2.5. Організація оптового продажу товарів та їхпостачання в роздрібну торговельну мережу

магниевый скраб beletage

Суть та форми оптового продажу товарів

Організація і технологія оптового продажу товарів є важли-вим об'єктом комерційної і маркетингової діяльності торговель-ного підприємства.

Оптовий продаж товарів здійснюється оптовими підприєм-ствами (базами, торговельними складами), оптовими посеред-никами, а також організаціями оптового товарообороту.

Для здійснення продажу товарів, як однієї з комерційнихфункцій, оптові підприємства повинні розробити орієнтири (по-казники) по реалізації товарів в тісному зв'язку з прогнозомроздрібного товарообороту. Основою розробки таких орієнтирівпо реалізації товарів повинні стати маркетингові дослідженнящодо визначення потреб, попиту, ємкості ринку, аналізу ринко-вої ситуації, частки оптового підприємства на ринку.

Підприємства, що займаються оптовим продажем товарів,після проведення маркетингових досліджень, пов'язаних з пошу-ком своєї ніші на ринку збуту, повинні проводити систематичнуроботу, пов'язану з формуванням асортименту і управліннямтоварними запасами, з рекламою товарів і послуг.

На заключному етапі їх комерційної діяльності виконуютьсяоперації по організації господарських зв'язків з оптовими покуп-цями. При стабільних відносинах постачальників товарів зі свої-ми клієнтами найбільш вигідною формою організації господарсь-ких зв'язків є договір оптової купівлі-продажу товарів.

Враховуючи те, що Цивільний кодекс України не має спеці-ального правового регулювання договору оптової купівлі-прода-жу, до нього застосовуються загальні правила, що регулюютьдоговір купівлі-продажу.

Основною особливістю договору оптової купівлі-продажу є те,що цей договір укладається між підприємцями в процесі здій-снення ними підприємницької діяльності. Як покупцями, так іпродавцями тут можуть виступати комерційні організації різнихорганізаційно-правових форм або громадяни-підприємці безстворення юридичної особи. В передбачених законом випадкахдоговір оптової купівлі-продажу можуть укладати і некомерційніорганізації.

Як правило, договір оптової купівлі-продажу укладається накрупні партії товарів. В процесі просунення товару від продав-ця до покупця можуть брати участь один або декілька пере-візчиків.

Договір оптової купівлі-продажу може укладатися на купівлю-продаж товару, що є в момент укладення договору, а також натовар, який буде вироблятися промисловим підприємством впоточному році. Основний обов'язок продавця при цьому поля-гає в передачі товару, передбаченого договором. Товар, що на-лежить передачі, повинен бути детально записаний в договорі,В ньому необхідно вказати всі відомості про види, моделі, колір,розмір та інші ознаки товару.

Суттєвою умовою договору є виконання умов щодо кількості,якості, асортименту, термінів і порядку поставки товарів, комп-лектності товарів, майновій відповідальності. Тому якщо договірне визначає кількості товару, що належить передачі, то такийдоговір вважається недійсним. Кількість товару в договорі повин-на бути визначена в відповідних одиницях виміру, в грошовомувираженні або узгоджений порядок їх визначення. Продавецьповинен передати покупцеві товар, якість якого регламентуєть-ся в стандартах або в іншій нормативно-технічній документації івідповідає договору.

Обов'язковими є вимоги, що забезпечують безпеку життя,здоров'я споживачів. Такі товари підлягають обов'язковій серти-фікації, і виробник повинен їх реалізувати тільки за наявностісертифікатів.

У договорах важливо передбачити порядок подання заявокна майбутній період, відповідальність топових підприємств закожен випадок невиконання заявки на доставку товарів в мага-зини, а також відповідальність роздрібних торговельних підпри-ємств за кожний випадок неподання або несвоєчасного подан-ня заявки на доставку (завезення) в магазини товарів. В договоріслід передбачити можливість централізованої доставки товарівв підсортованому вигляді, порядок особистого відбору товарів упостачальників, порядок розрахунку, ціни, порядок надання оп-тових торговельних послуг і їх вартість та інші умови.

Після укладення договору оптової купівлі-продажу товарівпідприємство-продавець повинне організувати чіткий контрольза його виконанням, що є одним із важливих елементів комер-ційної роботи по оптовому продажу товарів. Чітко налагодженийконтроль за виконанням договорів оптової купівлі-продажу доз-воляє торговельному підприємству своєчасно виконувати своїобов'язки, що дуже важливо для підтримки довгочасних комер-ційних відносин зі своїми клієнтами.

Оптова реалізація товарів має провідне значення для діяль-ності оптових ланцюгів, так як забезпечує отримання оптовимипідприємствами необхідного прибутку, задоволення попиту роз-дрібних підприємств і торговців в товарах і, відповідно, потребнаселення в товарах і послугах.

Оптовий продаж товарів може здійснюватись у двох формах —транзитом, коли оптова база продає товари без завезення їх насвої склади, і продажем товарів зі своїх складів. Результатом цихформ продажу буде оптовий транзитний оборот і, відповідно,оптовий складський товарооборот.

Операції, пов'язані з оптовим продажем товарів, складаютьзначну частину комерційної роботи оптових підприємств, якаспрямована на виконання ними однієї з основних функцій опто-вої торгівлі — організацію товаропостачання роздрібної торго-вельної мережі. При цьому важливе значення має вибір найбільшраціональних форм товаропостачання.

