6. Підприємства комісійної торгівлі

магниевый скраб beletage

Комісійні будинки (магазини) — це самостійні, незалежніпідприємства, що спеціалізуються на виконанні доручень клієнтівщодо купівлі-продажу непродовольчих товарів, а також на пред-ставленні їхніх інтересів на ф'ючерсній біржі. Вони існують длянадання відповідних послуг суб'єктам товарного ринку в основ-ному малим підприємствам, особам, що займаються індивіду-альною трудовою діяльністю, населенню.

Комісійний будинок (магазин), який має складські площі івідповідні транспортні комунікації, виконує такі основні функції:

— виявлення в суб'єктів товарного ринку наявності невикори-стовуваної продукції з метою включення її у господарський

оборот шляхом реалізації цієї продукції іншим підприєм-ствам, організаціям, окремим особам;

укладення комісійних угод із суб'єктами товарного ринкупо придбанню необхідних матеріально-технічних засобів,предметів індивідуального користування і продажу їх спо-живачам;

приймання, збереження, продаж товарів, прийнятих дореалізації від власників — підприємств, організацій, уста-нов чи фізичних осіб;

здійснення розрахунків, пов'язаних із прийманням і реалі-зацією товарів.

Товари приймаються на комісію:

а)         від підприємств, організацій, установ — якщо пред'являєть-ся накладна, яка оформлена і видана у встановленому порядкууповноваженій особі, і її паспорта чи іншого документа, що замі-няє, або засвідчує особистість;

б)         від громадян — при пред'явленні паспорта (чи іншого до-кумента, що його заміняє), що засвідчує особистість.

Існуючі правила прийому товарів на комісію розроблені з ура-хуванням особливостей окремих видів товарів. Наприклад, приприйманні на комісію транспортних засобів (автомобілів, при-чепів, мотоциклів, самохідних машин, тракторів) у характерис-тиці обов'язково вказуються найменування (тип), модель, мар-ка, ідентифікаційний номер, рік випуску, номер двигуна, шасі(рами), кузова (причепа і кабіни), реєстраційного знака «тран-зит», а також пробіг (за даними спідометра), серія і номер пас-порта транспортного засобу.

Транспортні засоби повинні бути обов'язково зареєстрова-ними.

Транспортні засоби, завезені на територію України через кор-дон, приймаються на комісію за наявності документа митногооргану України, який підтверджує, що стосовно таких транспорт-них засобів пільги щодо митних платежів не надавалися (абовідповідного документа-дозволу, якщо такі пільги надавалися).

Газові плити і балони до них приймаються на комісію за наяв-ності документа, що підтверджує їхню придатність до подальшо-го використання, виданого відповідними службами газового гос-подарства.

При прийомі товарів на комісію складається їхній перелік, якийє додатком до договору комісії. На кожен товар прикріплюєтьсятоварний ярлик, а на дрібні недорогі речі — цінник із вказівкоюномера договору комісії і продажної ціни. Також дається харак-теристика стану товару (новий, був у вжитку, ступінь зносу, іншіознаки).

Комісіонер може надавати комітентові додаткові платні послу-ги (наприклад, по прийому й оцінці товару вдома, на територіїпідприємства, організації, установи, по доставці великогабарит-ного товару в магазин, інші послуги).

Комісійним будинком (магазином) не приймаються на ко-місію:

бойова і службова зброя;

армійське спорядження;

товари побутової хімії;

лікарські засоби.

Розмір і порядок відшкодування збитку, нанесеного комітен-тові, визначаються угодою сторін (у разі недосягнення згодипитання вирішується в судовому порядку).

Ціни на товари узгоджуються сторонами, при цьому комісіо-нер повинен проінформувати комітента щодо попиту на данийтовар і діючих вільних роздрібних цін на нього.

Продажна ціна товару, погоджена комісіонером і комітентом,вказується в прикладеному до договору комісії документі-цінни-ку, товарному ярлику.

