6. Організація служби контролінгу.

Завершальною стадією вдосконалення системи контролінгу єорганізація спеціальної служби контролінгу. Проте не на всіхпідприємствах є можливість щодо організації такої служби без-посередньо в даний момент. Однак у процесі підготовки до орга-нізації запровадження такої служби постає запитання щодо від-повідальності за неї. Хто саме повинен її нести: підприємець,бухгалтер, радник з податків, або ж особа із новою зовсім поса-дою.

На середніх підприємствах відповідальність за впровадженняслужби контролінгу доцільно покласти на підприємця. Підпри-ємець-власник, підприємець-менеджер або досить часто молодийпідприємець, який готується до свого нового завдання на підпри-ємстві, найкраще підходить на цю роль. Відповідальність за про-цес впровадження не можна перекладати на інших. Ясна річ, щодля впровадження контролінгу необхідна допомога консультантазі сторони. Підприємець не обов' язково повинен бути спеціаліс-том з економіки і організації виробництва, бухгалтером, радни-ком з податкових питань і т. п. Проте всю повноту відповідаль-ності за процес впровадження, за необхідний рівень функціону-вання контролінгу несе підприємець.

Коли система контролінгу починає функціонувати, знову по-стає питання про заведення відповідної посади з тієї простої при-чини, що підприємство швидше досягне своєї мети, якщо за її до-сягнення несе відповідальність конкретний відділ або певнапосадова особа. Безперечно, контролер на середньому підприєм-стві буде зайнятий не лише контролінгом. Він може виконувати йінші завдання, наприклад, керувати комерційним відділом, фі-нансовою бухгалтерією, обчислювальним центром, займатисякадровими питаннями і т. п. Проте у разі необхідності він пови-нен бути готовий взяти на себе відповідальність за систему конт-ролінгу.

Виходячи з цих міркувань, найкраще вести пошук кандидату-ри особи, відповідальної за контролінг, безпосередньо на підпри-ємстві, так як це зменшує ризик. Недоліки і слабкі сторони своїхпрацівників вам відомі, і їх можна виправити. Значно важче цезробити, коли маєш справу з працівником зі сторони.

Якщо ви зупинились на кандидатурі працівника свого підпри-ємства, то необхідно попередньо навчити майбутнього контроле-ра нової справи у т. ч. техніки роботи з тим, що він якомога шви-дше усвідомив своє завдання (свою місію).

Контрольні питання для самопідготовки

Хто несе відповідальність за впровадження служби контролінгуна підприємстві?

Як здійснюється вибір спеціаліста на посаду контролера?

Які вимоги висуваються до контролера?

Які головні функції контролерів і їх помічників?

Які головні обов 'язки контролерів і їх помічників?

Які роботи характерні для підготовчого етапу впровадженнясистеми контролінгу?

Що саме здійснюється на стадії впровадження системи контро-лінгу?

Яким чином відбувається оцінка наслідків діяльності?

Які дії (заходи) властиві етапу вдосконалення системи контролінгу?10. Наскільки реальна методика організації впровадження служби

контролінгу стосовно вітчизняних підприємств і організацій?

КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯУПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