9.4. Критерії прийняття управлінських рішень

та вимоги до них

9.4.1. Вимоги до критеріїв

прийняття управлінських рішень

Вибір критеріїв прийняття управлінських рішень залежить відмоделі прийняття управлінських рішень у конкретній ситуації.Усі критерії прийняття рішень можна розташувати між двомапідходами (полюсами): повною раціональністю і повною ірраці-ональністю. Узагальнимо їх у табл. 9.3.

Таблиця 9.3

ВИБІР КРИТЕРІЇВ ПРИЙНЯТТЯУПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Визначальні фактори

Підхід

Застосовувані крите-рії прийняття управ-лінських рішень

Зовнішнє середовище: науково-технічніфактори, економічні фактори, природніфактори, юридичні фактори Внутрішнєсередовище: витрати, терміни.Завдання: терміни, витрати, вигоди.

Цілком ра-ціональний

Кількісні (максимі-зація прибутку ак-ціонерної вартостіфірми й ін.)

Зовнішнє середовище: фактори культур-ного оточення, демографічні фактори,політичні фактори і т. п.Внутрішнє середовище: корпоративнакультура (норми, цінності), ієрархія іповноваження в організації, особистісніособливості, організаційна структура іт. п.

Завдання: учасники, баланс сил, балансінтересів тощо.

Цілком ір-раціональ-ний

Якісні (завоюванняпрестижу фірми,інтереси груп усе-редині фірми, за-доволення амбіційкерівника й ін.)

Для будь-якої конфігурації визначальних факторів можнасформулювати вимоги, на які повинен орієнтуватися контролерпри розробці системи критеріїв прийняття управлінських рішень:

повна оцінка усіх економічних наслідків прийнятого рішен-ня в короткому й у тривалому періодах виходячи з цілей підпри-ємства (тобто оцінка усіх релевантних результатів);

відповідність системі цілей підприємства і несуперечність;

пристосованість до аналізу в умовах невизначеності:

об' єктивність і доступність вихідних даних;

універсальність;

гнучкість (тобто здатність враховувати зміни, що відбуваються);

облік специфіки розв' язуваного завдання;

відповідність особливостям особистості керівника і корпо-ративній культурі підприємства;

зрозумілість і зручність у використанні;

вимірність і об' єктивність;

орієнтація на перспективу, можливість «раннього попередження».

При розробці системи критеріїв прийняття управлінських рі-шень перед контролером часто виникають такі проблеми:

легко вимірним показникам надається надмірно багато ува-ги, у той час як важко вимірні показники ігноруються;

короткостроковим факторам надається більше уваги, ніждовгостроковим;

важко розробити систему показників, що відображає зміниважливості різних видів діяльності і цілей підприємства.

У прийнятті управлінських рішень керівник використовує кі-лькісні і якісні критерії. Якісні критерії визначають індивідуаль-ну специфіку конкретної ситуації, а кількісні — є більш універ-сальною характеристикою, тому розглянемо саме кількіснікритерії прийняття рішень з найбільш важливих для будь-якогопідприємства питань:

короткострокове планування виробничої програми;

керування матеріальними потоками;

вибір між власним виробництвом і закупівлею на стороні;

встановлення цін на продукцію.