітчизняними й імпортними товарами, продажтоварів по каталогах і ін.);

оперативне реагування на мінливу кон'юнктуру світових івітчизняних товарних ринків;

пошук потенційних покупців чи посередників у країні і закордоном;

виявлення, організація виробництва і збут конкурентоздат-них товарів;

маркетингові дослідження внутрішнього і зовнішнього то-варних ринків;

рекламна діяльність;

посередницька діяльність щодо реалізації товарів, виготов-лених вітчизняними і зарубіжними підприємствами;

угода з клієнтами щодо купівлі і продажу товарів, оформ-лення документів, виконання фінансових операцій;

здійснення угод купівлі-продажу товарів виробничо-техніч-ного призначення і товарів народного споживання;

демонстрація товарів своїх клієнтів на міжнародних вис-тавках;

участь у торгах, ярмарках, аукціонах.

Кожен торговий дім має чітко виражену управлінську струк-туру. Вищим органом керування є збори акціонерів. Стратегічнадіяльність здійснюється радою директорів, що вибирає правлін-ня. Відділ маркетингу і збуту досліджує кон'юнктуру товарногоринку, прогнозує обсяги і платоспроможний попит на товари,організує забезпечення, зв'язане з товарорухом; відділ органі-зації торгівлі і послуг підготовляє і здійснює продаж товарів, надаєвідповідні послуги, проводить торги, ярмарки, аукціони, вистав-ки; економічний відділ займається аналізом, стратегічним про-гнозуванням, розробляє інвестиційну політику, веде внутрішньо-фірмове планування, фінансування, облік; договірно-правовийвідділ призначений для юридичного і правового забезпеченняроботи, вирішує спірні питання, готує документи в арбітражнийсуд і виступає від імені дирекції як позивача чи відповідача.

Торгові дома класифікуються:

Щодо ступеня інтеграції у виробництво:

а)         торгові дома, недостатньо зв'язані з виробництвом, алезабезпечують оптово-роздрібний збут товарної продукції;

б)         торгові дома, інтегровані у виробництво дуже широко і гли-боко;

в)         торгові дома, що змінили статус товарної біржі, але у виз-наченій мірі ведучи біржову діяльність (так називані «квазібіржа»).

Щодо характеру здійснюваної діяльності:

а)         торгові дома — чисті посередники, що забезпечують збуттоварної продукції і поставляють її покупцям;

б)         торгові дома, що ведуть власну торговельну діяльність відсвого імені і за свій рахунок;

в)         торгові дома — комерційні центри, що мають необхіднийінформаційний банк, який дозволяє оперативно поширювати відпо-відну інформацію про попит на конкретну товарну продукцію;

г)         торгові дома, які виконують постачальницько-збутові функціївиробничих підприємств.