5.6.6. Особливості здійснення аналізу взаємозв'язку

«витрати — обсяг — прибуток» в умовахбаготопродуктового виробництва

Аналіз взаємозв'язку «В-О-П» в умовах багатопродуктовоговиробництва має свої особливості. Найсуттєвіша особливість по-лягає у специфіці визначення точки беззбитковості, тобто особ-ливістю відзначається перша стадія стратегічного аналізу витрат.

Точка беззбитковості в умовах реалізації декількох видів про-дукції може бути розрахована шляхом використання так званоїгіпотетичної (зведеної) одиниці продукції. Для такого розрахункувикористаємо такий приклад.

Висновок: Після закриття секції «Взуття» магазин отримаєдодаткові збитки в сумі $ 15.

Приклад:

Нехай компанія «Бета» реалізує три види продукції (А, В, С) і ба-жає визначити критичний обсяг реалізації кожного з них. Необхіднаінформація для визначення точки беззбитковості в умовах багатопро-дуктового виробництва наведена у табл. 5.17.

Таблиця 5.17

ІНФОРМАЦІЯ ТА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІВ УМОВАХ БАГАТОПРОДУКТОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Показники

Продукція

Разом

А

В

С

1. Ціна за одиницю, дол

5

8

4

X

2. Співвідношення виробів у загально-му обсязі реалізації

4

2

1

X

3. Змінні витрати на одиницю продук-ції, дол

3,25

4,50

2,00

X

4. Постійні витрати, дол

X

X

X

48 000

5. Зведена ціна реалізації (ряд 1 • ряд 2)

20

16

4

40

6. Змінні витрати на зведену одиницю(ряд 2 • ряд 3)

13

9

2

24

7. Маржинальний дохід на зведенуодиницю (ряд 5 -ряд 6)

7

7

2

16

8. Точка беззбитковості зведених оди-ниць

48 000 : 16 = 3000

 

9. Точка беззбитковості для окремихвиробів (ряд 2 • ряд 8), одиниць

12 000

6000

3000

X

Подивимось, як виглядатиме в такій ситуації звіт про при-буток.

Звіт про прибуток компанії «Бета» при критичному обсязіреалізації.

Продажі (реалізація)

  • А (12000 $5)            $ 60 000
  • В (6000 $8)  $ 48 000
  • С (3000 $4)  $ 12 000

Разом  $120 000Змінні витрати

  • А (12 000 $3,25)      $ 39 000
  • В (6000 $4,50)         $ 27 000
  • С (3000 $2,00)         $ 6000

Разом  $ 72 000

Постійні витрати       $ 48 000

Разом витрат  $120 000

Прибуток        0