1. Вибір більш коротких інтервалів в аналізі планових іфактичних показників.

Якщо на підприємстві здійснюється планування показників,то є можливість поквартального зіставлення заданих (норматив-них або планових) і фактичних показників. Проте інколи це заве-ликий проміжок часу для проведення аналізу і прийняття рішень.

Є три можливості скоротити час подання інформації і прийн-яття необхідних рішень:

а)         перейти до щомісячного зіставлення заданих і фактичнихпоказників;

б)         зіставляти результати будь-якого періоду (кварталу чи ро-ку) з загальним підсумком (з загальними даними року);

в)         вести окремі записи, які допоможуть щоденно прийматисвої рішення виходячи з поточного ходу справ (так званий «бор-товий журнал»).

Для щомісячного зіставлення заданих і фактичних показниківнеобхідно диференціювати планування по місяцях. У принципіце робиться так само, як і при квартальному плануванні, лишедані року ділять на 12, а розмежування між періодами (у даномувипадку між місяцями) здійснюють більш старанно, ніж при ква-ртальному плануванні. Щомісячне зіставлення планових і факти-чних показників дає наступні переваги:

^ можливість протягом більш короткого проміжку часу ви-правити результат господарської діяльності, процес нагрома-дження досвіду стає більш інтенсивним;

^ у той час як впродовж кварталу позитивні і негативні тен-денції досить часто компенсують одні одних, щомісячний звітнаочніше показує вплив окремих відхилень: вони можуть бутипершими сигналами для необхідних коригуючих дій;

^ у разі значних коливань протягом року у постачанні, виро-бництві, складському господарстві або у збуті можна впевненішевпливати на динаміку результату і її фінансові наслідки, здійс-нювати фінансове планування;

^ для окремих відповідальних осіб на підприємстві набагатолегше згадати результати діяльності останнього місяця, що при-вели до відхилень, ніж зробити це після закінчення цілого квар-талу;

^ і нарешті, місяць — це така одиниця часу, в масштабах якоїми звикли думати і діяти. Взяти хоча б виплату окладів, зарплати,яка здійснюється щомісячно. Ми просто звикли до того, що мі-сяць — це замкнута в собі одиниця обліку і його період.

Другою можливістю вдосконалення якості інформації є допо-внення зіставлення заданих і фактичних показників їх порівнян-ням на окремі дати місяця чи кварталу. Оперуючи даними, одер-жаними шляхом нагромадження, бажані тенденції важковиявити, оскільки не лише загальний розвиток, але й тенденціїостаннього періоду можуть впливати на кінцевий результат. До-повнюючи звітний формуляр даними поточного обліку, здійсню-ється покращення якості інформації, оскільки:

^ по-перше, порівняння даних поточного обліку і підсумова-ного результату ясно вказує, чи простежується загальна тенден-ція, чи має місце лише короткочасне коливання показників;

^ по-друге, спрощується аналіз причин відхилень і пошук ко-ригуючих заходів, особливо під час бесіди з колегами і співробі-тниками фірми;

^ по-третє, швидше і ефективніше відбувається прояв впливупротидіючих заходів;

^ по-четверте, виключається небезпека, що позитивні і нега-тивні тенденції розвитку фірми взаємно компенсують одна одну,створюючи видимість, що «в середньому все гаразд.»

Третьою можливістю вдосконалення інформації для управ-ління є підсумовування наростаючим підсумком сум покриття,якщо:

^ здійснюється калькулювання витрат для кожного клієнтаокремо з орієнтацією на дане замовлення;

^ спостерігається неповна зайнятість, коли найчастіше вико-ристовується нижня границя ціни;

^ в асортименті продукції є групи виробів з досить різнимипроцентними ставками сум покриття, внаслідок чого зміна уструктурі асортименту дуже швидко може вплинути на загальнийрезультат діяльності.

У таких випадках рекомендується записувати наростаючимпідсумком одержані суми покриття в «бортовий журнал» і по-стійно зіставляти їх з необхідною сумою покриття. Це можназробити шляхом запису наростаючим підсумком оборотів і сумпокриття на одне замовлення. На їх основі можна визначитизмінну середню фактичну суму покриття і порівняти її з необхід-ною сумою. Нагромаджувані підсумки за даними поточного об-ліку дозволяють здійснити взаємну звірку результатів оператив-ного і статистичного обліку та одержати ряд проміжних пока-зників. Слід зазначити, що додаткові затрати на одержання такоїінформації відпадають.