8. Ярмарки

магниевый скраб beletage

Ярмарок — періодичний захід (рідше — постійно діючий),тобто товарний ринок, який діє регулярно у відведеному місці, увизначений період, з одночасною масовою участю працівниківпромисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі,інших галузей, а також посередницьких підприємств, організацій.

Ярмарки дають можливість широкому колу виготовлювачів,споживачів, посередників вступати в безпосередні комерційніконтакти, які сприяють регулюванню попиту та пропозиції, акти-візації господарської ініціативи сторін.

За результатами ярмарку приймаються відповідні рішення провипуск продукції, відновленні її асортименту, підвищенні якості іполіпшенні дизайну.

На ярмарку предметом торгівлі можуть бути товари й іншіматеріальні цінності, попередньо замовлені, заплановані до ви-робництва і постачання в найближчий період або виготовлені іраніше поставлені в деякі регіони, але накопичувані там, у над-лишку, які потребують повторного переміщення в інші райони,де вони користуються попитом.

Ярмарки функціонують з метою:

демонополізації в сферах виробництва і обігу товарів;

підвищення надійності товарного забезпечення споживачів;

зниження товарного дефіциту;

самостійного встановлення сторонами ділових і раціональ-них комерційно-господарських зв'язків;

формування виготовлювачами виробничої програми, роз-ширення і відновлення її асортименту;

збільшення випуску високоякісної, конкурентоздатної то-варної продукції з урахуванням попиту споживачів;

залучення в господарський оборот невикористовуваної,зайвої продукції і вторинних ресурсів, некондиційних ма-теріалів і виробів;

активізації міжрегіональних товарообмінних операцій;

пропаганди новітніх досягнень науки і техніки;

популяризації нових високоякісних товарів;

виявлення реального попиту ринку на конкретну товарнупродукцію;

надання суб'єктам товарного ринку послуг інформаційно-комерційного і посередницького характеру;

пропаганди надійності виготовлювача, його іміджу.

Більшість товарів на ярмарку не реалізується, а представ-ляється в зразках, буклетах, проспектах, плакатах, кресленнях,фотознімках, слайдах, кіно- і відеороликах. Виставляються такожнауково-технічні розробки у вигляді натуральних експонатів, ма-кетів, конструкторсько-технологічної, патентно-ліцензійної доку-ментації і т.п.

Виробники товарів можуть не бути присутніми на ярмарку.У такому разі ярмарок може взяти на себе обов'язки по надан-ню додаткових послуг щодо реалізації товарів. Розвиток товар-ного ринку показує, що сучасному покупцеві недостатньо тількизакуповувати для себе товари на ярмарку. Він зацікавлений успільному з виготовлювачами, посередниками пошуку рішень длядостатнього задоволення ринку, визначення напрямків виробниц-тва товарної продукції й оптимального використання матеріаль-них, фінансових, трудових ресурсів.

Проводяться ярмарки в спеціальних чи орендованих при-міщеннях (площах). При бажанні реалізувати товар чи успішнопрорекламувати його суб'єкт товарного ринку повинен поперед-ньо замовити й оплатити місце (площа по метражу), яке відпові-дає технічному та іншому забезпеченню.

Ярмарки організуються за рахунок надходжень від учасниківзаходу у вигляді — грошових внесків, які використовуються дляоренди площ, оплати транспортних витрат, оформлення стендів,рекламно-інформаційного обслуговування, роботи персоналу.

Ярмарки можна класифікувати за кількома ознаками:

Щодо напрямку діяльності:

продаж товарів народного споживання;

продаж товарів виробничо-технічного призначення;

змішані (представлені обидва види товарної продукції).

Щодо товарного асортименту:

універсальні (різні групи і види товарної продукції);

спеціалізовані (визначені групи промислових і сільськогос-подарських товарів).

Щодо характеру товарних операцій:

продаж товарів, що надійшли в первинний оборот;

продаж не використовуваної і зайвої продукції.

Щодо територіального масштабу:

міжнародні (обслуговують міжнародну торгівлю, представ-лені зразки різних товарів, вироблених у різних країнах);

всеукраїнські (зосереджують товари широкого профілю,асортименту, ярмарки сприяють динаміці товарообігу вкраїні, раціоналізації комерційно-господарських зв'язків,розширенню інформаційного обміну);

зональні (залучають до участі в них значну кількість суб'єктівтоварного ринку найближчих регіонів, схожих за соціаль-ними, географічними, кліматичними умовами;

районні (міські, окружні, муніципальні, сільські, районні), щопривертають увагу широкого кола суб'єктів товарногоринку в особі підприємців середнього і дрібного бізнесу іпривабливі різноманітним товарним асортиментом. На нихтакож може вестися дрібнооптовий і роздрібний продажтоварів безпосередньо населенню.

