3.2. Система послуг у роздрібній торгівлі як спосібстимулювання продажів товарів

Послуги як один з елементів культури торгівлі

В основі культури торгівлі лежить всебічна турбота про спо-живача. У найбільш загальному вигляді сутність усіх вимог спо-живачів зводиться до того, щоб з найменшими витратами часу інайбільшими зручностями придбати в торговельній мережі всінеобхідні товари. Отже, першою умовою високої культури торгівліє постійна наявність у продажу всіх необхідних населенню товаріввисокої якості й у різноманітному асортименті.

Однак однієї наявності товарів мало. Культура торгівлі ви-магає розгалуженої мережі сучасних, великих, добре оснаще-них магазинів, що застосовують зручні для населення форми іметоди продажу товарів, а також різних послуг, що надаютьсяпокупцям.

Досягнутий рівень розвитку торгівлі і якість торговельногообслуговування поки що відстають від зростаючих запитів насе-лення і сучасних вимог, пропонованих до цієї галузі, і тому по-ставлене завдання значно підвищити рівень торговельного об-слуговування населення.

У зв'язку з цим розширення й удосконалення різних послуг,що надаються покупцям, здобувають особливо важливе значен-ня. Послуги, що надаються покупцям, збільшують споживчувартість товарів, скорочують витрати часу на придбання товаріві їх використання, значно підвищують культуру торгівлі.

Спостереження показують, що в магазинах, що надають по-купцям, наприклад, таку послугу, як надання розстрочки плате-жу при покупці товарів, реалізація дорогих предметів споживан-ня тривалого користування зростає в багато разів.

Завдяки установці у відділі головних уборів запорізького уні-вермагу «Україна» пристосування для їх розтяжки в 2 рази ско-ротилося число покупців, що відмовилися від їхньої покупки че-рез невідповідність розміру.

З організацією в київському «Будинку подарунків» робочогомісця гравера реалізація подарункового посуду й інших сувенір-них виробів зросла на 20%. Після устаткування в магазині фото-виробів кабіни для зарядки фотокасет збільшився продаж фото-плівок.

Надання багатьох послуг не вимагає додатково торговельноїплощі. Вони іноді можуть виявлятися і вдома в покупців (уста-новка технічно складних товарів, підвіска люстр, карнизів і т.п.)Частина послуг, таких як зарядження фотокасет і фотоапаратів,прикріплення ремінців і браслетів до годинника, наповнення по-вітрям гумових іграшок, розтяжка головних уборів і багато ін.,можуть виконувати самі продавці.

Розширилася мережа загальноміських і внутрішньомагазин-них довідково-інформаційних служб.

Розширення послуг, що надаються покупцям, створює великірезерви підвищення продуктивності праці працівників торгівлі,тому що воно можливе без збільшення чисельності торговогоперсоналу.

Проблеми сфери послуг в останні роки привернули увагу вче-них. Однак проведені дослідження й опубліковані праці мають восновному загальний аспект і зосереджують увагу на характеріпраці в сфері послуг, перспективах її розвитку, послугахпідприємств побутового обслуговування. Теоретичні питання,пов'язані з послугами торгівлі, залишаються недостатньо розроб-леними. У літературі з економіки й організації торгівлі ці питанняобходять чи розглядають як додаткове обслуговування, додатокдо процесу продажу. Це багато в чому результат того, що немаєєдиної точки зору про склад сфери послуг, віднесенні їх до сфе-ри матеріального виробництва і невиробничої сфери.

При аналізі функцій торгівлі багато авторів виходять з харак-теру операцій, вироблених торговельними підприємствами, іскладу витрат, пов'язані зі здійсненням цих операцій, питомоїваги окремих з них у загальній сумі витрат. Операції виробничо-го характеру в торгівлі підлеглі основному завданню — реалізаціїтоварів.

Завдання працівників торгівлі в сучасних умовах полягає не втому, щоб продовжувати процес виробництва, а в тому, щобполіпшувати торговельне обслуговування населення. Промис-ловість, виконуючи функції виробництва товарів, із зростаннямнауково-технічного прогресу повинна поступово звільняти тор-говельні підприємства від виконання невластивих їм виробничихфункцій. Це дозволить торгівлі зосередити зусилля на виконанніїї основних функцій — обслуговування покупців, наданні їм різно-го роду послуг.

Чим більше вдається звільнити торговельне підприємство відоперацій виробничого характеру, тим ефективніше воно працюєі вища продуктивність праці працівників.

Реалізація суспільного продукту є основною функцією торгівлі.З її економічного змісту випливає, що переважаюче значення вторгівлі мають операції, пов'язані зі здійсненням зміни формвартості, а виробничого характеру операції мають допоміжнезначення. Зв'язані зі здійсненням зміни форм вартості товарівоперації є, в основному, послугами торгівлі. Причому не обов'яз-ково вони повинні мати нематеріальний характер, вони можутьбути і речовинна, наприклад дрібна переробка одягу. При цьомувони підвищують споживчу вартість товару.

