1. Підприємства оптової торгівлі

магниевый скраб beletage

В умовах ринкових відносин кожному виготовлювачеві товар-ної продукції практично неможливо мати власну мережу збуту.У більшості з них, як правило, відсутня реальна можливість пря-мої реалізації споживачам готової продукції чи напівфабрикатів,оскільки дуже складні комерційно-господарські взаємини міжсуб'єктами товарного ринку, великі витрати на товарорух.

Ці функції бере на себе оптова торгівля, що є проміжноюланкою між виробниками і покупцями товарної продукції.

Оптова торгівля обслуговує, головним чином, покупців, щозакуповують товари з метою перепродажу чи використання їх у

відносно великих кількостях у професійних цілях. В умовах ринко-вих відносин оптова торгівля благосприяє комерційно-госпо-дарській діяльності як виробників товарної продукції, так і покупців.Зокрема, виробник продукції має комерційно-господарські відно-сини з оптовиком, а не з численними споживачами, при цьомускорочується документообіг.

Оптовик здатний сформувати оптимальний товарний асорти-мент, зорієнтований на потенційного покупця.

Закуповуючи товари у великій кількості, оптовик розбиває їхна дрібні партії, розраховані на конкретного покупця.

Оптовик забезпечує збереження товарних запасів, тим самимзнижує відповідні витрати виробника і покупців.

Крім того, він забезпечує покупців необхідним товаром у по-трібний час, в необхідній кількості й асортименті.

Придбаваючи товарну продукцію у виготовлювачів, оптовикиберуть на себе ризики, пов'язані зі збутом, ушкодженням, розк-раданням, псуванням товару. Проводячи маркетинг, вони нада-ють виготовлювачам, постачальникам і покупцям інформацію прокон'юнктуру товарного ринку, роблять також консультаційні,рекламні, транспортно-експедиційні послуги, послуги щодо підго-товки товарів до застосування чи використання.

Розвиток і удосконалювання оптової торгівлі підвищує зна-чимість відповідних оптових підприємств (баз, складів, складів-готелів, терміналів, управлінь виробничо-технологічної комплек-тації, розподільних холодильників і ін.), що спеціалізуються назбереженні і продажу товарів великими партіями.

Підприємства оптової торгівлі можуть бути державними, му-ніципальними, акціонерними, приватними і змішаними. Вони,звичайно, знаходяться в адміністративних центрах, на спеціаль-но відведених територіях. Повинні мати необхідні під'їзні колії,бути забезпечені відповідними інженерними комунікаціями, роз-винутим складським господарством, різними цехами (тран-спортним, тарним і ін.), майстернями (з виготовлення і ремонтутари, піддонів, стелажів, вантажозахватних засобів, експлуатаціїй обслуговування підйомно-транспортних машин, механізмів,устаткування, засобів оргтехніки і т.п.). Крім того, на територіїтаких підприємств повинні функціонувати інформаційно-кон-сультаційні служби, відділення банку, страхової компанії, вузолзв'язку.

Підприємства оптової торгівлі умовно можна класифікуватиза окремими ознаками:

Дислокація.

Залежно від місця розташування виділяють:

а)         оптові підприємства, що знаходяться поруч з декількомапідприємствами-товаровиробниками;

б)         оптові підприємства, розташовані поблизу від великогопідприємства-виробника;

в)         оптові підприємства, що знаходяться в зоні споживачів;

г)         оптові підприємства, одне з яких розташоване в зоні ви-робництва, а інше — у зоні збуту;

д)         оптові підприємства, що знаходяться в безпосереднійблизькості від великого транспортного об'єкта (поруч з товар-ною станцією, пристанню, портом).

Сфера діяльності.

Підприємства оптової торгівлі можуть функціонувати в еко-номічному районі, групі мегарайонів, мегарайоні, районі, місті.

Товарна спеціалізація.

Підприємства оптової торгівлі бувають універсальними,змішаними, спеціалізованими й вузькоспеціалізованими. Першіреалізують продукцію різних галузей промисловості, сільського ілісового господарства, другі — товари споживчого і виробничо-технічного призначення, треті — продукцію однієї галузі (призначних обсягах продажів однорідної продукції), четверті — про-дукцію одного підприємства.

4. Розмір.

Підприємства оптової торгівлі бувають великими, середніми,дрібними. Розмірність визначається по сукупності таких показ-ників, як обсяг оптової реалізації товарів, кількість вантажів, щовідвантажуються покупцеві, чисельність зайнятих працівників,загальна вартість основних фондів, загальна складська площа.

На підприємства оптової торгівлі покладаються такі основнізавдання:

комплексне і своєчасне надання покупцям товарів відпо-відно до укладених договорів;

збільшення обсягів і розширення асортименту торгівлі безбудь-яких лімітів і обмежень;

зміцнення матеріально-технічної бази на основі досягненьнауки і техніки;

здійснення маркетингових досліджень у сфері діяльностіпідприємства;

підвищення якості послуг, що надаються постачальникамипокупцям товарів;

раціоналізація і підвищення ефективності комерційно-гос-подарських зв'язків.