При складській формі товаропостачання оптовий продаж то-варів здійснюється зі складів, що дозволяє здійснювати попереднєпідсортування товарів і в необхідному асортименті пропонувати їхоптовим покупцям (в основному роздрібним торговельнимпідприємствам).

Найбільш розповсюдженим методом оптового продажу то-варів зі складів є продаж товарів з особистою відбіркою: за пись-мовими, телеграфними, телефонними та іншими заявками; че-рез роз'їзних товарознавців і пересувних кімнатах товарнихзразків; через автосклади.

Продаж товарів з особистою відбіркою представником розд-рібної торговельної організації або підприємства практикуєтьсяпо товарах складного асортименту. Відбірка товарів здійснюєть-ся в залах товарних зразків. Тут надається можливість більшдетально ознайомитися з асортиментом товарів шляхом ознай-омлення з товарними зразками та каталогами. В залах товарнихзразків виставляються швацькі і трикотажні вироби, тканини,головні убори і багато інших непродовольчих та продовольчихтоварів. Товари розміщаються по групах та підгрупах. Крупнога-баритні товари в залах товарних зразків не демонструються. Наних повинні бути каталоги.

Для розміщення товарів в залі товарних зразків використову-ються пристінні і острівні гірки, демонстраційні стенди, прилав-ки-вітрини. Викладені на них зразки товарів повинні бути з ярли-ками, на яких вказано назву виробу, ціну, артикул, а такожнайменування підприємства-виробника.

В залі товарних зразків влаштовують і робочі місця комер-сантів, що займаються оптовою реалізацією товарів. Вони нада-ють консультації покупцям, приймають від них заявки на заве-зення товарів, оформляють відбіркові листи, вивчають попитоптових покупців.

Іноді покупці ознайомлюються зі зразками товарів безпосе-редньо на складах. Але така форма особистої відбірки товарівне завжди виправдовує себе, оскільки ускладнює процесвідбірки товарів і створює незручності в роботі складськогоперсоналу.

Продаж товарів по письмових, телеграфних, телефонних іінших заявках застосовується в тих випадках, коли особисте оз-найомлення зі зразками товарів не потрібне. Цей метод оптово-го продажу товарів особливо зручний при широкому викорис-танні централізованої доставки товарів в роздрібну торговельнумережу.

Для полегшення роботи по складанню заявок в магазинах назавезення товарів і спрощення їх опрацювання на оптовихпідприємствах бази здійснюють попереднє розсилання бланківзаявок.

Комерсанти, що займаються оптовим продажем товарів, реє-струють заявки покупців в спеціальних журналах, перевіряють їхна відповідність укладеному договору, уточнюють й оформляютьвідбірний лист і рахунок-фактуру. Якщо на базі відсутні товари,які необхідні покупцеві, то працівники бази оповіщають покупцяі пропонують йому взаємозамінювані товари.

В телеграфних, телефонних і телефаксних заявках містятьсятіж реквізити, що і в письмових. На них поширюється такий жепорядок приймання і виконання, що і на письмові заявки.

Продаж товарів може здійснюватися і через пересувні скла-ди і роз'їзних товарознавців.

Пересувні склади обладнуються на базі критих автомашин. їхзавантажують товарами відповідно до товарного асортиментумагазинів, в які здійснюється завезення товарів. Працівники зна-йомляться з пропонованим асортиментом товарів, визначаютьпотребу в них. Комірник, що супроводжує склад, оформляє ра-хунок-фактуру і відпускає виписані товари. Використовують пе-ресувні склади при товаропостачанні віддалених невеликих роз-дрібних торговельних підприємств, звільняючи при цьомупрацівників магазинів від поїздок на оптові бази і значно при-скорюючи доставку товарів на підприємства роздрібної торгівлі.Завезення товарів в магазини здійснюється згідно з розробле-ними графіками.

За допомогою роз'їзних товарознавців (комівояжерів) можназапропонувати магазинам непродовольчі та продовольчі товари,які відсутні на цих підприємствах. Для цього роз'їзні товарознавцінаправляються на роздрібні торговельні підприємства, де вонизнайомляться з асортиментом товарів, виявляють відсутні і прий-мають на них заявки. Товарознавці забезпечуються альбомами,каталогами і проспектами на товари, що є на складі.

Пересувні кімнати товарних зразків — це спеціально облад-нані автомобілі, укомплектовані необхідними товарними зразка-ми, каталогами, альбомами. За кімнатою зразків закріпляєтьсятоварознавець, в обов'язки якого входить ознайомлення праців-ників магазинів із зразками товарів, надання їм допомоги впідборі необхідних товарів, приймання заявок на їх завезення.

Одночасно з продажем товарів оптові підприємства надаютьсвоїм клієнтам оптові торговельні послуги, які за своїм призна-ченням підрозділяються на технологічні (зберігання, сортування,транспортування товарів і т.д.), комерційні (допомога в рекламітоварів і послуг, надання інформації і т.д.) і організаційно-консуль-тативні (консультації з питань проведення маркетингових дослі-джень і т.д.)

В останні роки все більшого розвитку отримує продаж товарівна оптових ринках, де в якості продавців виступають товарови-робники і оптові комерційні структури, а в якості покупців — під-приємства роздрібної торгівлі, дрібнооптові комерційні структу-ри і інші покупці.

