3.3. Форми та методи досягненнякомерційного успіху

Суть і зміст комерційного ризику

Діяльність підприємства завжди пов'язана з невизначеністю.Наявність невизначеності в діяльності комерційних суб'єктів, абоіншими словами, ймовірного характеру в проходженні подій,пов'язаних з функціонуванням всіх елементів ринку, обумовлюєвиникнення ризиків, без врахування яких неможливий ефектив-ний розвиток підприємств.

Економічний ризик — об'єктивно-суб'єктивна категорія, якапов'язана з подоланням невизначеності та конфліктності у ситу-ації неминучого вибору і відображає міру (ступінь) досягненнясподіваного результату, невдачі та відхилення від цілей з ураху-ванням впливу контрольованих та неконтрольованих чинників занаявності прямих і зворотних зв'язків.

Особливо обтяжена ризиком комерційна діяльність.

Комерційний ризик — це ризик, що виникає внаслідок будь-яких видів діяльності, пов'язаних з виробництвом продукції, то-варів, послуг, їх реалізацією, товарно-грошовими і фінансовимиопераціями, комерцією, здійсненням соціально-економічних інауково-технічних проектів.

У цих видах діяльності мають справу з використанням і обо-ротом матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних (інте-лектуальних) ресурсів, тобто ризик, пов'язаний з повною чи ча-стковою загрозою втрати цих ресурсів.

Визначають ризик як загрозу зазнати збитків у вигляді додат-кових затрат, непередбачених у прогнозах, проектах, планах, про-грамах, або ж отримані доходи, менші за очікувані. Причому, якщозатрати необхідні у будь-якому разі, то збитки є наслідком не-визначеності.

Об'єктом ризику називають економічну систему, ефективністьта умови функціонування якої наперед точно не відомі.

Під суб'єктом ризику розуміють особу (індивід або колектив),яка зацікавлена в наслідках керування об'єктом ризику і компе-тентна приймати рішення щодо об'єкта ризику.

Джерело ризику — це чинники (явища, процеси), які спричи-няють невизначеність результатів (конфліктність).

Під час розвитку ринкових відносин в Україні, безумовно, по-силюватиметься конкуренція. Щоб вижити за цих умов, необхідновпроваджувати нові технології і технічні новинки, йти на сміливі,нетрадиційні дії, які, в свою чергу, підвищують ризик. Отже, необ-хідно навчитися прогнозувати події, оцінювати економічний ризик,йти на нього, але не переходити допустимих меж.

Конкуренція змушує комерсантів активно вивчати інформацію,щоб уникнути можливих помилок під час здійснення обтяженихризиком виробничих, фінансових, комерційних та інших операцій.

Ризик визначається багатьма причинами. В найбільш загаль-ному вигляді комерційний ризик, основним джерелом якого євнутрішня і зовнішня невизначеність, можливий через такі головніпричини:

непередбачені зміни у зовнішньому середовищі, що неспо-дівано настали, які відображаються (чи можуть відобрази-тися) на діяльності підприємств (зміни цін, зміни в подат-ковому законодавстві, коливання валютного курсу, зміни всоціально-політичній ситуації тощо);

зміна стосунків підприємства з його контрагентами. Цізміни можуть бути викликані як самим підприємством, такі контрагентами даного підприємства (можливість укластибільш вигідний договір, продовження або скорочення тер-міну договору, більш привабливі умови діяльності, змінаділової орієнтації партнерів, зміни в умовах переміщеннятоварних, фінансових і трудових ресурсів між підприєм-ствами тощо), що потягне за собою зміни досягнутих рані-ше домовленостей або відмови від них;

зміни, що відбуваються всередині самого підприємства,або інші причини внутрішнього походження (невідповідністьрівня кваліфікації працівників підприємства запланованимвиробничим завданням, несподіваний вихід з ладу основ-них виробничих фондів тощо);

зміни, що відбуваються внаслідок науково-технічного про-гресу (наприклад, зміна ставлення до ручної праці після ви-никнення машин).

Ці причини умовно можна поділити на дві великі групи:

причини об'єктивного характеру, тобто такі, які не залежатьвід підприємства;

причини суб'єктивного характеру, які безпосередньо за-лежать від підприємства (відсутність кваліфікованих спеці-алістів, відсутність достатньої кількості засобів на купівлюабо збір всієї необхідної для проведення аналізу інформації,непередбачений розвиток високотехнологічних галузей).

Зміни, які впливають на діяльність підприємства, можна кла-сифікувати за ступенем впливу на прямі і непрямі.

