ВСТУП

магниевый скраб beletage

Швидкий розвиток ринкових відносин, зміни в інституціо-нальній структурі економіки України створили нове середовищедля здійснення комерційних зусиль сучасних підприємств, якідіють як у виробничій, так і в невиробничій сферах. Зростанняпотреб бізнесменів в адекватній адаптації до умов господарю-вання в умовах розвитку ринкових відносин викликало не-обхідність розвитку всебічних знань практики ринку та комерції.

Важливішою ланкою ринку є фірма, спосіб діяльності якоївизначає обличчя національної економіки, що ґрунтується напринципах вільного підприємництва. Воно, в свою чергу, вима-гає від працівників глибоких та систематичних знань конкретнихситуацій, які виникають на споживчому ринку, та вмінь ці ситуаціїефективно розв'язувати. Це породжує проблему формуваннявисококваліфікованих кадрів в сфері освіти, особливо з ураху-ванням вимог болонського процесу, який покликаний сприятимасовій, але в той же час, якісній підготовці фахівців різних освіт-ньо-кваліфікаційних рівнів.

Необхідність переходу на дворівневу систему освіти поставилаперед освітянами низку завдань, пов'язаних з новим підходомдо формування навчальних програм, методичної та методологіч-ної бази — в першу чергу, навчальних посібників з циклів еконо-мічних дисциплін для освітньо-професійного рівня «бакалавр».

Саме це ставить за мету пропонований навчальний посібник,який розкриває особливості ведення комерційної діяльності тор-говельних підприємств в сучасних економічних умовах. Основнезавдання навчального посібника авторський колектив бачить внаданні допомоги тим, хто набуває означеного професійно-ква-ліфікаційного рівня та бажає не просто прочитати чергове ви-дання з проблем комерційної діяльності, але й самостійно опра-цювати матеріал, перетворюючи останній в реальні «діючі» вміннята навички ведення комерційного процесу.

Навчальний посібник написано відповідно до типової програ-ми з комерційної діяльності, затвердженої Міністерством освітиі науки України, та призначений для викладачів і студентів техні-кумів економічних спеціальностей.

Посібник складається з трьох розділів: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИКОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ, КО-МЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ОПТОВОМУ РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПО-СЛУГ, КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ. Длязручності використання, особливо при самостійній підготовці,посібник після кожного розділу вміщує тести для поточного тарубіжного контролю і запитання для самоперевірки, що дає змогудіагностики рівня засвоєння матеріалу кожним студентом. Такаструктура найповніше відповідає вимогам кредитно-модульноїсистеми навчання, основна питома вага при якій припадає насамостійну підготовку студентів.

Авторський колектив сподівається, що навчальний посібникстане в нагоді всім, хто має намір оволодіти понятійним апара-том комерційної діяльності, ознайомитися з її особливостями вроздрібній та оптовій ланках, а також на зовнішньому ринку.

РОЗДІЛ І

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМЕРЦІЙНОЇДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