Оптові ринки в залежності від асортименту реалізовуванихтоварів можуть бути спеціалізованими, що реалізують товариокремих груп, і універсальними — реалізують товари декількохтоварних груп.

Для забезпечення функціонування оптових ринків на них ство-рюються загал ьносистемні служби, основним завданням яких єтранспортне обслуговування, інформаційне забезпечення, сер-тифікація і контроль якості продукції.

Торги на оптовому ринку здійснюються в торговому залі, якийрозділений на окремі секції. Кожна товарна секція надаєтьсяодному оптовому торговцю.

Для зберігання товарних запасів оптові ринки мають спеціаль-но обладнані приміщення.

Взаємовідносини між продавцями і покупцями на оптовомуринку регулюються цивільним законодавством.

Оптовий ринок надає можливість здійснювати торговельніугоди на основі:

довгострокового договору оренди торговельного місця;

короткострокового договору оренди;

щоденної оптової торгівлі зі щоденною оплатою торговель-ного місця.

На оптовому ринку мають право здійснювати торгівлю оптовіпродавці, зареєстровані на ньому і які мають ліцензію на веден-ня торговельної діяльності, сертифікати якості на реалізовуванітовари, а також документи, що підтверджують медичний оглядпродавців.

Оптовий торговець повинен виконувати встановлені правилаторгівлі і режим роботи ринку, а також санітарні і протипожежнівимоги. Він повинен мати торговельну марку і добре оформленувітрину.

Вибір форми торгів на оптовому ринку визначається власни-ком товару, якщо інше не передбачено законом.

Економічна ефективність функціонування оптових ринків за-безпечується за рахунок зниження товарних втрат і витрат всистемі розподілу сільськогосподарської сировини, скороченнярізниці між відпускною ціною виробника продукції і її роздрібноюціною. При цьому важливе значення має підвищення ефектив-ності загальної системи постачання і розподілу продовольчихтоварів в великих містах, промислових центрах і в окремих регі-онах держави.

На дрібнооптових покупців (роздрібних торговців, власниківдрібнороздрібних торговельних підприємств і т.д.) розрахованідрібнооптові магазини «cash&carry».

Технологія продажу в цих підприємствах проста і ефективна,що обумовило їх розвиток. Існує чотири основних взаємопов'я-заних принципи функціонування цих магазинів:

прямий доступ клієнта до товару;

розрахунок тільки готівкою;

оптові ціни на дрібнооптові партії товарів;

самостійне завантаження товару клієнтом.

В магазинах «cash&carry» товари розміщуються на стелажах.До них є вільний доступ покупців. Це дозволяє покупцям само-стійно ознайомлюватися з товаром, що є в продажу.

Розрахунок за відібраний товар готівкою прискорює процесйого продажу і дозволяє продавцю без затримки використову-вати виручку.

Важливим принципом функціонування дрібнооптового мага-зину цього типу є встановлення оптових цін на дрібнооптові партіїтоварів. Це забезпечується за рахунок того, що такі магазини нерозташовують в престижних районах з дорогою оплатою за при-міщення, а також за рахунок мінімальних витрат.

Найчастіше зустрічаються дрібнооптові магазини, які торгу-ють продовольчими товарами. Разом з тим вже існують магази-ни «cash&carry», що торгують комп'ютерною технікою, парфума-ми, побутовою хімією, галантереєю.

Послуги оптових торговельних підприємств

Продаж товарів оптовими підприємствами в ринкових умо-вах не може розглядатися як головна функція. Ефективність оп-тової торгівлі характеризується також кількістю та якістю послуг,які надаються оптовими підприємствами своїм клієнтам — по-купцям та постачальникам товарів. Склад і види оптових торго-вельних послуг може бути різноманітним, залежно від умов то-вароруху і інформаційно-комерційного обслуговування учасниківринкових відносин.

При цьому діяльність оптових підприємств, крім функцій реа-лізації товарів, включає широкий спектр послуг, за які платятьгроші як постачальники — виробники товарів, так і підприємствароздрібної торгівлі. В цих умовах фінансовий стан оптовихпідприємств залежатиме не тільки від величини оптового і іншо-го обороту, але й від кількості та якості послуг, які надаються нимиі поставщикам, і покупцям товарів.

Для клієнтів-покупців оптові підприємства повинні надаватитакі послуги:

оцінка потреб і попиту;

перетворення виробничого асортименту в торговельний(підсортування, фасування, пакування, маркування і т.п.);

зберігання товарів;

доставка товарів;

кредитування закупки;

концентрація товарної маси;

інформаційне і консалтингове обслуговування і ін.

Стосовно клієнтів-постачальників послуги оптової торгівлі

повинні бути в наступному:

централізація комерційної діяльності;

підтримка процесу передачі прав власності на товар;

інвестиційне забезпечення процесу товароруху;

мінімізація кредитного (комерційного) ризику;

маркетингове обслуговування.

Широкий спектр оптових послуг дозволяє оптовим підприє-мствам в умовах ринку успішно функціонувати в конкурентномуринковому середовищі, уникнути збитків і досягти ефективної ро-боти.

Оптові підприємства повинні зацікавити своїх контрагентів, при-вернути їх увагу наданням різноманітних оптових послуг. У зв'язкуз цим важливе значення має розвиток такої послуги опту, як ко-мерційне кредитування, фінансування угод.

