2.4. Основи формування асортименту товарів напідприємствах оптової торгівлі і керуваннятоварними запасами

Мета і принципи формування асортименту товарів напідприємствах оптової торгівлі

Формування асортименту — це процес підбору та встановлен-ня номенклатури товарів, що відповідає попиту покупців і забез-печує високу прибутковість роботи торговельного підприємства.

Однією з найважливіших умов безперебійного постачанняроздрібної торговельної мережі товарами, що задовольняютьпопит кінцевих споживачів, є створення оптимального асорти-менту товарів на підприємствах оптової торгівлі.

Принципи формування асортименту:

забезпечення відповідності району діяльності підприємствахарактеру попиту населення;

забезпечення стійкості (особливо по товарах повсякден-ного попиту);

забезпечення умов рентабельної діяльності підприємства;

забезпечення необхідної широти, глибини, і стійкості асор-тименту;

забезпечення комплексності задоволення попиту спожи-вачів у рамках обраного сегмента ринку.

Фактори, що впливають на формування товарногоасортименту торговельного підприємства

Формування асортименту товарів — це складний процес, щобазується на обліку дії багатьох факторів. Загальні фактори незалежать від конкретних умов роботи торговельного підприєм-ства. До них відносять: купівельний попит та виробництво товарів.

Специфічні фактори відображають конкретні умови роботиданого торговельного підприємства. До них відносяться: тип ірозмір магазина, технічна оснащеність, умови товаропостачан-ня, чисельність і склад населення, що обслуговується, транс-портні умови, наявність інших роздрібних торгових підприємству зоні діяльності даного магазину.

Основним фактором, що впливає на формування асортимен-ту, є купівельний попит. Він спрямований на максимальне задо-волення попиту населення і разом з тим на активний вплив нарозширення асортименту. Істотні зміни в попиті повинні супро-воджуватися змінами в сформованому асортименті.

При формуванні асортименту продовольчих товарів вартовраховувати деякі особливості попиту на продукти харчування.Так, попит на продовольчі товари порівняно з попитом на непро-довольчі товари має високий ступінь стійкості, а в окремих ви-падках — консервативності. Споживач звикає до визначенихвидів продуктів (сортам хліба, сиру, кондитерських виробів), томуважливо досягти стабільності формування асортименту таких то-варів, забезпечуючи їх безперебійний продаж.

При формуванні асортименту продовольчих товарів необхід-но враховувати і фактор їх взаємозамінності. У разі відсутності впродажу потрібного продукту, незадоволення якістю запропоно-ваного товару покупець, як правило, не відкладає покупку, ашукає їй заміну, купуючи інший продукт з аналогічною харчовоюцінністю. Особливо це стосується товарів однієї групи, але існуєі міжгрупова взаємозамінність: м'ясо можна замінити рибою,картоплю — крупами, макаронами.

Процес формування асортименту, його етапи і зміст,комерційне забезпечення

Процес формування асортименту товарів на складах оптовихпідприємств складається з наступних етапів:

1 етап — встановлення переліку основних груп і підгруп реа-лізованих товарів. При цьому необхідно виходити з можливостізадоволення попиту оптових покупців з урахуванням їх спеціалі-зації на торгівлі відповідними товарами.

Якщо оптове підприємство постачає роздрібне торговельнепідприємство переважно товарами повсякденного попиту, тосформований ним асортимент має, насамперед, задовольнятивимоги цієї групи підприємств. Підприємство, що займається тор-гівлею товарами вузького асортименту, має подбати про достат-ню глибину асортименту в межах відповідних груп і найменуваньтоварів, інакше воно не може сприяти успішному формуваннюкомплексів і мікрокомплексів товарів в обслуговуванні ними вуніверсальних і спеціалізованих магазинах.

етап — встановлення кількості реалізованих різновидів то-варів по кожному найменуванню.

етап — розподіл окремих груп і підгруп товарів між спожив-чими комплексами і мікрокомплексами постійного і сезонногохарактеру.

етап — розробка конкретного асортиментного переліку то-вару.

Асортиментний перелік є основним інструментом, за допо-могою якого здійснюється регулювання асортименту товарів наоптових підприємствах. У нього включається перелік наймену-вань товарів, що відповідає встановленій широті асортименту, імінімально необхідна кількість різновидів товарів, що постійноповинні бути в наявності на складі.