Організаційні заходи щодо проведення ярмарку повинні про-ходити в кілька етапів:

попередній;

підготовчий;

безпосереднє проведення ярмарку;

підведення підсумків.

У ході попереднього періоду засновники (юридичні особи)приймають рішення про проведення ярмарку, створюється орг-комітет, робоча група, розробляється положення про ярмарок,визначається розмір реєстраційного збору, складаються і роз-множуються інформаційний лист, запрошення, афіші й ін.

Протягом підготовчого періоду поширюється інформація промайбутній ярмарок, проводиться збір заявок на участь, розгля-даються фінансові питання, складаються договори на орендуторговельної площі, охорону приміщень, художньо-оформлю-вальні роботи, складається схема розташування торговельнихмісць, видається каталог і т.д.

Безпосереднє проведення ярмарку передбачає реєстраціюучасників, транспортне забезпечення, розміщення в готелях,організацію харчування, сервісне обслуговування, забезпеченнязв'язком, засобами оргтехніки, створення умов для складаннякомерційно-господарських угод, виконання рекламних, інформа-ційних робіт і т.д.

На етапі підведення підсумків ярмарку складається звіт пропроведений захід, виявляються фінансові результати, розгляда-ються результати опитувань, тестів учасників, виявляються по-зитивні сторони і недоліки, розробляються заходи щодо подаль-шого удосконалення ярмаркової діяльності.

Ярмарок сприяє розширенню торгових контактів, обмінуінформацією, виходу країни на міжнародний ринок, надає соці-ально-економічну підтримку вітчизняним виробникам товарноїпродукції.

На кожному ярмарку приблизно 40% її учасників підписуютьконтракти і комерційні договори.

9. Аукціони

Аукціонний спосіб продажу застосовується звичайно в томуразі, коли необхідно терміново реалізувати товари, комерційновикористовувати при цьому їх дефіцитність, а іноді й унікальність.Нерідко буває необхідно за допомогою аукціонних торгів визна-чити справжню ціну тієї чи іншої продукції на підставі об'єктив-ного попиту та пропозиції,

Аукціонний продаж проводиться також з метою додатковогозалучення на товарний ринок матеріально-технічних засобів іззапасів підприємств і надлишків, що маються в сфері звертання.

На аукціонні торги підприємства можуть запропонувати про-дукцію виробничо-технічного призначення, яка не вимагаєтьсядля власних нестатків. Нині ростуть надходження на аукціон ма-теріалів, виробів, майна, переданих для вільного продажу військо-вими відомствами й організаціями в ході конверсії.

Аукціон може проводитися на примусовій і добровільній ос-нові. Перший використовується, головним чином, державнимиорганами для продажу незатребуваних, неоплачених, конфіско-ваних товарно-матеріальних цінностей, закладеного і не викуп-леного в термін майна і т.д. Аукціонні торги на добровільній ос-нові проводяться звичайно з ініціативи власників товарів, майна.

Характерно, що, на відміну від інших форм продажу, на аукці-оні товари пропонуються не одночасно, а по черзі, тобто спо-чатку виставляється на продаж один товар, а після його реалі-зації чи зняття з торгів — наступний і т.д.

Аукціони проводяться спеціалізованими підприємствами,організаціями акціонерного, кооперативного, асоціативного типуі т.п. Крім того, іноді аукціони можуть проводитися суб'єктамитоварного ринку, для яких подібні торги не є основним видомдіяльності, але статутом передбачається можливість їхнього про-ведення (біржі, виставки, торговельні підприємства, музеї, сало-ни художників і ін.). Однак такі аукціонні торги проводяться епі-зодично.

В Україні поряд із внутрішніми аукціонами проводяться іміжнародні аукціони.

Учасниками аукціонних торгів є аукціонери (юридичні і фі-зичні особи) і аукціонник (особа, що безпосередньо проводитьаукціон).

Кожен аукціон організує аукціонний комітет у складі голови(директора), комерсанта, експерта, аукціонника, бухгалтера,юрисконсульта.