Досвід зарубіжних оптових посередників свідчить про те, щовибір каналу товароруху залежить від того, наскільки його органі-затор може сам кредитувати ринкові угоди зацікавлених сторін.У практичній діяльності оптові фірми часто фінансують виробни-ка тим, що надають його замовлення на визначений товар з га-рантією його реалізації і при цьому у вигляді авансу сплачуютьчастину замовленої партії товарів.

Фінансування роздрібних оптових підприємств оптові базиздійснюють шляхом реалізації їм товару з відстрочкою платежу.Умови надання кредитів різноманітні і залежать від обсягів тор-говельної угоди, кредитоспроможності покупця, якості реалізо-вуваних товарів, економічної кон'юнктури.

Важливим напрямком розвитку функцій оптових посередниківу процесі формування ринкових відносин є розвиток послуг поуправлінню і консалтингу.

В перелік спеціалізованих послуг входять консультації по ви-користанню товарів, особливо технічно складних, їх ремонту і га-рантійному обслуговуванню. Так, в оптовій торгівлі, де рівеньзнань фахівців досить високий, слід організувати служби попісляпродажному гарантійному обслуговуванню і консультуван-ню клієнтів.

Одна із головних особливостей ринкової економіки в її роз-виненому вигляді полягає в тому, що в основі формування і цир-куляції матеріальних потоків лежить не тільки рух капіталів, але йінформація.

Саме опт, використовуючи своє положення в якості пунктуперетину інформаційних потоків, здатний в повному обсязі за-безпечити добір, накопичення і опрацювання комерційної інфор-мації (після узагальнення і аналізу) і передачу її контрагентам.

Таким чином, розширення комплексу надаваних оптових по-слуг — невід'ємна частина вдосконалення всієї діяльності опто-вих баз, в тому числі взаємовідносин з промисловими підпри-ємствами (постачальниками) і роздрібною торгівлею.

Склад і види послуг, як було показано раніше, можуть бутинайрізноманітнішими, але за функціональним призначенням мож-на виділити такі основні компоненти послуг:

технологічні — по зберіганню, підсортуванню, фасуванню,пакуванню, маркуванню, транспортно-експедиційні;

комерційні — допомога в рекламуванні товарів, комісійні,посередницькі по пошуку постачальників товарів і оптовихпокупців і т.д.;

організаційно-консультативні — консультації з питань асор-тименту і якості товарів, експлуатації виробів, організаціїроздрібного продажу, вивчення попиту, маркетингу та ін.;

інформаційні — добір, накопичення, опрацювання комер-ційної інформації і передачі її контрагентам;

фінансові — по організації торговельно-розрахунковихоперацій (кредитування угод на пільгових умовах, готівковіі безготівкові розрахунки, аванс і т.п.).

Послуги, які надаються оптовою базою своїм клієнтам, якправило, повинні бути платними і сприяти активізації оптовоїдіяльності.

Конкретні розміри оплати послуг необхідно вказувати в дого-ворах з клієнтами. Вони повинні відображати витрати на ці по-слуги з урахуванням їх трудомісткості і забезпечення нормаль-ної рентабельності цих операцій, а також зацікавлювати оптовібази в наданні послуг своїм клієнтам.

Таким чином, доходи оптового підприємства складаються зпродажу товарів — торговельних надбавок і оплати за оптовіпослуги.

Товаропостачання роздрібної торговельної мережі

Процес доведення товарів від підприємств-виробників черезпідприємства оптової і роздрібної торгівлі до споживачів нази-вається товаропостачанням. Він включає не тільки фізичне пе-реміщення товарів із місць виробництва в місця споживання, алей операції, пов'язані з їх зберіганням, підсортуванням і підготов-кою до продажу на торговельних підприємствах.

На підприємствах торгівлі завершується процес кругообігукоштів, вкладених у вироблені предмети споживання, здійснюєтьсяперетворення товарної форми вартості в грошову і створюєтьсяекономічна основа для відновлення виробництва товарів. Томураціональна організація процесу товаропостачання є однією зважливих функцій торгівлі. З цією метою повинні визначатисянайбільш сприятливі потоки і напрямки руху товарів, більш еко-номічні види транспорту для перевезень товарів із місць вироб-ництва в місця споживання, а також створюється відповідна ме-режа складів і баз. Від того, наскільки раціонально організованопроцес товаропостачання, значною мірою залежать рівень торго-вельного обслуговування, а також час обертання товарно-матер-іальних цінностей. Тому товаропостачання передбачає створеннятехнологічного ланцюга, який сприяє своєчасно і безперервнодоводити товари від виробника до споживачів в необхіднійкількості, широкому асортименті, високої якості, при мінімальнихзатратах праці, матеріальних засобів і часу.

Основними ланками технологічного ланцюга товаропостачан-ня є промислові і сільськогосподарські підприємства, що вироб-ляють товари народного споживання, оптові бази, магазини і іншіпункти роздрібного продажу товарів.

Прямуючи із сфери виробництва в сферу споживання, това-ри можуть проходити через одну або декілька складських лан-цюгів. Раціональна організація процесу товаропостачання перед-бачає проходження товару через мінімальну кількість ланок.

На організацію товаропостачання впливає ряд чинників, якіможна об'єднати в такі групи: виробничі, транспортні, соціальніі торговельні.

