7.4. Процес створення системи

контролінгу інвестицій та його етапи

Щодо процесу створення системи контролінгу інвестицій напідприємстві чи в організації, то в економічній літературі описанідва напрямки, які цілком придатні для того, щоб вибрати один зних для його впровадження. Кожен із цих напрямків складаєтьсяз ряду послідовних етапів.

Зупинимось на більш детальній характеристиці запропонова-них варіантів. Згідно з першим варіантом до складу створеннясистеми контролінгу включають п' ять етапів:

Перший етап — вибір і обґрунтування інвестиційного проектувідповідно до цілей і стратегій підприємства. Для цього встанов-люється мета проекту і виявляється характер та ступінь впливуфакторів зовнішнього і внутрішнього середовища на досягненняцієї мети. Відзначимо, що цілі здійснення інвестиційних проектівможуть бути різними: одержання прибутку, підвищення добро-буту акціонерів, завоювання стратегічно нового ринку, «підстра-хування» існуючих напрямків діяльності підприємства та ін.

Другий етап — вибір критерію досягнення мети проекту (ціл-лю проекту можуть бути, наприклад, поточна вартість майбутніхгрошових потоків, частка ринку, темп росту, ступінь зменшенняризику існуючих напрямків діяльності та ін). Якщо проект пере-слідує кілька цілей, можливе використання системи критеріїв.Корисно заздалегідь з'ясувати, які параметри впливають на виб-рані критерії і, послідовно, які існують важелі керування досяг-ненням поставлених цілей.

Третій етап — розробка критеріїв досягнення цілей і підконт-рольних показників для кожного центру відповідальності з ура-хуванням можливостей і повноважень менеджерів таких центрів.

Четвертий етап — пророблення організаційних сторін контролі-нгу інвестицій і, насамперед, організаційних аспектів моніторингу іконтролю. Для цього розробляється структура системи звітності поінвестиційному проекту. Така звітність повинна фіксувати планові іфактичні показники за етапами робіт, термінами, витратами. У нійтакож повинні бути зазначені відхилення фактичних значень підко-нтрольних показників від планових і визначений ступінь впливувідхилень, що відбулися, на досягнення мети всього проекту.

Отже, у звітності повинні бути відображені:

фактичні результати діяльності;

плановані показники;

зміни зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства,які можуть вплинути на здійснення даного інвестиційного проек-ту, і ступінь впливу цих змін на досягнення поставленої мети;

відхилення фактичних значень підконтрольних показниківвід плану з поділом на складники;

причини розбіжностей між фактичними і плановими ре-зультатами;

персональна відповідальність по кожному складнику від-хилення.

Особливо важлива інформація в контролінговій звітності по-винна бути виділена (підкреслена, виділена іншим шрифтом, зна-ком та ін.).

П'ятий етап — розробка і впровадження системи документоо-бігу, що дозволяє здійснювати поряд з наступним попередній іпоточний контроль за відхиленнями.

Схема контролінгу інвестицій подана на рис. 7.5.

Згідно з другим варіантом передбачається здійснення такихшести етапів створення системи контролінгу інвестицій(рис. 7.6).

1 Визначення об'єкта контролінгу 1

*

 

II Визначення видів і сфери контролінгу

II

 

II Формування системи пріоритетів контрольованих показників 1

+

 

II Розробка системи кількісних стандартів контролю

1

 

III Побудова системи моніторингу показників, що включаються

І

1 до інвестиційного контролінгу