2. Оптові і дрібнооптові магазини

магниевый скраб beletage

Оптові і дрібнооптові магазини — торговельні підприємства,що здійснюють продаж товарів виробничо-технічного призначен-ня чи споживчого користування порівняно невеликими партіямив різноманітному асортименті.

Діяльність цих магазинів обумовлена поділом суспільної праців сфері товароруху, забезпечення покупців потрібним товаром унеобхідній кількості й у зручний час. Оптові і дрібнооптові мага-зини наближені до покупців і дозволяють останнім істотно ско-рочувати час, необхідний для придбання потрібного товару.

Послугами оптових чи дрібнооптових магазинів користуютьсяторговці-перекупники, підприємства середньої і дрібної роздрібноїмережі, окремі споживачі, що здобувають товари дрібним і се-реднім оптом.

При розрахунках з покупцями можуть бути використані наяв-ний і безготівковий способи оплати.

Оптові і дрібнооптові магазини виконують такі основні завдан-ня і функції:

безперебійне забезпечення товарами покупців регіону,району, міста, визначення попиту на товари в обсягах се-редніх і дрібних оптових партій;

виявлення і реєстрація потенційних постачальників і покупців;

розширення і відновлення товарного асортименту;

створення необхідних і комплектних запасів товарів, що ко-ристуються попитом;

рекламування товарів і послуг;

приймання, збереження, відпускання, реалізація товарів;

розфасування, сортування, упакування товарів;

виставляння товарів чи їхніх зразків для демонстрації в тор-говельно-виставковому залі;

централізоване постачання товарів покупцям;

ведення кількісного, номенклатурного, асортиментного об-ліку товарів;

участь в оптових ярмарках, аукціонах, товарних біржах.

Товарна продукція надходить в оптові чи дрібнооптові мага-зини від виготовлювачів, підприємств оптової торгівлі, громадян,що займаються індивідуальною трудовою діяльністю, продавцівкомісійної торгівлі, з аукціонів, оптових ярмарків, а також шля-хом завезення з інших регіонів.

Оптові і дрібнооптові магазини бувають двох видів:

стаціонарні — територіально знаходяться на одному й томусамому місці, обслуговують постійний контингент покупців виз-наченого регіону;

пересувні — спеціально обладнані транспортні засоби (за-лізничні вагони, вантажні автомобілі, плавучі засоби).

Оптові і дрібнооптові магазини підрозділяються на універ-сальні, спеціалізовані, комбіновані.

Універсальні магазини реалізують досить різноманітний асор-тимент товарної продукції галузей промисловості, сільського ілісового господарства і т.д.

Спеціалізовані магазини реалізують товарну продукцію однієїчи декількох галузей промисловості, сільського господарства й ін.

Комбіновані магазини обслуговують визначений контингентоптових і дрібнооптових покупців. Наприклад, магазин «Наочніприладдя» — науково-дослідні, проектно-конструкторські органі-зації; «Спорт» — спортивні і фізкультурні організації.

На українському товарному ринку стали з'являтися дрібнооп-тові магазини-склади типу «юш ^нд юрри» (у буквальному зна-ченні означає «купив і забирай» чи «плати і відвозь»). Обслугову-ють вони дрібні роздрібні магазини, намети, ларьки, невеликікрамниці, лотки, підприємства , служби побуту, що закуповуютьтоварну продукцію невеликими оптовими партіями.

За своєю організаційно-правовою формою ці магазини-скла-ди можуть бути державними, муніципальними, акціонерними,приватними й інші.

У магазинах «юш ^нд юрри» дуже високий обсяг товарообі-гу, що пояснюється простою технологією продажу товарів: при-міщення обладнується рядами стелажів, на які виставляєтьсятоварна продукція, і це дозволяє покупцеві розглянути товар,прочитати відповідну інструкцію з його експлуатації чи викорис-тання. Як правило, такі магазини розташовують з досить широ-ким і постійно оновлюючим асортиментом товарів, при цьомувраховуються ринкова кон'юнктура і специфіка численних дрібнихроздрібних торговців. Характерно, що магазини-склади маютьвідносно низькі експлуатаційні витрати, тому що в них немаєнеобхідності обладнати спеціальні комплектувальні й експедиційніприміщення (ділянки), установлювати дорогі, орієнтовані напідйомно-транспортні машини і механізми, стелажі.

За такої форми торгівлі істотно скорочуються обсяги обліко-во-розрахункових операцій щодо безготівкового розрахунку.Велика частина товарів надходить безпосередньо від виготов-лювачів або підприємств оптової торгівлі, обходячи посеред-ників.

Усе це дозволяє магазину-складу встановлювати на товаривідносно низькі ціни. Вбачається дуже перспективним подальшийрозвиток у нашій країні мережі магазинів «юш ^нд юрри», оскіль-ки продовжується зростання роздрібного товарообігу, збіль-шується кількість середніх і дрібних торговельних фірм.