В групу виробничих чинників входять: розміщення виробниц-тва, спеціалізація виробничих підприємств, сезонність виробниц-тва окремих товарів.

Суттєвий вплив на процес товаропостачання відіграє розмі-щення виробництва товарів. Наближення виробничих підпри-ємств до джерел сировини часто приводить до нерівномірногорозподілу їх на території держави, віддаленню від районів спо-живання, а це, в свою чергу, затрудняє процес товаропоста-чання, так як викликає необхідність перевезення товарів на ве-ликі відстані, сповільнює доведення їх від виробника доспоживачів.

Не менший вплив на організацію товароруху має спеціаліза-ція виробничих підприємств на виробництво порівняно вузькогоасортименту товарів. Особливо це відноситься до товарів склад-ного асортименту. Оскільки дрібні магазини не в змозі отриму-вати їх без попереднього підсортування на підприємствах опто-вої торгівлі, це приводить до того, що більшість товарів, першніж потрапити на роздрібне підприємство, попередньо проходитьчерез одну або більше ланок оптової торгівлі.

Виробництво деяких товарів народного споживання має яск-раво виражений сезонний характер, що, в свою чергу, пов'язаноз сезонністю виробництва сировини для їх виготовлення, а такожсезонністю придбання і споживання окремих товарів. У зв'язку зцим асортимент товарів, що бере участь у процесі товаропоста-чання, суттєво змінюється протягом року, що вимагає необхід-ності внесення відповідних корективів в організацію технологіч-ного процесу товароруху.

До транспортних чинників відносяться: стан транспортнихшляхів сполучення, види транспорту, що використовується дляперевезення товарів та ін.

На даний момент не всі регіони мають добре розвиненутранспортну мережу, тому доставка товарів в деякі з них пов'я-зана з відповідними труднощами (носить сезонний характер,вимагає використовувати нераціональні види транспорту і т.д.).Структура парку транспортних засобів повинна також відповіда-ти вимогам раціональної організації процесу товароруху, для чогонеобхідна наявність відповідного спеціалізованого транспорту,транспортних засобів різної вантажопідйомності.

Важливий вплив на процес товаропостачання мають соціальнічинники, основними з яких є: розселення населення, рівень гро-шових доходів і т.д. Так, при невисокій густоті населення органі-зувати доставку товарів споживачам важче, ніж в райони з висо-кою густотою населення. На інтенсивність процесу товарорухумає вплив і рівень грошових доходів населення.

На процес товаропостачання впливають такі торговельні чин-ники: розмір, спеціалізація і розміщення підприємств торгівлі,ступінь складності асортименту товарів і їх властивостей, рівеньорганізації товаропостачання роздрібної торговельної мережі.

Значною мірою процес товароруху залежить від асортимен-та і властивостей товарів.

По-різному протікає процес товароруху залежно від викори-стовуваної форми товаропостачання роздрібної торговельноїмережі.

Принципи товаропостачання та основні вимогидо його організації

В основу раціональної організації процесу товаропостачанняповинні бути покладені такі основні принципи:

використання коротких шляхів товароруху;

встановлення оптимальної форми і ланцюгів товароруху зшироким використанням централізованої доставки товарівв роздрібну торговельну мережу;

вибір раціональних транспортних засобів і ефективне їхвикористання;

широке застосування тари-обладнання і засобів механізаціїнавантажувально-розвантажувальних і складських робіт;

постійне вдосконалення і оптимізація технологічного лан-цюга товароруху.

В практиці організації товароруху знаходять використання двійого форми: транзитна і складська.

Транзитна форма полягає в завезенні товарів в роздрібнуторговельну мережу безпосередньо з виробничих підприємств.Вона використовується переважно по товарах простого асорти-менту, які не потребують підсортування.

Складська форма товароруху знаходить використання в ос-новному при доставці в роздрібну торговельну мережу товарівскладного асортименту. При цьому товари з метою їх підсорту-вання прямують через складські ланцюги. Розрізняють однолан-цюгову і багатоланцюгову складські форми товароруху. Для виз-начення складської форми використовують коефіцієнт, якийрозраховується шляхом відношення оптового складського това-рообороту до роздрібного.

При організації товароруху важливе значення має правиль-ний вибір транспортних засобів і їх ефективне використання;

враховуються також відстань перевезень, вид і фізико-хімічнівластивості товарів. Повинна бути забезпечена максимальназавантаженість транспорту, скорочені його простої, виключеніпорожні пробіги.

Широке використання тари-обладнання дозволяє не тількивиключити важкі ручні процеси, суттєво підвищити продуктивністьпраці і культуру торгівлі, але й добитися значного економічногоефекту від її впровадження.

В усіх ланках технологічного ланцюга товароруху повиннішироко використовуватися засоби механізації навантажувально-розвантажувальних робіт. їх використання дозволить більш ефек-тивно використовувати транспортні засоби і робітничу силу, сут-тєво прискорити процес товароруху.

Організація технологічного ланцюга товароруху при дотри-манні вище описаних принципів дозволить забезпечити високуефективність всього процесу товароруху.

Управління товаропостачанням торговельної мережі

У системі заходів, спрямованих на забезпечення раціональ-ної організації товаропостачання торговельної мережі, важливароль належить управлінню товаропостачанням. З цією метоюрозробляються технологічні схеми товаропостачання, заснованіна використанні взаємопов'язаних транспортних систем. Всебільш широке використання знаходять технологічні схеми про-цесу товароруху з використанням тари-обладнання особливо придоставці хліба і хлібобулочних виробів, плодоовочевої продукції,бакалійних і інших товарів.