Прямі зміни відбуваються у внутрішньому і зовнішньому се-редовищі підприємства, які безпосередньо впливають на пове-дінку підприємства без будь-якого опосередкування інших рин-кових суб'єктів (зміна цін на матеріали, що використовуються увиробництві, зміна орендної плати, зміна кваліфікованого рівняпрацівників підприємства тощо). Непрямі зміни, на відміну відпрямих, відображаються на поведінці підприємства внаслідоквпливу на їх діяльність інших суб'єктів ринку (зміна цін на сирови-ну, що використовуються постачальниками, зміна цін на паливо і,як наслідок цього, зміна величини витрат на транспортування).

Ризики класифікують за такими ознаками:

За належністю до країни функціонування господарськогосуб'єкта ризики можуть бути поділені на:

внутрішні ризики, які виникають в певній країні і впливаютьна діяльність тільки її господарських суб'єктів;

зовнішні ризики, джерело виникнення яких для внутрішніхвиробників перебуває за межами їх власної країни.

За рівнем виникнення ризики можуть бути класифіковані на:

ризики, що виникають на мікрорівні, тобто безпосередньона підприємстві або в приватних осіб;

ризики галузевого походження, які виникають в цілої гру-пи підприємств, що відносяться до певної галузі і, відпов-ідно, впливають на свою галузь;

ризики міжгалузевого походження, наявність яких обумов-лена впливом і залежністю окремих галузей і сфер еконо-мічної діяльності між собою;

регіональні ризики, які можуть виникати через наявністьспецифіки розвитку і управління окремими регіонами все-редині країни;

державні ризики, які виникають на макрорівні і впливаютьна всі господарські суб'єкти даної країни;

глобальні (світові) ризики, які виникають в економіці де-кількох країн або усього світового співтовариства, вплива-ючи при цьому на діяльність господарських суб'єктів цихкраїн. Найчастіше такі ризики можуть бути представленігеополітичними ризиками (наприклад, зміною світовоїрівноваги, глобальними екологічними і демографічнимипроблемами тощо).

3. За сферою походження розрізняють:

соціально-політичні, походження яких базується на можли-вості виникнення непередбачених ситуацій в разі зміни по-літичного курсу, що здійснює держава, а також можливоговведення в дію незапланованих раніше соціальних програмабо інших дій, які в основі свого походження мають соці-альну сферу (наприклад, страйки, зміна психологічногонастрою в суспільстві тощо);

адміністративно-законодавчі, які виникають у разі реалі-зації незапланованих адміністративних обмежень госпо-дарської діяльності ринкових суб'єктів, а також змін в за-конодавстві (збільшення податкових ставок, заборона направо займатися певним видом діяльності тощо);

виробничі, пов'язані з виробництвом продукції (товарів,послуг), із здійсненням будь-яких видів виробничої діяль-ності;

комерційні, які виникають у процесі реалізації товарів і по-слуг, що були здійснені або закуплені підприємством;

фінансові, які виникають у сфері відносин підприємства збанками та іншими фінансовими інститутами, а також по-в'язані з невиконанням суб'єктом економічної діяльностісвоїх фінансових зобов'язань. Крім цього, дана група ри-зиків може бути наслідком змін, які відбуваються в ціломуу фінансовій системі (наприклад, інфляційні процеси тощо);

природно-екологічні, які виникають внаслідок залежностілюдини і в цілому суспільного виробництва від природно-кліматичних умов (наприклад, більша, порівняно, кількістьопадів, і як наслідок — зниження врожаю сільськогосподарсь-ких культур тощо), а також і зворотного зв'язку між суспіль-ним виробництвом і навколишнім середовищем (несприят-лива дія шкідливих виробництв на здоров'я людей тощо);

демографічні, які виникають внаслідок змін демографічноїситуації. Особливістю цих ризиків є те, що вони можутьіснувати як у формі самостійних ризиків, так і спричинитиінші ризики (наприклад, зниження тривалості життя насе-лення може бути наслідком виникнення такого ризику, якийпов'язаний з реалізацією продукції підприємств, що орієн-туються на населення похилого віку тощо);

геополітичні — глобального характеру, такі як світова мігра-ція робочої сили, поява хвороб, які загрожують життю ціло-го людства тощо.

За причинами виникнення розрізняють декілька груп ризи-ку, які викликані невизначеністю майбутнього, тобто тією звичай-ною невизначеністю, що характерна для функціонування всіхсуб'єктів ринку, і як наслідок цього — складністю у прогнозуванніїх поведінки. Невизначеність майбутнього м