Однак і операції виробничого характеру, виконувані в торгівлі,неоднорідні. Деякі з них безпосередньо зв'язані з наданням тор-говельних послуг і повинні розвиватися, що є однією з умовпідвищення культури торговельного обслуговування населення,наприклад, упакування, доставка товарів на будинок та ін.

Послуги торгівлі сприяють доведенню предметів споживан-ня, матеріальних благ, створених у промисловості і сільськомугосподарстві, населенню відповідно до індивідуальних смаків ізапитів, завершуючи тим самим розподіл матеріальних благ міжчленами суспільства.

Послуги торгівлі обслуговують сам процес споживання мате-ріальних благ. Наприклад, розкрій тканин полегшує пошиття одягув домашніх умовах.

Торгівля надає послуги не тільки населенню, але і виробниц-тву. Вона звільняє виробничі підприємства від турбот по реалі-зації своєї продукції. Через систему заявок і замовлень торгівляінформує виробничі підприємства про попит населення, націлюєїх на збільшення випуску товарів, що користуються попитом,розширення і відновлення асортименту, підвищення якості.

Оптова торгівля, будучи посередником між виробництвом іроздрібною торгівлею, надає послуги не тільки виробництву, алеі роздрібній торговельній мережі, наприклад, організує централ-ізовану доставку товарів у магазини, нагромаджує сезонні това-ри, організовує рекламні заходи, дозволяє роздрібній торгівліповертати браковані товари та ін.

Послуги, що надаються покупцям торговельними підприєм-ствами, часто називають додатковими, цим як би підкреслюєть-ся необов'язковий їх характер і те, що вони перебувають за ме-жами основних функцій магазинів, пов'язаних із продажемтоварів. Однак більшість з них не обов'язкові для покупців, щоможуть при бажанні скористатися пропонованою їм послугою чивідмовитися від неї, але обов'язкові для торговельного підприєм-ства, що зобов'язане надати можливість покупцям скористатисяпри бажанні тією чи іншою послугою.

Багато послуг надають покупцям самі працівники торгівлі, адля виконання деяких спеціальних видів послуг залучаютьпідприємства побутового обслуговування населення, транспорт,зв'язок й ін. Вони можуть виконуватися в магазині чи поза ним,але в зв'язку з його діяльністю. Досвід такого кооперування суміж-них галузей виправдав себе в ряді міст країни. Міжгалузева коо-перація в наданні послуг дозволяє населенню заощаджувати час.

З огляду на характер праці в торгівлі, тенденцію скороченняйого витрат на виконання операцій виробничого характеру, місцеторгівлі в суспільному поділі праці, виконувані нею функції, їїцільове призначення в процесі розширеного соціалістичноговідтворення, торгівлю було б правильно відносити до сфери об-слуговування. Увага працівників торгівлі значною мірою повиннебути спрямована на інтенсивний розвиток і удосконалення по-слуг, що надаються покупцям. Такий підхід до розвитку торгівлідозволить їй звільнитися від невластивих виробничих функцій імаксимально можливою мірою зосередити зусилля на наданніторговельних послуг покупцям, а виходить, і удосконаленні тор-говельного обслуговування населення, підвищенні культуриторгівлі.

Опитування покупців показало, що за значимістю наданняпослуг покупцям посідає третє місце серед елементів культуриторгівлі після широти і стійкості асортименту товарів і застосу-вання прогресивних методів їхнього продажу.

Під послугами розуміють величезну розмаїтість видів діяль-ності і комерційних занять. Ми визначаємо послугу в такий спосіб.

Послуга — будь-який захід чи вигода, що одна сторона можезапропонувати інші і які в основному невловимі і не приводятьдо заволодіння чим-небудь. Виробництво послуг може бути, аможе і не бути зв'язане з товаром у його матеріальному виді.

Знімаючи кімнату в готелі, відкладаючи гроші в банк, подоро-жуючи на літаку, відвідуючи психіатра, стрижучись в перукаря,здаючи в ремонт автомобіль, спостерігаючи за грою спортсменів-професіоналів, дивлячись кінофільм, здаючи речі в хімчистку іконсультуючись в юриста, ми у всіх цих випадках отримуємопослуги.

Послуги мають чотири характеристики, які необхідно врахо-вувати при розробці маркетингових програм.

НЕВІДЧУТНІСТЬ. Послуги невловимі. їх неможливо побачити,спробувати на смак, почути чи понюхати до моменту придбання,Жінка, що омолоджує обличчя у косметолога, не побачить ре-зультатів, поки не купить послугу, а пацієнт, що прийшов наприйом до психіатра, не може заздалегідь знати результатувідвідування. Покупець змушений просто вірити продавцеві наслово.

Для зміцнення довіри до себе з боку клієнтів постачальникпослуг мо