3. Більша достовірність у цифрах.

Достовірність цифрових даних відіграє надзвичайно великуроль у справі вдосконалення контролінгу. Недостовірність їх вка-зує на наявність слабких місць. На практиці, як засвідчує досвід,існує п'ять основних причин виникнення слабких місць, до якихслід віднести:

організаційні проблеми;

непланове недовикористання виробничих потужностей;

структурні зміни протягом року;

проблеми в розчленуванні затрат і результатів діяльності заперіодами;

відхилення у зрівняльному підсумку від результатної сумирахунку прибутків і збитків фінансової бухгалтерії.

Зупинимося дещо детальніше на вказаних причинах.

Організаційні проблеми — це недоліки в обліку, документа-ції і документообігу, коли первинні документи несвоєчасно над-ходять в бухгалтерію, а також допускаються помилки в їх розне-сенні, нарахуванні боргових сум, плутанина в кореспонденціїрахунків, помилкове виведення залишків матеріалів і продукціїна складі та сповільнення у поданні даних обліку, яке через пога-ну організацію потоку документів перешкоджає своєчасномускладанню звітності. Виправити це становище можна безпосере-днім виявом помилок і недоліків та ліквідацією причин, що їх ви-кликають.

Ступінь зайнятості виробничих потужностей закладається вкалькуляційні розрахунки, які тісно пов'язані з ціноутворенням,прийняттям і відхиленням замовлень, а також з рішеннями щодозбільшення чи зменшення асортименту продукції, що випуска-ється. У зв'язку з цим запланований на початок року ступінь за-йнятості повинен бути досягнутий. Всі середні розміри необхід-них сум покриття орієнтуються на задану підсумкову суму, якакомпенсує затрати на організацію і забезпечує одержання прибу-тку при запланованому завантаженні потужностей. Якщо заван-таження стало іншим, то необхідно досить ретельно проаналізу-вати і перерахувати необхідні і фактичні суми покриття, щоб небуло несподіванок.

Те ж саме відбувається, коли протягом року величина затратна організацію і підготовку виробництва збільшується. В даномувипадку для одержання запланованого прибутку необхідно абокомпенсувати перевищення одних затрат їх зменшенням по ін-ших статтях, або збільшити необхідну суму покриття.

Структурні відхилення від плану по реалізації продукції, їївипуску, складу покупців можуть досить сильно вплинути на ди-наміку результатів господарської діяльності підприємства. Важ-ливо слідкувати за цими змінами. Вони виникають, наприклад,коли змінюються, структура клієнтів або регіональний розподілмісць збуту продукції, що викликає додаткові транспортні затра-ти, якщо іншим стає співвідношення каналів збуту і їх умови.Структурні зміни з' являються також внаслідок застосування ін-ших методів виробництва, нових технологій, зміни пропорційміж виробництвом на своєму підприємстві і на стороні, змін увикористанні матеріалів, у співвідношенні між придбаними това-рами і виробами власного виробництва або змін у структурі асор-тименту випуску продукції. В цих випадках з допомогою факти-чної калькуляції аналізують вплив таких змін на середні сумипокриття, щоб своєчасно виявити їх наслідки. При цьому стаєзрозуміло, які угоди і замовлення в майбутньому можна здійсню-вати і приймати без обмежень, а які — ні.

Розчленування затрат за звітними періодами необхідне зав-жди у тому разі, коли справжній час здійснення не збігається з ча-сом, зафіксованим у відповідному бухгалтерському документі. Дляприкладу, одноразові затрати виникають в одному звітному періоді,а їх необхідно розмежувати між наступними рівномірно, так як не-минучі значні коливання затрат по періодах і незіставність плановихта фактичних показників для регулювання результату. Такого родунерегулярні нарахування і платежі повинні плануватися заздалегідьі рівномірно розподілятися за звітними періодами.

Те ж саме відноситься й до п'ятого кола проблем, пов'язаних зрозрахунком відхилень у підсумку діяльності підприємства всистемі контролінгу від результатної суми і рахунку прибутків ізбитків фінансової бухгалтерії. Зараз нам необхідна зв'язуючаланка, свого роду міст, який з' єднав би результатний рахунок си-стеми контролінгу і рахунок прибутків та збитків. Цим гаранту-ється, що визначаючи результати господарювання, ми зможемопередбачити майбутній стан рахунку прибутків і збитків, а відтакнаприкінці року уникнути неочікуваних розходжень між нашимирозрахунками і даними системного обліку.