1.1. Поняття і суть комерційної діяльності

Суть та зміст комерційної діяльності

З переходом до ринку все більшого значення набуває комер-ційна діяльність торговельного підприємства. Вона є неодмінноюумовою його ефективної діяльності і розвитку.

Останнім часом термін «комерція» набув великого поширен-ня розповсюдження. Комерція (комерціум) — слово латинськогопоходження (від лат. commercium), що означає — торгівля. Мовайде про вільну торгівлю, основану на конкуренції, приватній влас-ності, на ризику, на вільному підприємництві, на індивідуалізмідля отримання прибутків [18, c. 5].

В умовах ринкового господарювання комерція — це вид тор-говельного підприємництва, найбільш важлива ділянка сучасно-го бізнесу.

Основною фігурою товарного ринку, кваліфікованого управ-ління ним, захисту прав споживачів виступає комерсант-фахівець.

Комерсант — провідна професія ринкової економіки, органі-затор торгівлі, здорової ринкової кон'юнктури, збалансованоготоварного ринку. Сучасний комерсант — це висококваліфікова-ний менеджер, який знає кон'юнктуру і закони вільного ринку,заснованого на використанні законів вартості, попиту, пропозиціїта ін. Він універсальний фахівець торговельної справи, від ре-зультативної роботи якого залежить ефективність діяльностіпідприємства або фірми в цілому.

Юридичною основою комерції є сукупність юридичних норм,які визначають форми юридичних угод, статус торговельних під-приємств, контакти осіб, які вступають в торговельні відносини.

Комерсанти-фахівці призначені для комерційної діяльності наринку товарів і послуг по забезпеченню просунення на ринок

товарів оптимального асортименту і високої якості. Вони повинніволодіти мистецтвом ведення комерційних переговорів з партне-рами, знати засоби і методи регулювання господарських взаємо-відносин між покупцями і постачальниками товарів і послуг, спо-живчі властивості і методи якісної експертизи товарів, добреволодіти основами рекламної справи, маркетингу, менеджменту.

Термін «комерційна діяльність» з'явився в Україні нарівні зтерміном «ринок», так як ринкова економіка — це економіка віль-ного підприємництва, при якому отримують розвиток всі комер-ційні процеси і відносини обміну. Отже, комерційна діяльність єскладовою частиною комерційного підприємництва. Підприємниц-тво — це цілеспрямована діяльність, спрямована на отриманнядоходів, прибутку. Підприємництвом є організація підприємства зметою виробництва і поставки товарів на ринок, торговельногопідприємства для здійснення купівлі-продажу товарів, організа-ція фінансового закладу, фондової біржі і т.д. Підприємництвоозначає пошук нових економічних можливостей.

Отже, комерційна діяльність — це комплекс операцій по за-безпеченню процесу закупівлі і збуту на основі взаємодії госпо-дарюючих суб'єктів з метою отримання ними прибутку, а такожкінцевим споживачам максимальної вигоди.

Комерційна діяльність може здійснюватися на ринку товарів іпослуг.

Комерційна діяльність на ринку послуг може здійснюватись увигляді надання платних послуг безпосередньо населенню, по-в'язуючи виробників і споживачів, у вигляді безкоштовних послугдля закріплення іміджу і формування постійного кола клієнтів.

Основна мета комерції в сфері товарного обороту — отри-мання прибутку, який може бути використаний на розвиток тарозширення підприємництва для більш повного задоволення по-треб споживачів.

Торгівля, задовольняючи потреби споживачів, є кінцевим лан-цюгом діяльності суб'єктів ринку. Особлива роль належить ко-мерційній діяльності, яка пов'язана з виконанням комплексу за-ходів по доведенню товарів від виробника до покупця.

Цілі комерційної діяльності визначають її зміст:

— встановлення господарських і партнерських зв'язків із суб'єк-тами ринку;

вивчення та аналіз джерел закупівлі товарів;

налагодження зв'язків виробництва зі споживанням това-рів, орієнтованих на попит покупців (асортимент, обсяг, онов-лення продукції, що випускається);

здійснення купівлі і продажу товарів з урахуванням ринко-вого середовища;

розширення існуючих і перспективний розвиток цільовихринків товарів;

скорочення витрат обороту товарів.