Для впровадження передової технології транспортування,зберігання і продажу товарів з використанням тари-обладнаннястворюються опорні комплекси на базі підприємств-постачаль-ників і роздрібних торговельних підприємств. Вони створюютьсяза схемами: «оптова торговельна база — торговельний зал ма-газину», «хлібозавод — торговельний зал магазину», «промис-лове підприємство — торговельний зал магазину».

Використання контейнерної доставки товарів в магазинидозволяє суттєво скоротити чисельність робітників, зайнятихпереміщенням товарів на підприємствах оптової і роздрібноїторгівлі, спрощує організацію товаропостачання магазинів і знач-ною мірою полегшує внутрішньомагазинне переміщення товарів,створює умови для більш ефективної експлуатації автотранспортуі торговельної площі магазинів.

Одночасно з тарою-обладнанням для доставки товарів вико-ристовують спеціальну багатооборотну ящичну і текстильну тару.При цьому технологічна схема процесу товаропостачаннявідрізнятиметься від наведеної вище.

Для спрощення управління процесом товаропостачання мо-жуть бути використані технологічні карти, які представляють со-бою детальну розробку важливіших складових елементів цент-ралізованої доставки товарів в роздрібну торговельну мережу.В них вказується не тільки день і час доставки товарів в магазин,але й номер автомобіля, що обслуговує маршрут, прізвище во-дія, розмір партій товару та інші дані.

Успішне функціонування системи товаропостачання потребуєоперативного збору, узагальнення і передачі комерційним служ-бам інформації про стан торгівлі окремими товарами на кожно-му роздрібному торговельному підприємстві.

Оперативне управління товаропостачанням роздрібної тор-говельної мережі покладається, на диспетчерську службу. Дис-петчерська служба забезпечує постійний зв'язок з роздрібноюторговельною мережею і оптовими базами, що здійснюють то-варопостачання. Вона займається збором і узагальненням інфор-мації, що надходить від магазинів, і оперативно передається їїкомерційним службам оптової бази для прийняття необхідногорішення про завезення товарів.

Облік і контроль за виконанням договірних зобов'язань

Важливою складовою частиною комерційної роботи торго-вельного підприємства є організація обліку і контролю за реаль-ним виконанням договорів поставок. Повсякденний нагляд заходом виконання постачальниками договірних зобов'язаньсприяє своєчасності і безперебійності надходження товарів упогодженому асортименті, належної якості і кількості.

Організація контролю за поставками товарів передбачає:облік і контроль за термінами надходження товарів від постачаль-ників в розгорненому асортименті по кожній товарній групі,підставою для якого служить план завезення товарів до торго-вельного підприємства. Дані про фактичне надходження товарівфіксуються комерційними службами в спеціальних картках, жур-налах, а в крупних торговельних підприємствах і фірмах для цьоговикористовується комп'ютерна техніка. Зіставляючи дані фактич-ного надходження з планом завезення товарів до торговельногопідприємства, комерційна служба виявляє відхилення і у разіпотреби передає відомості юристу для оформлення і пред'яв-лення претензій постачальникам.

Для контролю за якістю товарів, що надходять, використову-ють специфікації, сертифікати, пакувальні ярлики і ін. Методи пе-ревірки якості товарів можуть бути різними і пов'язані з місцем їїпроведення, безпосередньо на підприємствах — виготівниках (присамовивезенні продукції), в роздрібному торговельному під-приємстві і в лабораторіях якості товарів крупних оптових ланок.

Визначення якості товару — це встановлення якісних харак-теристик товару, який є предметом закупівлі. Основні способивизначення якості товару такі:

за стандартом (дається посилання на відповідний документ);

за технічними умовами (в контрактах наводиться текст ТУ);

за сертифікатами;

за специфікаціями (наводиться специфікація);

за зразком;

за описом (дається докладний опис товару), який спи-рається на добре відомі на ринку види товарів;

за попереднім оглядом (покупець оглядає весь товар);

за вмістом окремих речовин (указується допустимий вмістокремих речовин);

за виходом готового продукту (указується вихід готовогопродукту з сировини);

за справедливою середньою якістю — (припускає відпо-відність звичайній середній якості зараз, у цій місце-вості). Найчастіше використовують у торгівлі сільгосппро-дуктами.

Міжнародна система нумерації товарів ЕАN


00-09

США і Канада

20-29

Резерв EAN

30-37

Франція

380

Болгарія

383

Словенія

385

Хорватія

400-440

Німеччина

460-462

Російська Федерація

471

Тайвань

474

Естонія

475

Латвія

477

Литва

480

Філіппіни

482

Україна

498

Гонконг

45, 49

Японія

50

Великобританія

520

Греція

529

Кіпр

531

Македонія

538

Мальта

539

Ірландія

54

Бельгія і Люксембург

560

Португалія

569

Ісландія

57

Данія

590

Польща

594

Румунія

599

Угорщина

600-601

Південна Африка

611

Марокко

619

Туніс

64

Фінляндія

690-691

Китай

70

Норвегія

729

Ізраїль

73

Швеція

 

740-745

Гватемала

 

 

Гондурас, Нікарагуа,

 

