4. Товарні біржі

магниевый скраб beletage

Товарні біржі — підприємства, що здійснюють оптові і дрібно-оптові торговельні угоди купівлі-продажу товарів за стандарта-ми, зразками, макетами з попередньою експертизою.

Органами керування біржею є загальні збори засновників ічленів біржі, біржовий комітет (сонет).

Вищим органом, що керує діяльністю біржі, є загальні зборизасновників і членів біржі.

У період між загальними зборами керування біржею здійснюєбіржовий комітет, очолюваний головою.

Для організаційно-господарського функціонування даної біржікомітет створює виконавчий орган — правління (дирекцію) на чоліз керуючим чи генеральним директором біржі.

Товарна біржа має відповідні структурні підрозділи — торговийвідділ, реєстраційний комітет, розрахункову палату, планово-фінан-сову комісію, комітет зі стандартів і якості, котирувальну комісію,комітет із правил біржової торгівлі, арбітражну і ревізійну комісіїй ін. Реєстраційний комітет здійснює реєстрацію заявок брокеріві угод, підготовляє відповідні матеріали для біржового комітету,контролює дотримання правил біржової торгівлі; котирувальнийкомітет здійснює облік цін, попиту та пропозиції, змінює ціни,підготовляє інформацію про довідкові ціни, регулярно видаєбіржовий бюлетень; розрахункова палата реєструє всі угоди,укладені на біржі, здійснює безготівкові розрахунки між членамибіржі, робить перерахунки; арбітражний комітет заслуховує, роз-слідує, регулює суперечки, що виникають на біржових торгах;ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю дирекції, дот-риманням законодавчих актів, станом каси і майна, розглядаєскарги.

Головна мета товарної біржі — організація проведення вільнихторгів, продажів, складання контрактів і господарських договорівщодо закупівлі, продажу товарів за ринковими цінами, які скла-даються під впливом попиту та пропозиції.

Біржа дозволяє нівелювати коливання цін на конкретний то-вар за допомогою котирування (згладжування) цін. При цьомуфіксуються контрактні ціни, які публікуються потім у біржовомубюлетені як середня штучна ціна товару. Далі покупці і продавціорієнтуються на середню біржову ціну, що, власне кажучи, вик-лючає її різку зміну і створює природний регулятор цін. Ціни набіржі формуються вільно в ході торгів без установлення рівня чимеж, товарів в основному сировинної спрямованості (метали,нафта, нафтопродукти, будівельні матеріали, хімікати, лісомате-ріали, текстиль, продукція сільського господарства і т.д.). Пред-метами біржових торгів не можуть бути нерухоме майно й інте-лектуальна власність.

Товарна біржа формує оптовий ринок, забезпечуючи мож-ливість здійснення оптових угод за допомогою голосних публіч-них торгів у заздалегідь зазначеному місці і в установлений час.

Товарні біржі класифікуються за такими відмінностями:

а)         за характером діяльності (призначення):

спеціалізовані (працюють з визначеними видами товарів —метали, будматеріали, ліс, хімікати й ін.);

універсальні (здійснюють операції з більш широким коломрізноманітних товарів);

б)         за масштабом дії:

державні;

регіональні;

крайові, обласні;

районні, міські;

в)         залежно від участі відвідувачів у біржових торгах:

закриті (беруть участь тільки біржові посередники — бро-кери);

— відкриті (крім брокерів беруть участь і відвідувачі);

г) за характером біржових операцій.

Угоди з реальним товаром (торг із реальними (наявними)товарами, що передбачають обов'язковий їхній продаж в обу-мовлений термін (від 1 до 15 днів) на основі попереднього огля-ду (за даними біржової експертизи) чи без попереднього огляду(за зразками, стандартами, а також за обумовленою середньоюі мінімальною якістю товару). Продавець повинен мати відповід-ний товар у наявності, здати його на біржовий склад, одержав-ши при цьому складське посвідчення — варрант.

Ф'ючерсні угоди (майбутні угоди) — угоди (купівля-продажстандартних контрактів на постачання біржового товару), згіднояким постачання продукції буде зроблена в наступному періоді(через квартал, але не більше ніж через рік). Товар, що підлягаєпродажу в майбутньому, може бути ще не виготовлений, але з'я-виться в обумовлений термін. Ф'ючерсні (термінові) угоди укла-даються в основному з метою страхування (хеджування) чи угододержання різниці від зміни цін (різниці між ціною контракту вмомент його укладення і ціною в день закінчення контракту.

Після укладення ф'ючерсного контракту і його реєстрації врозрахунковій палаті продавець і покупець підтримують ко-мерційні взаємини тільки через цю палату. Причому кожна сто-рона має право однобічної ліквідації даного контракту до настан-ня терміну постачання товару шляхом так званої офсетної угоди.Прагнення продавця і покупця одержати позитивний комерцій-ний результат (прибуток) визначає тактику поведінки і характерконкретних дій у біржовій «грі».

опціонні — придбання права на покупку товару (укладенняконтракту) у майбутньому по встановленій (далі незмінній) ціні.Власне кажучи, це форма торгівлі правами на укладення кон-трактів. Характерно, що можливий перепродаж таких прав маєспекулятивну спрямованість, але відіграє позитивну роль, оск-ільки помітно перешкоджає різким коливанням цін на товари,сприяє стабілізації ринкових відносин. Покупець опціону в обмінна придбання такого права звичайно сплачує продавцеві деякуневелику суму — премію, що дозволяє здійснити операцію зафіксованою ціною при відносно сприятливій ринковій кон'юнктуріі дістати прибуток. Ризик покупця опціону обмежується розміромданої премії, а ризик продавця опціону відповідно зменшуєтьсяна цей розмір.

За відповідну комісійну винагороду товарна біржа надає про-давцям і покупцям приміщення, визначені гарантії, інформаційніі розрахункові послуги.

Результати діяльності товарної біржі є переконливим джере-лом зведень для суб'єктів товарного ринку про динаміку цін,попиту та пропозиції на різні види товарів.

Узагальнюючи сказане про діяльність товарної біржі на рин-ку, сформулюємо основні її завдання і функції:

регулярність поновлення торгівлі й організованість ринку;

надання учасниками біржових торгів комерційної й іншої ін-формації щодо пропонованої до реалізації товарної продукції;

виявлення реального попиту та пропозиції на товарну про-дукцію, яку реалізують чи обмінюють на біржі;

визначення сформованих пропорцій обміну на товарну про-дукцію;

організація товарообмінних операцій, заснованих на взає-мовигідних умовах;

котирування цін на товарну продукцію, реалізовану на біржі;

підготовка й організація біржових торгів;

уніфікація споживчої вартості товару, більшої частини умовугоди;

здійснення угод під час відсутності самого товару;

інформаційна діяльність.

У процесі свого довгого розвитку біржова торгівля в нашійкраїні пристосовувалася до вимог економічної політики і пере-терплювала відповідні зміни. В умовах демократизації суспіль-ства, незважаючи на серйозні економічні проблеми, товарні біржістали помітним явищем у житті сучасної України. Разом з тиммає бути вирішення серйозних проблем щодо подальшого підви-щення якості їхньої роботи, розширення товарного асортимен-ту, раціонального їх роззосередження по всій території країни,правового забезпечення.