Зміст основ комерційної діяльності включає такі напрямки:

вивчення і прогнозування ємкості ринку і попиту;

визначення потреби в товарах і послугах;

організація рекламної роботи;

планування обсягів закупівлі і реалізації товарів і послуг;

пошук і вибір найкращого партнера-постачальника або по-купця;

організація товароруху;

організація оптового продажу товарів і комерційне посе-редництво;

роздрібна торгівля як форма комерційно-посередницькоїдіяльності.

Комерційна діяльність пов'язана практично зі всіма аспекта-ми роботи підприємств: від технології і організації виробництвадо фінансового господарювання. Для розробки правильної стра-тегії на ринку товарів і послуг комерційні служби підприємствповинні правильно оцінити загальний стан споживчого ринку ійого тенденції в межах того регіону або сегменту, на який під-приємство орієнтується.

Історія розвитку комерційної діяльності

Комерційна діяльність виникла в глибоку давнину з появоютоварно-грошових відносин і торговельних посередників. Історіякомерції починається з 4 тис. до н.е. В цей час розвиваєтьсяШумерська цивілізація, в якій визначне місце отримали законикомерції і обмінні процеси.

Подальший розвиток комерційних відносин пов'язаний з істо-рією розвитку стародавнього світу.

З розвитком комерційної діяльності монопольне положеннягільдій стало гальмувати процес розвитку економіки, тому в кінціXVII—XVIII ст. гільдії були скасовані і з цього часу почали зростатиорганізаційні структури комерції, такі як окремі фірми, торговібудинки, акціонерно-пайові товариства, торгові палати.

Найбільшого поширення в цей час набули торгові палати якформа статутних об'єднань підприємців. Торгові палати активносприяли розвитку комерційних відносин з іноземними країнами.

В 1908 р. були організовані Російсько-Англійська, Російсько-Німецька і Російсько-Бельгійська торгові палати. Існування цихпалат привело до активізації зовнішньоекономічної діяльностіРосії.

На початку ХХ ст. існувало два основних типи торгових палат:повні товариства і товариства на довірі.

Повні товариства формувались із осіб,які несли повну відпо-відальність за діяльність торгової палати. В формуванні товариствна довірі брали участь особи , які несли відповідальність в межахвнесених ними внесків.

Крім торгових палат, в Україні існували всі види монопольнихоб'єднань, які, як правило, входили в збутові синдикати.

Розвиваються ярмарки: Харківський, Київський, Сорочинсь-кий. Ярмарки представляли широке поле для здійснення кон-трактів і активізації діяльності як приватних підприємців, так іюридичних осіб.

Однак розвиток вітчизняного підприємництва на початку ХХ ст.уповільнювався великою питомою вагою іноземного капіталу,який був гальмом для вільного обміну на внутрішньому ринку.

Тому наприкінці ХХ ст. виникла об'єктивна необхідність появинової економічної політики, основною метою якої було виведен-ня держави з кризи і підвищення народного добробуту. Для до-сягнення цієї мети урядом були вжиті такі заходи:

встановлення еквівалентного обміну між містом і селом;

введення госпрозрахунку для всіх комерційних структур;

створення твердої валюти і розвиток кредитно-банківськоїсистеми;

стимулювання зацікавленості працівників у результатахпраці;

розвиток різноманітних методів стимулювання.

У 1921 р. в Україні було створено єдину систему споживчоїкооперації та перші трести, а в 1922 р. їх було вже 24. Отрималарозвиток біржова торгівля. Однак, всі заходи уряду по розвиткуНЕПу носили тимчасовий характер і були наслідком вимушеноїгосподарської політики в сфері розвитку комерції. Тому НЕП булоліквідовано.

Але набутий досвід показав, що для розвитку приватного під-приємництва політика не повинна втручатися в галузь економі-ки, а держава не повинна бути диктатором на ринку.

З 1928 р. до початку 1990 р. — період спаду комерційної діяль-ності. Замість торгівлі існує система розподілу і замість економіч-них важелів — жорстоке адміністрування.

Починаючи з 2000 р. намічаються тенденції в підйомі еконо-міки і систематизації комерційної діяльності в рамках незалеж-ної України.