Суб'єкти товарного ринку завчасно оповіщаються про термі-ни, місце проведення аукціонних торгів, зразковий товарнийасортимент, стартову ціну (іноді продавець і працівник аукціон-ного комітету домовляються про резервну ціну, нижче якої товарне пропонується), після чого сторони фіксують умови продажу ваукціонній угоді.

Товари, прийняті від продавців, сортуються по лотах (одини-ця виміру біржових угод з товарами, тобто стандартна партія чиодиниця товару), а від кожної партії відбирається зразок. Лотупривласнюється номер, по якому орієнтуються в процесі аукці-онного торгу. Випускається каталог, де товари представлені погрупах і зазначені номери лотів. Для попереднього огляду вис-тавляються зразки (іноді партія товарів). Потенційні покупці ма-ють можливість завчасно ознайомитися з товарами, що підляга-ють продажу на аукціоні. Це дуже важлива обставина, тому що уразі придбання товару претензії щодо якості (за винятком при-хованих дефектів, які неможливо знайти при огляді товару) зго-дом не приймаються.

Для участі в аукціоні необхідно подати заявку установленоїформи, внести визначену грошову заставу.

Перед початком аукціону потенційні покупці оглядають това-ри, відзначають номери лотів, що їх зацікавили. Під час аукціонуз'являються номери лотів, виставлених на продаж.

Аукціонні торги починаються строго в заздалегідь визначенийдень, годину в спеціальному приміщенні (залі) чи на обладнанійплощадці. Продаж товарної продукції й об'єктів різного призна-чення виробляється на аукціонах:

а) з підвищенням ціни — за принципом «хто дорожче запла-тить» (так реалізуються унікальні і принципово нові види виробів,знову освоєна продукція малих серій вітчизняного виробництва,особливо дефіцитні види вітчизняної продукції, дефіцитна імпор-тна продукція, у тому числі отримана по бартерних угодах зпідприємствами й організаціями інших країн, сучасні технологічній автоматичні лінії, установки, автотранспортні і вантажопідйомнізасоби і вироби, окремі виробничі ділянки (цеху) промисловихпідприємств (об'єднань), будівельних і інших організацій, хутро,племінні коні, твори образотворчого мистецтва, дорогоцінні ка-мені, антикваріат і ін.).

Торги можуть вестися двома способами — гласним і неглас-ним. У першому випадку покупці подають аукціонеру заздалегідьпогоджені відповідні знаки про згоду підняти мінімальну первіс-ну чи наступну ціну на товар. Аукціонер, у свою чергу, щоразповідомляє нову запропоновану ціну (не називаючи покупця чине вказуючи місця, звідки надійшла ціна) і запитує: «Хто більше?».Якщо після триразового повторення запитання не пішло підви-щення ціни, аукціонник ударом молотка підтверджує, що данийлот (товар) проданий особі, яка останньою назвала найвищу ціну.

Після закінчення торгів покупець по кожному лоту оформляєаукціонну угоду, підписує типовий контракт, на підставі якогоодержує рахунок до оплати. Звичайно платіж виробляєтьсявроздріб: приблизно одна третина суми вноситься відразу післяпідписання контракту — (при цьому віднімається сума поперед-ньої застави), інша частина суми (велика) — після відвантажен-ня товару чи при його одержанні. Бухгалтер виписує товарнийчек, реєструє продаж в аукціонній відомості.

На відміну від звичайної угоди купівлі-продажу при аукціоннійторгівлі продавець не несе відповідальності за якість проданоготовару, а проданий товар не підлягає заміні чи поверненню.

Дуже привабливим для покупців є наявність в аукціоннійорганізації транспорту, здатного забезпечити доставку куплено-го товару.

Для успішної участі в аукціоні потенційний покупець повиненвідповідним чином підготуватися: мати максимальну інформаціюпро товари, продавців, правилах і методах аукціонних торгів.

Однак в умовах ринкового розвитку повинні змінитися іфункції оптової торгівлі. З одного боку, вони будуть ускладнюва-тися, а з іншого боку — персоніфікуватися.

Стосовно клієнтів-покупців оптові підприємства повинні ви-конувати такі функції:

оцінка потреб і попиту;

перетворення промислового асортименту в торговельний;

збереження товарних запасів;

кредитування;

концентрація товарної маси;

інформаційне і консалтингове обслуговування.Стосовно клієнтів-постачальників функції оптової торгівлі по-винні включати:

концентрацію комерційної діяльності;

підтримку процесу переходу прав власності на товар;

інвестиційні забезпечення процесу товароруху;

мінімізацію комерційного ринку;

маркетингові обслуговування.