2.2. Класифікація витрат

Одне з найважливіших завдань контролінгу — управлінняприбутком підприємства, тому в ракурсі уваги контролінгу зна-ходяться затрати: їх види, місця виникнення і принципи управ-ління ними. Отже найважливішими об' єктами контролінгу є «за-трати» і «центри відповідальності».

Приймаючи рішення, керівник повинен уявляти собі всі йогонаслідки. Щоб прийняти правильне рішення, керівнику важливознати, які затрати і вигоди воно за собою потягне.

З метою більш детального пізнання досліджуваних об' є-ктів, основним з яких є затрати, використовується метод кла-сифікації.

Класифікація затрат — це поділ їх на класи на основі певнихзагальних ознак об'єктів і закономірних зв'язків між ними. Прицьому чим більше виділено ознак класифікації, тим вищий сту-пінь пізнання об' єктів.

Економічно обґрунтована класифікація затрат є важливою пе-редумовою успішної організації планування, обліку, контролю,аналізу виробничих затрат, калькулювання собівартості продук-ції та ефективного управління затратами.

Класифікація затрат на виробництво, як об' єкт пізнання, дета-льно досліджена як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі.

У даний час нараховується близько двох десятків групуваньзатрат за різними класифікаційними ознаками. Узагальнення цихзатрат подано у табл. 2.1.

Таблиця 2.1

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО

Ознака класифікації

Види затрат

1

2

За кількістю випущеної продукції

Загальні, витрати на одиницю продукції

За ступенем однорідності

Прості (одноелементні), комплексні

За способом включення у собівартістьпродукції

Прямі, непрямі

За періодичністю виникнення (календар-ними періодами)

Поточні, одноразові, періодичні

За місцем виникнення

Цехові, дільничні, бригадні, службовітощо

За обсягом виробництва

Постійні (умовно-постійні), змінні

За економічним змістом

Витрати предметів праці, засобів праці,самої праці

За видами виробництва

Витрати основного виробництва, допо-міжних, другорядних (підсобних) та об-слуговуючих виробництв і господарств

За відношенням до технологічного процесу

Основні, накладні

За видами діяльності

Витрати основної діяльності (операцій-ної), фінансової діяльності, інвестиційноїдіяльності

Згідно з роллю у процесі виробництва

Виробничі, невиробничі

За фазами кругообігу засобів

Постачально-заготівельні, виробничі,збутові

За ступенем готовності продукції (від-ношенням до кінцевого продукту)

Витрати в незавершеному виробництві,на товарний випуск

За охопленням плануванням

Планові, позапланові

За охопленням нормуванням

Нормовані, ненормовані

За доцільністю

Продуктивні, непродуктивні

Залежно від об'єкту управління

У місцях виникнення, в центрах затрат, уцентрах відповідальності

Залежно від діяльності підприємства