Основні завдання підприємства оптової торгівлі визначаютьряд виконуваних ним функцій:

1. Організаційні:

вивчення і визначення поточної і перспективної потреби втоварній продукції підприємств, організацій регіону, райо-ну, міста, галузі;

маркетингові дослідження;

виявлення і реєстрація потенційних постачальників товарів;

визначення за участю споживачів оптимальних форм і ме-тодів їх товарного забезпечення;

створення достатніх і комплектних товарних запасів;

напрямок підприємствам, фірмам, міністерствам і відом-ствам пропозицій про збільшення виробництва потрібнихтоварів, розширення асортименту, поліпшення якості, атакож про обмеження чи припинення випуску продукції, щоне користується попитом;

участь в оптових ярмарках, виставках, аукціонах, товарнихбіржах.

Реалізаційні:

укладання з постачальниками, покупцями договорів на по-стачання товарної продукції, а також на надання послуг;

виконання умов договорів;

забезпечення приймання, схоронності і складської пере-робки товарної продукції;

реалізація товарної продукції з використанням сучаснихформ і методів;

ведення розрахунків з постачальниками, покупцями, транс-портними організаціями за поставлену і реалізовану товар-ну продукцію;

раціональне планування складських площ;

суворе дотримання складського технологічного процесу;

ведення кількісного, асортиментного, номенклатурного об-ліку товарів на складах.

Торговельно-посередницькі:

оформлення й організація комерційно-господарськихзв'язків;

придбання і реалізація товарної продукції;

посередництво в збуті товарної продукції;

сприяння кооперуванню підприємств і завантаженню їхвільних потужностей;

виявлення, обмін, реалізація невикористаної продукції,відходів виробництва і споживання, некондиційних мате-ріалів.

Підприємства оптової торгівлі, крім діяльності щодо купівлі-продажу товарної продукції, надають суб'єктам товарного рин-ку супутні послуги, що сприяють успішному діловому співробіт-ництву:

1. Комерційні послуги (посередницькі щодо пошуку потрібнихтоварів, постачальників, оптових покупців, вивчення попиту,допомога в рекламуванні товарів, маркетингові дослідженнящодо замовлення клієнтів і ін.).

Технологічні послуги (розфасування, сортування, упакуван-ня, обмірювання, нарізання, розкрій, допомога в рекламі й ін.).

Інформаційно-консультаційні послуги (забезпечення вироб-ників, покупців науково-технічною, економічною, правовою, рек-ламною інформацією, а також товарною (щодо асортименту,якості, експлуатації, використання), науково-технічне й організа-ційно-правове консультування).

Фінансово-розрахункові і кредитні послуги (участь у роз-рахунках, видача комерційних грошових позичок виробникам іпокупцям товарної продукції, інвестування виробництва найбільшдефіцитних і перспективних видів товарної продукції).

Орендні і прокатні послуги (надання в оренду складських, ви-робничих, службових й інших площ, машин, устаткування, видача на-прокат устаткування, приладів, інструментів, тари, контейнерів,підйомно-транспортних машин, механізмів, транспортних засобів і ін.).

Транспортно-експедиційні послуги (централізоване поста-чання товарів споживачам, організація постачання окремих ма-теріалів, виробів, продуктів спеціальними транспортними засо-бами, одержання вантажів з пунктів відправлення чи призначенняза дорученням покупців, посилкове відправлення штучних і дріб-них партій товарної продукції і т.п.).

Підприємства оптової торгівлі працюють в умовах постійномінливої кон'юнктури товарного ринку, тому їхні комерційно-гос-подарські досягнення залежать від уміння прогнозувати спожив-чий попит на товарну продукцію, послуги, а також внесення не-обхідних оперативних змін у свої операції.

У своїй діяльності підприємства оптової торгівлі повинні дот-римуватися таких принципів:

створювати сприятливу і міцну репутацію в районі обслу-говування суб'єктів товарного ринку;

досконально знати ринковий простір, у межах якогоздійснюється їхня комерційно-господарська діяльність;

дотримувати ефективний баланс витрат щодо закупівлі то-варної продукції і її змісту при раціональному використанніскладського господарства, вантажів, матеріальних, фінан-сових ресурсів;

здійснювати всі операції по закупівлі, збереженню і реалі-зації товарів на основі їхньої прибутковості, підприємстваоптової торгівлі впливають на формування комерційно-гос-подарських зв'язків суб'єктів товарного ринку і раціональ-ний розподіл товарної продукції.

На товарному ринку стали з'являтися торговельно-складськікомплекси, згруповані на окремій земельній ділянці підприємстваоптової торгівлі, що належать різним відомствам і фірмам (про-мисловим, будівельним, фармацевтичними й ін.) Таке компакт-не розташування складів для збереження різних видів і призна-чення дозволяє:

знизити (на одиницю складських робіт) витрати на споруд-ження інженерних і транспортних комунікацій, складських,виробничих, адміністративних будинків, облаштованістьтериторій;

підвищити ефективність роботи транспорту за рахунокорганізації більш раціональних схем вантажопотоків, при-скорення обороту транспортних засобів, контейнерів;

повніше завантажувати потужності спільно створюванихтехнічних служб загального користування (обчислювальнихцентрів, ремонтно-технічних майстерень, станцій по заряд-женню акумуляторів, лабораторій по визначенню якостіпродукції й ін.);

скорочувати чисельність складських працівників, управлін-ського апарату в регіоні, районі.