ВСТУП

Діяльність підприємств і організацій в умовах ринкової еко-номіки вимагає нових підходів до управління: на перший планвисуваються економічні, ринкові критерії ефективності, підви-щуються вимоги до гнучкості управління. Економічне середови-ще зараз вкрай нестабільне. Науково-технічний прогрес і динамі-ка зовнішнього середовища змушують сучасні підприємстваперетворюватись у все більш складні системи. Для забезпеченнякерованості таких систем необхідні нові методи, які відповідаютьскладності внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємствта організацій.

Сьогодні відбувається цілком об'єктивний процес зростанняролі і значення таких функцій управління, як облік, аналіз, пла-нування і контроль, з одночасним переосмисленням їх завдань,наповненням новим змістом. У зв'язку з цим особливо актуаль-ним для теорії і практики вітчизняного управління є досвід країнз ринковою економікою.

Новим явищем в управлінні стала поява контролінгу як функ-ціонально відокремленого напрямку економічної роботи на під-приємстві, пов'язаного з реалізацією фінансово-економічної ко-ментуючої функції в менеджменті, що забезпечує прийняттяоперативних і стратегічних управлінських рішень.

Координуючи, інтегруючи і направляючи діяльність всієї сис-теми управління підприємством на досягнення поставлених ці-лей, контролінг виконує функцію управління підприємством чиорганізацією і є одночасно синтезом планування, обліку, контро-лю, економічного аналізу, організації інформаційних потоків ібагато іншого.

Посідаючи особливе місце в системі управління підприємст-вом, контролінг здійснює інформаційне забезпечення прийняттярішень з метою оптимального використання наявних можливос-тей, об' єктивної оцінки сильних і слабких сторін підприємства(організації), а також з метою запобігання кризових ситуацій інавіть банкрутства.

Контролінг як інформаційна система досить обширно реалізу-ється зарубіжними підприємствами і приносить вагомі результа-ти. Щодо управління економікою вітчизняних підприємств і ор-ганізацій, то дана система поки що не знаходить належногозастосування внаслідок того, що потреба у ній досить часто пере-важає над наявністю відповідних знань у цій сфері. Внаслідокцього вирішення проблем, пов' язаних з організацією і методикоюпобудови системи контролінгу, сприятиме підвищенню якостіменеджменту, і, як наслідок, забезпеченню стабільного розвиткубізнесу підприємства чи організації.

Метою дисципліни «Контролінг» є створення необхіднихумов для підвищення професійної майстерності суб'єктів підпри-ємництва в управлінні ресурсами підприємства (організації) вумовах нестабільності як внутрішніх (обсяги виробництва, забор-гованість по заробітній платі, неповне використання виробничихпотужностей, пошук надійних партнерів і постачальників), так ізовнішніх (інтернаціоналізація економіки, загострення конкурен-ції на внутрішньому і світовому ринках тощо) факторів. Сучас-ним менеджерам необхідне комплексне бачення системи управ-ління і, зокрема, такого важливого її блоку, як формуванняінформації про затрати і ресурси організації чи підприємства зметою вироблення альтернативних варіантів різного роду управ-лінських рішень і в першу чергу з оптимізації прибутку, компле-ксного використання наявних ресурсів, формування оптимальноївиробничої програми тощо.

Студенти вищих навчальних закладів економічного профілю,які навчаються за спеціальністю «Менеджмент організацій» пови-нні вміти систематизувати знання з концептуальних основ управ-ління сучасним підприємством на основі інтегрування, координу-вання та спрямування діяльності різних служб і підрозділівпідприємства на досягнення оперативних і стратегічних цілей.

Знання даної дисципліни дасть змогу менеджерам різних рів-нів управління познайомитись і розібратися з питаннями органі-заційно-методичної побудови системи контролінгу на вітчизня-них підприємствах (в організаціях).