 

Коста-Ріка, Панама

 

750

Мексика

 

759

Венесуела

 

76

Швейцарія

 

770

Колумбія

 

773

Уругвай

 

775

Перу

 

777

Болівія

 

779

Аргентина

 

780

Чилі

 

784

Парагвай

 

786

Еквадор

 

789

Бразилія

 

80-83

Італія

 

84

Іспанія

 

850

Куба

 

858

Словаччина

 

859

Чехія

 

860

Югославія

 

869

Туреччина

 

87

Голландія

 

880

Південна Корея

 

885

Таїланд

 

888

Сінгапур

 

899

Індонезія

 

90-91

Австрія

 

93

Австралія

 

94

Нова Зеландія

 

955

Малайзія

 

977

Періодичні видання

 

978-979

Книги

 

980

Квитанції

 

99

Купони

 


З метою контролю якості товарів, їх відповідності еталонномузразку використовується штрих-код. У світовій практиці товаро-виробництва відомо декілька видів кодування, але найбільшогопоширення набула американська і європейська системи кодуван-ня ЕА1Ч. Нею сьогодні кодується до 90% усіх товарів у США, щовипускаються, 80% — в Німеччині, близько 70% — у Франції іІталії.

Що ж позначають цифри коду? Найчастіше номер, який при-власнюється кожному виду виробу, складається з 10-13 цифр.Найзначущіші з них — перші дві (країна виробництва даного то-вару); наступні п'ять — підприємство-виробник; ще п'ять прихо-вують характеристику товару (розмір, маса); остання цифра —контрольна. Код країни привласнюється Міжнародною АсоціацієюЕА1Ч. Можливий варіант, коли для коду країни-виготівника відво-диться три знаки, а для коду підприємства — чотири. Наводимоштрих-коди, встановлені міжнародною Асоціацією ЕАТЧ.

Комерційні спори і порядок їх розв'язання

Однією з необхідних умов успішного функціонування всіх еле-ментів створюваного в Україні ринкового механізму є законністьі дисципліна в діяльності суб'єктів господарювання.

Ринковий механізм, як і будь-яке інше складне явище, не можерозвиватися без зіткнень і конфліктів, що приводять до супереч-ностей між суб'єктами комерційної діяльності.

Такі суперечності між торговельними підприємствами, орган-ізаціями, державними та іншими органами стосовно їхніх правта обов'язків в комерційних відносинах називаються комерцій-ними спорами. Саме ці комерційні спори і є предметом розгля-ду та вирішення арбітражного суду.

Арбітражний суд є однією з гілок судової влади, на яку зако-ном покладено здійснення правосуддя у господарських відноси-нах і вирішенні всіх комерційних спорів, що виникають між юри-дичними особами, державними та іншими органами.

Комерційні спори виникають при укладенні, зміні і розірваннігосподарських договорів. Ці спори умовно іменуються переддо-говірними. Спори, що виникають при виконанні договорів зприводу неналежного виконання зобов'язань та застосуваннядо порушника передбачених законом чи договором майновихсанкцій (штрафів та відшкодування збитків), умовно називають-ся майновими.

Чинне законодавство вимагає від підприємств та організацій,щоб вони до подання позову вжили заходів щодо врегулюваннягосподарських спорів з іншою стороною.

Доарбітражне врегулювання комерційних спорів поклика-не забезпечити якомога швидше відновлення порушених правпідприємств та організацій; сприяє виявленню і усуненню при-чин та умов виникнення господарських правопорушень та під-вищенню рівня укладання та виконання господарських дого-ворів.

Діяльність арбітражного суду з розгляду комерційних справ івирішення комерційних спорів розвивається у певній послідов-ності і складається з окремих стадій:

порушення справи за письмовою заявою (позовом);

вирішення комерційного спору;

прийняття рішення;

виконання рішення;

виконавче провадження;

перевірка рішень, ухвал та постанов у порядку нагляду.

Завдання та запитання для самостійної роботи

У чому суть закупівельної роботи в торгівлі?

Якими новими рисами характеризується закупівельна ро-бота в умовах ринкової економіки?

Визначте основне завдання закупівельної роботи в оптовійторгівлі.

Назвіть основні етапи комерційної роботи по закупівляхтоварів.

Хто може виступати постачальниками-посередниками припоставці товарів?

Який етап є одним з найважливіших в закупівельній роботі?

Як використовується маркетинг в закупівельній роботі?

Назвіть основні форми господарських зв'язків з постачаль-никами.

Розкрийте сутність визначень комерційна інформація і ко-мерційна таємниця.

За якими ознаками розрізняються комерційні секрети?

Як здійснюється правове регулювання поняття «комерц-ійна таємниця»?

Які відомості не можуть складати комерційної таємниці під-приємства?

Які відомості про діяльність підприємства можна віднестидо комерційної таємниці?

Які можливі канали просочування інформації від діяльностіпідприємства?

Розкрийте зміст організаційних заходів щодо запобіганняпросочування комерційної інформації.

Які технічні заходи застосовуються для забезпечення за-хисту комерційної таємниці?

Висловіть класифікацію постачальників товарів.

На які види підрозділяються постачальники-посередники?

У чому полягає сутність прямих господарських зв'язківпокупців з постачальниками?

Яка ефективність від встановлення прямих господарськихзв'язків?