Асортиментні переліки розробляються на рік. У разі необхі-дності через деякий час в них можна вносити відповідні зміни.В них варто передбачити групову і внутрішньогрупову структуру,а також основні (артикул, модель) і додаткові (розмір, повнота,ріст) ознаки різновидів товарів. Розробка асортиментних пе-реліків включає три етапи:

на першому етапі визначається перелік асортиментних по-зицій. При цьому враховується номенклатура товарів, щопройшли через оптові підприємства в звітному році, і но-менклатура товарів, зазначених у специфікаціях до дого-ворів на постачання товарів у майбутньому році;

на іншому етапі розраховується число різновидів кожноготовару за основною ознакою, тобто визначається їхкількість за кожною позицією товарів, що надійшли за рік;

на третьому, заключному, етапі визначається кількістьрізновидів кожного товару для мінімального асортименту,що включає таку їх кількість, що постійно повинна бути взапасах і яку в будь-який час може бути запропонованопокупцеві.

За допомогою асортиментного переліку комерційна службапідприємства може здійснювати систематичний контроль за по-внотою і стабільністю асортименту товарів на складах і поста-чанням його покупцям свого цільового ринку.

Як відмічає Апопій В.В. та інші, у зв'язку з тим, що умовироботи оптових підприємств мають свої особливості, склад оп-тимального асортиментного переліку у них різний. Він диктуєть-ся тими маркетинговими рішеннями, які приймає для себе опто-ве підприємство. Разом з тим, при розробленні обов'язковогоасортиментного переліку слід виходити з необхідності:

забезпечення рентабельної роботи підприємства;

товаропостачання роздрібної торговельної мережі широ-ким асортиментом товарів;

наявності обігових коштів для закупівлі товарів та можли-востей залучення кредитів.

Необхідність здійснення контролю за повнотою і стабільністюасортименту товарів в оптових підприємствах визначає основнумету розробки асортиментних переліків.

Результати перевірок за дотриманням асортименту товарів наоптовому підприємстві щораз повинні аналізуватися для вживан-ня необхідних заходів по відновленню незнижуваних запасів ок-ремих різновидів товарів, а аналіз асортименту повинен бутивикористаний при складанні договорів на постачання товарів унаступному році та у роботі з їх уточнення і зміни в поточному році.

Контроль за наявністю на оптовому підприємстві товаріввідповідно до асортиментного переліку здійснюють товарознавці-комерсанти. Для цього використовуються картки кількісно-сумо-вого обліку, що зведені в картотеки для кожної товарної групи.Картотеку рекомендується поділяти на три частини. У першійвстановлюються картки на товари, запаси яких є в необхіднійкількості, у другий — картки на товари, запаси яких знаходятьсяна реалізації, і в третій — картки на товари, відсутні в даний мо-мент на складах бази.

Для більшої наочності доцільно використовувати картки різнихкольорів, наприклад, зелений — для обліку достатніх товарів,білий — для обліку інших товарів та інші.

Оптові торговельні підприємства повинні здійснювати конт-роль за асортиментом товарів не тільки на власних складах, алей у роздрібній торговельній мережі, що обслуговується. З цієюметою комерційні працівники оптових підприємств виїжджаютьдо своїх покупців, пропонують товари, що знаходяться на скла-дах, роблять консультаційні послуги з питань продажу цих чиінших товарів, рекламу цих товарів і методи стимулювання про-дажів.

Найбільш ефективний метод контролю може бути здійсненийіз застосуванням персональних комп'ютерів з відповідним про-грамним забезпеченням.

Формування асортименту товарів у магазинах мають своюспецифіку. При цьому необхідно враховувати вплив багатьохфакторів.

На побудову асортименту товарів у роздрібних торговельнихпідприємствах впливають такі фактори:

тип і розмір магазину і його технічна оснащеність;

умови товаропостачання роздрібної торговельної мережі(у першу чергу наявність стабільних джерел);

чисельність населення, що обслуговується;

транспортні умови;

наявність мережі магазинів-конкурентів і ін.

Принципи і методи керування асортиментом това