За послуги по прийманню, збереженню, реалізації товарівкомісійний будинок (магазин) одержує від власника відповіднукомісійну винагороду. Розмір такої винагороди встановлюєтьсяу відсотках до ціни, за якою проданий товар. Він може бути ди-ференційований по окремих товарах і товарних групах. Погод-жений сторонами розмір комісійної винагороди фіксується вдоговорі комісії. В даний час розмір цієї винагороди складає всередньому 20-30%.

Товар, прийнятий на комісію, надходить у торговельний залчи спеціально обладнану площадку не пізніше наступного дняпісля його прийому. При затримці надходження товару в продажз вини комісіонера останній сплачує комітентові визначену дого-вором комісії неустойку.

Перед покупцем комісіонер несе відповідальність завідповідність товару характеристиці його стану, яку дали приприйомі товару на комісію.

Придбані в комісіонера товари, що були у вжитку (чи транс-портні засоби, що знаходяться не на ходу), недоліки яких булиобговорені продавцем, назад не приймаються і не обмінюються.Продаж товару з недоліками, не обговореними комісіонером,надає право покупцю зажадати:

розмірного зменшення покупної ціни прийнятого на комісіютовару чи заміни його на такий же товар іншої марки (мо-делі, артикула) з відповідним перерахунком покупної ціни;

розірвання договору купівлі-продажу і відшкодуваннязбитків;

за згодою комісіонера — безоплатного усунення недоліківтовару чи відшкодування витрат на виправлення недоліківпокупцем або третьою особою;

заміни на товар аналогічної марки (моделі, артикула). Но-вий товар зі схованими недоліками, не виявленими приприйомі його на комісію і виявленими до продажу (пере-дачі) покупцеві, знімається з реалізації і підлягає повернен-ню комітентові (якщо не доведено, що недоліки виникли звини комісіонера) без оплати витрат комісіонера по збе-реженню товару. Разом з тим за згодою сторін протягом14 днів, не беручи до уваги дня покупки, покупцеві повер-тається сплачена за товар грошова сума у разі неможли-вості обміну.

Придбаваючи товар, що має гарантійний термін, який ще неминув, покупець одержує надані комітентом гарантійний талон,паспорт, сервісну книжку, інший документ, який підтверджує пра-во покупця на використання терміну гарантії, що залишився.

При укладенні договору комісії сторони погоджують порядокі розміри уцінки товару з дотриманням наступних умов:

погоджені сторонами терміни реалізації товару до і післяйого уцінки встановлюються з урахуванням середньогообертання аналогічних товарів;

розмір уцінки товару встановлюється з урахуванням попи-ту і пропозиції на даний товар і повинен забезпечувати йогореалізацію за ціною, найбільш вигідною для комітента;

продажна ціна товару, прийнятого на комісію, але не реа-лізованого в передбачений договором комісії термін (у томучислі і після попередньої уцінки), може бути знижена тількиу разі згоди комітента (з викликом його і без виклику);

уцінка того самого товару проводиться не більше трьохразів (в окремих випадках при згоді комісіонера число уці-нок товару може бути збільшене);

при проведенні першої і другої уцінок товару виклик комі-тента не обов'язковий (якщо договором комісії не перед-бачене інше);

уцінка товару втретє проводиться з обов'язковим викли-ком комітента;

при відмовленні комітента від третьої уцінки товар йомуможе бути повернутий з відшкодуванням витрат комісіо-нера по збереженню;

якщо товар не реалізований і після третьої уцінки, то зазгодою комісіонера може бути проведена додаткова уцін-ка для подальшої реалізації товару або він повертаєтьсякомітентові з відшкодуванням комісіонеру витрат по йогозбереженню.

Слід зазначити, що комітент вправі в будь-який час зажадативід комісіонера повернення прийнятого на комісію, але ще непроданого товару по пред'явленні договору комісії, паспорта чиіншого його документа, що заміняє або засвідчує особистість.

Деяким різновидом комісійної торгівлі є скупні підприємства,що функціонують для регулювання російського ринку коштовно-стей. Створюються такі підприємства в будь-якій організаційно-правовій формі (незалежно від видів власності), реєструються увідповідній державній територіальній інспекції пробірного нагля-ду, мають ліцензії, які видані комітетом з дорогоцінних металів ідорогоцінних каменів.

