5.3. Методи аналізу відхилень фактичних результатіввід планових. Класифікація відхилень

Для оцінки ефективності роботи підрозділів і правильностіскладання бюджетів проводять аналіз відхилень фактичних ре-зультатів від планових. Існують різні способи такого аналізу, аленайбільш поширеним є факторний аналіз відхилень.

Аналіз відхилень — основний інструмент оцінки діяльностіцентру витрат. Поточний контроль і аналіз відхилень дозволяютьвчасно переналагодити систему управління виробництвом: мене-джер має можливість у будь-який момент впливати на процеси,що протікають, не чекаючи закінчення періоду, на який булирозроблені цілі і критерії, що відображають їх.

Економічний аналіз відхилень — це, насамперед, факторнийаналіз. Його ціль — визначення і детальна оцінка кожної причи-ни, кожного фактора, що можуть призвести до виникнення від-хилень.

Відхилення є наслідком зміни трьох основних факторів: обся-гу виробництва, цін на ресурси і норм витрат на одиницю випус-ку, причому, як правило, усі фактори впливають одночасно. Цеможна пояснити наступним:

не витримані заплановані обсяги виробництва (внаслідокзміни попиту на різні види продукції чи через різні труднощі,пов' язані з її виробництвом, — нестача потужностей, недостачаоборотного капіталу тощо);

змінилися ціни на ресурси (в умовах нестабільності ринкучим глибше загальноекономічна криза, тим складніше прогнозу-вати ціни);

відбулися зміни норм витрат: зменшення (завищені нормибули розроблені раніше для виконання планів, спущених «звер-ху»), збільшення (у наявності перевитрат ресурсів — необхідновиявити причину і вжити заходів для ліквідації відхилень).

Для ефективного оперативного управління необхідно виявитипричини відхилень (визначити, які відхилення, якими факторамивикликані; встановити відповідальність за те, що відбулося; при-йняти рішення, що дозволяють уникнути небажаних відхилень умайбутньому). Для цього на практиці використовують метод ла-нцюгових підстановок.

Метод ланцюгових підстановок дає змогу використати насту-пні формули для розрахунку відхилень фактичних змінних ви-трат від запланованих:

за обсягом Ве = Q - Qп)-Нп-Цп ;     (5.11)

за ціною Вц = Qф - (Цф - Пп)-Нп ;  (5.12)

за нормою ВН = Q.J - Цф - (Нф -Нп),          (5.13)

де В — відхилення;

Q — обсяг випуску;

Н — норма витрат ресурсів (матеріалів, енергії і т. п.) на оди-ницю випуску;

Ц — ціна одиниці ресурсів;

Ф, П — індекси фактичного і планового значень величин.

Таким чином, по черзі підставляємо у формули витрат факти-чні значення. Підстановка починається з кількісних факторів (об-сяг) і закінчується якісними (норми і ціни). Оскільки відхилення,які викликані сукупним впливом факторів, при цьому будуть від-несені на рахунок якісних факторів, такий порядок підстановкизбільшить значимість якісних факторів.

На основі розрахунку за методом ланцюгових підстановокможна виявити винуватців відхилень: наприклад, начальник цехупідприємства відповідає за втрати, викликані відхиленням фак-тичних витрат ресурсів від норми, але не несе відповідальності завтрати, які викликані подорожчанням матеріалів.

Для постійних затрат розраховують відхилення за загальноюсумою (ВПЗ), причому кожен керівник відповідає за ту частинупостійних витрат, на яку він реально може впливати:

Впз = Хф - ХП,           (5.14)

де ХФ, ХП — фактичні і планові постійні затрати.

Відхилення за обсягом виробництва можна розбити на дві ве-ликі групи: відхилення за потужністю і за ефективністю. Відхи-лення за потужністю визначаються наступним чином:

Впот =(Вф - Вп)-Фп ,            (5.15)

де ВФ — вартість основних фондів (кількісний фактор);

Ф — фондовіддача (якісний фактор).

Відхилення за ефективністю (фондовіддачею):

ВПОТ = Вф -(Фф -Фп).         (5.16)

З метою кращого засвоєння викладеного матеріалу використа-ємо практичний матеріал.

Приклад. Нехай підприємство «Орбіта», що спеціалізується навиробництві меблів, планувало випустити і реалізувати за місяць100 кухонних кутків за ціною 500 грн кожний, тобто виторг повиненбув скласти 50 тис. грн. Норми витрат основних матеріалів на виго-товлення одного кутка, а також планові ціни на матеріали поданінижче (табл. 5.1).

НОРМИ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ

Найменуванняматеріалу

Одиницявиміру

Норма витратматеріалу наодин набір

Ціна,грн