Перелічіть переваги прямих договірних зв'язків.

Які умови необхідно враховувати при встановленні мож-ливості прямих господарських зв'язків?

Поясніть значення заявки?

Яка процедура закупівель товарів?

Назвіть основні критерії класифікації організованого ринку.

Що таке аукціон?

Назвіть відмітні ознаки аукціону і ярмарку.

Назвіть основні завдання ярмарку.

Назвіть основні міжнародні товарні аукціони і дайте їмкоротку характеристику.

Які функції виконує арбітраж ярмаркового комітету?

Як організовується проведення оптових ярмарків?

Чим відрізняється діяльність оптових ярмарків від діяль-ності товарних бірж і оптових продовольчих ринків?

Охарактеризуйте діяльність дилера.

Дайте характеристику фірми-дистриб'ютора.

Які оптові підприємства (структури) відносяться до органі-заторів оптового обороту?

У чому відмінність аукціону від біржі?

Які товари можуть продаватися на аукціоні?

Хто є ключовою фігурою на аукціоні?

Які вимоги пред'являються до аукціоніста?

Які документи оформляються при здаванні товарів на аук-ціон?

Назвіть мету і принципи формування асортименту товарівна підприємствах оптової торгівлі.

Які фактори впливають на формування товарного асор-тименту?

Перелічіть етапи формування асортименту на підприєм-ствах оптової торгівлі.

Назвіть складові керування асортиментом.

Що таке товарні запаси?

Яка причина утворення товарних запасів.

Які методи аналізу й обліку товарних запасів ви можетеназвати?

У чому суть закупівельної роботи в торгівлі?

Якими новими рисами характеризується закупівельна ро-бота в умовах ринкової економіки?

Визначте основне завдання закупівельної роботи в оптовійторгівлі.

Назвіть основні етапи комерційної роботи по закупівляхтоварів.

Хто може виступати постачальниками-посередниками припоставці товарів?

Який етап є одним з найважливіших в закупівельній роботі?

Як використовується маркетинг в закупівельній роботі?

Назвіть основні форми господарських зв'язків з поста-чальниками.

Що являють собою комерційні переговори?

Перечислити основні фактори, які впливають на успіх пе-реговорів.

У чому полягає підготовка та проведення переговорів?

Від яких факторів залежить підготовка до комерційних пе-реговорів?

Назвати обов'язки покладені на працівників, які уповно-важені підготувати комерційні переговори.

Що розуміють під поняттям «біржа»?

Назвати основні передумови і причини появи біржі.

Назвати основні функціональні особливості товарної біржі.

Назвати відмінні особливості діяльності сучасних бірж.

Назвати основні риси товарної біржі.

Назвати основні принципи функціонування біржової тор-гівлі, ознаки класифікації бірж у сучасному ринковому середовищі.

Назвати основні функції сучасної біржі.

Перелічити і охарактеризувати основні пункти Правилбіржових торгів.

Назвати основні методи ведення торгів.

Які біржові операції входять у біржовий процес? Назватиїх послідовність.

Що розуміють під термінами біржова «яма», біржове «кільце»?

Назвати особливості встановлення термінів часу «біржо-вої сесії».

Перелічити функції брокерів та мету їхньої діяльності.

Пояснити особливості діяльності біржових дилерів.

Чим є брокерська фірма при організації біржової торгівлі.

У чому полягає різниця брокерських фірм та контори?

Назвати основні завдання брокерських фірм на біржовихторгах

Що таке брокерське місце? Назвати способи його прид-бання.

Перелічити основні відділи організаційної структури бро-керської фірми.

У чому полягає специфіка проведення бартерних угод?

Що є характерними особливостями бартерної угоди?

Назвіть недоліки бартеру.

Назвіть складові бартерних контрактів.

Яке місце посідають операції з давальницькою сировиноюу зовнішньоекономічних зв'язках України?

Назвіть особливості розмитнення вантажів з давальниць-кою сировиною?

Який вид зустрічної торгівлі відноситься до операцій на-турального обміну?

Які форми і методи оптового продажу товарів існують?

Прокоментуйте прогресивні методи оптового продажу то-варів.

Викладіть порядок укладення договорів постачання міжоптовими базами і роздрібними торговельними підприємствами.

Дайте загальну характеристику основним методам опто-вого продажу товарів зі складів.

Назвіть комерційні функції залів товарних зразків.

Вкажіть особливості дрібнооптового продажу товарів.

У чому полягає значення послуг оптових торговельних під-приємств?

Дайте визначення товаропостачанню і вкажіть чинники, щовпливають на його організацію.

На яких принципах функціонує товаропостачання?

У чому полягає значення обліку і контролю за виконаннямдоговірних зобов'язань?

Дайте визначення поняття комерційного спору.

У чому полягає стадія вирішення комерційних спорів?

Питання для самоперевірки.

Назвіть і охарактеризуйте етапи вибору постачальників.

Які критерії використовуються для оцінки потенційнихпостачальників?

Обґрунтуйте актуальність і необхідність проведення оцін-ки конкурентоспроможності товарів при виборі постачальників.

Дайте коротку характеристику показників критеріїв оцін-ки постачальників (сервісного, фінансового).

Які індикатори оцінки включає критерій «імідж постачаль-ника»?

Тестові завдання

№ 1. Яке ставлення до закупівель товарів має формула зміниформ вартості Д — Т і Т1