4. Автоматизація аналізу планових і фактичних показників.

Впровадження нової системи управління виробництвомпов'язане із зростанням трудомісткості розрахунків (проте вонидають змогу домогтись ясності і однозначності розподілу ви-трат), з необхідністю групування витрат відповідно до номенкла-тури рахунків. У зв'язку з цим неможливо обійтись без викорис-тання системи електронної обробки даних. В наш час, колиПЕОМ стають все більш зручними у користуванні, коли системипрограмного забезпечення пропонуються на ринку за цілкомприйнятними цінами, а для використання комп' ютера необхідновсе менше спеціальних знань в галузі ЕОМ, такий перехід не пе-редбачає ніяких труднощів.

Принципово важливим є питання поєднання контролінгу набазі ЕОМ з іншими можливостями його застосування, іншимисловами, чи вибрати інтегрований розв' язок проблеми, чи обме-житись одиничними розв'язками. Відокремлена система з одини-чними розв'язками використовує ті ж дані, проте обминає відоміпроблеми перегрупування витрат, хоч їх розв'язок може бути за-безпеченим з наявними варіантами використання ЕОМ в обліку.