Скупні підприємства купують у населення цінності у виглядіювелірних, побутових, інших непромислових виробів і брухту, незаборонених законодавством для продажу населенню, незалеж-но від наявності на них відбитків імені виготовлювачів і відбитківдержавних пробірних клейм. Крім того, скуповуються предметиантикваріату, художні, історичні цінності. Здаючи цінності, клієнтпред'являє паспорт чи документ, який його заміняє.

Забороняється скуповувати цінності в дітей і підлітків, які недосягли вісімнадцятирічного віку, а також у підприємств, органі-зацій, установ.

На видному місці в приміщенні скупного підприємства повиннібути вивішені:

копія ліцензії;

правила прийому цінностей;

інформація про діючі скупні ціни на цінності, на вироби здорогоцінних металів і дорогоцінних каменів;

витяг з нормативних документів про порядок їх клейму-вання;

найменування й адреси контролюючих органів;

інша інформація.

Скупне підприємство і його працівники (скупники), здійсню-ють прийом цінностей, несуть відповідальність за правильністьїхньої оцінки відповідно до чинного законодавства.

Робота скупного підприємства підлягає контролю з бокуорганів Комітету з торгівлі (через Державну інспекцію по торгівлі,якості товарів і захисту прав споживачів і її територіальні орга-ни), а також інших органів виконавчої влади в межах їхньої ком-петенції.

У процесі контролю скупні підприємства повинні робити всіля-ке сприяння і вживати діючих заходів щодо усунення порушень інедоліків.

Різновидом комісійної торгівлі є також діяльність торговель-них підприємств системи «секонд хенд» (від англ, словосполу-чення «другі руки»).

Товар, що надходить у магазини «секонд хенд», готується натак званих фабриках, що переробляють закуплені спеціальнимипунктами в населення текстиль і ношений одяг. На таких фабри-ках одяг ретельним способом сортується, тобто чоловічий відок-ремлюється від жіночого, дорослий — від дитячого, штани,спідниці — від курток і т.д. Працюють на фабриках висококвалі-фіковані експерти, здатні навіть на дотик точно визначити відсо-ток вмісту вовни у виробі. Приблизно 70% текстильної сировинивідправляється на переробку (з неї виготовляються, наприклад,поліграфічний картон, набивання для меблів, шумоізоляція дляавтомобіля, туалетний папір і ін.).

30%, які залишилися (власне кажучи, кращі зі скуплених ре-чей), після відповідної високоякісної хімічної обробки і вільногоупакування, надходять у роздрібну мережу. Поставляються то-вари, виготовлені (зшиті) у Голландії, Німеччині, Данії, Італії, США,Фінляндії, Франції, Швейцарії, Швеції і в інших країнах.

Характерні риси магазинів «секонд хенд» дешевизна товарів,розмаїтість фасонів, забарвлення, розмірів, добротна якість.

Існуючі в нашій країні магазини «секонд хенд» можна підроз-ділити на три види — «люкс», перша категорія, друга категорія.У магазинах «люкс» продаються товари високої якості, найбільшмодні, що надходять у вільному упакуванні. Ціни на товари вищі,ніж у магазинах нижчих категорій. У магазинах першої категоріїпродаються товари, поставлені в країну, як у вільному упакуванні,так і в пресованому вигляді і мають невеликі дефекти, що легкоусуваються. Магазини другої категорії реалізують товари з не-великим браком, поставлені в пресованому вигляді. У магазинахпершої і другої категорій одяг продається поштучно чи на вагу.

Послугами магазинів «люкс» користаються, головним чином,покупці з відносно високим і середнім статком, що люблять час-то змінювати вбрання.

Відвідувачами магазинів першої і другої категорій є в основ-ному учні старших класів, студенти, робітники, службовці, бага-тодітні матері, пенсіонери й інші покупці із середнім і низькимстатком.