9.5. Вибір управлінських рішень

Процес розробки управлінського рішення є змістом «чорноїшухляди» — системи розробки рішення. До цього процесупред'являються такі вимоги:

якість процесу, обумовлена професіоналізмом особи, щоприймає рішення (ОПР), і якість технічних засобів для прийняттярішень повинні бути не нижче якості «входу» системи;

організація процесу розробки управлінського рішення пови-нна відповідати принципам пропорційності, безперервності, па-ралельності, прямоточності, автоматичності, ритмічності, спеціа-лізації;

тривалість і вартість процесу розробки управлінського рі-шення повинні бути мінімальними за умови відповідності рівняякості рішення пропонованим вимогам.

З метою забезпечення високої якості управлінських рішеньнеобхідне дотримання ще й таких основних вимог, як:

використання до розробок управлінського рішення науко-вих підходів менеджменту;

вивчення впливу економічних законів на ефективністьуправлінського рішення;

забезпечення посадовця, який приймає рішення, якісноюінформацією, яка характеризує параметри «виходу», «входу»,«зовнішнє середовище» і «процесу» системи розробки рішення;

застосування методів функціонально-вартісного аналізу,прогнозування, моделювання і економічного підтвердження кож-ного рішення;

структуризація проблеми і побудова дерева мети;

забезпечення зіставності (порівняння) варіантів рішення;

забезпечення багатоваріантності рішення;

автоматизація процесу збору і обробки інформації, процесурозробки і реалізації рішень;

розробка і функціональність системи відповідності і моти-вації якісного і ефективного рішення;

наявність механізму реалізації рішення.

Виконати перелічені умови підвищення якості і ефективностіуправлінського рішення досить важко і дорого. Мова про вико-нання повного набору перелічених умов може йти тільки для ра-ціональних дорогих рішень по дорогих об'єктах (проектах). Ра-зом з тим, конкуренція об' єктивно вимагає кожного інвесторапідвищувати якість і ефективність керівного рішення. Саме томузараз спостерігається тенденція збільшувати кількість урахова-них умов підвищення якості і ефективності рішень на основі ав-томатизації системи менеджменту.

Організація процесу розробки управлінського рішення являєсобою ув'язаний за цілями, ресурсами, виконавцями, термінами,технологіями і в просторі комплекс робіт з розробки рішення,контроль і координацію їхнього виконання.

Організація розробки управлінського рішення — складнийкомплекс робіт, що охоплює такі аспекти, як:

уявне уявлення процесу пізнання елементів технології йорганізації;

формулювання вимог до якості рішень;

визначення кількості і структури етапів і операцій процесурозробки рішень;

розробка блок-схеми (алгоритму) ухвалення рішення;

аналіз і прогнозування параметрів, що змінюються, зовні-шнього середовища і об' єкта (предмета, проблеми) управлінсько-го рішення і його економічне обґрунтування;

організація виконання рішення.

Розглянемо коротко перелічені аспекти.

Процес пізнання О. Т. Лебедєв і А. Р. Каньковська подають яксукупність таких аспектів:

Думка проходить від явища до сутності, від сутності пер-шого роду до сутності другого роду і т. д.

На кожному рівні пізнання використовується система по-нять, складність і зміст яких зростають зі зростанням рівня.

На високих рівнях пізнання переходять в категорії.

Високі категорії пізнання приєднуються до понять зако-ну, який можна визначити як виявлення, встановлення най-більш загальних, суттєвих і необхідних причинно-наслідковихзв'язків у явищах, що вивчаються. Пізнання законів надає мо-жливість об' єднати усі поняття і категорії у деяку впорядкова-ну систему.

Поняття і категорії — це динамічні, доповнювальні і взає-моперехідні уявлення, наділені властивістю до нескінченногорозвитку.

Понятійний апарат, мистецтво оперувати ним утворюютьоснову процесу мислення, основу професійної поведінки люди-ни. Чим вищий рівень уміння оперувати професійними поняття-ми, знаходити між ними зв'язки і залежності, тим більше шансівна успіх у будь-якій сфері діяльності.

Взаємозв' язки законів і основних категорій менеджменту по-дані на рис. 9.14.

Процес пізнання категорії «управлінське рішення» закінчуєть-ся формулюванням питань, на які мають бути дані відповіді післязакінчення розробки рішення. Повторимо їх: Для чого; що; як;кому; з якими затратами; в якій кількості; в які терміни; де? Комуі коли; за якою ціною постачати? Що це дасть інвестору і суспі-льству в цілому?

Наступний аспект організації розробки управлінського рішен-ня — формулювання вимог до якості рішення.

Етапи і операції процесу прийняття рішень:

виявлення управлінської проблеми чи завдання;

попередня постановка цілі;

збір необхідної інформації;

аналіз інформації;

визначення вихідних характеристик проблеми з урахуван-ням накладених обмежень;

уточнення цілі і критерію управління, кінцеве їх формулювання;

обґрунтування і побудова формалізованої моделі проблем-ної ситуації;

розробка альтернативних варіантів рішення;

вибір методу рішення;

економічне обґрунтування вибраного рішення;

узгодження рішення з органами управління і виконавцями;

кінцеве оформлення і утвердження рішення;

організація виконання рішення;

контроль виконання рішення;

стимулювання підвищення якості робіт, економії ресурсіві дотримання термінів;

встановлення зворотного зв'язку з особою, що приймаєрішення, і, за необхідності, коректування цілі і завдань.

Кожен етап складається з ряду операцій. Наприклад, першийетап — «виявлення управлінської проблеми» — вимагає вико-нання таких операцій:

Аналіз чи ситуації об' єкта по якісних і ресурсних показниках;

Порівняння ефективності об'єкта з кращими світовимидосягненнями в даній галузі;

Визначення розбіжності показників аналізованих об' єктів;

Аналіз літературних джерел, патентного фонду, звітів проНИР; рекламацій і претензій споживачів;

Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва у ви-готовлювача і споживача,

Формування напрямків розвитку об'єкта і т. д.

Процес розробки управлінського рішення відноситься до роз-ряду управлінських процесів, Нагадаємо, що аналогічно виробни-чим управлінські процеси поділяються на основні, допоміжні йобслуговуючі. Тільки тут як предмет праці виступає управлінськерішення, інформація, нормативно-технічний чи управлінський до-кумент. Якщо операція спрямована на зміну будь-якого параметрауправлінського предмета праці, то цей процес буде основним.

До обслуговуючих управлінських процесів відносяться проце-си з нагромадження, контролю і передачі предмета праці. До до-поміжних — усі ті, які створюють нормальні умови для проті-кання основних і обслуговуючих процесів: виготовлення чипридбання, ремонт засобів технічного оснащення і т. п.

Проектування будь-яких процесів здійснюється на основіаналізу і розробки заходів для поглиблення міжвиробничої, внут-рішньовиробничої, технологічної і функціональної спеціалізації.Факторами поглиблення будь-якої форми спеціалізації є уніфіка-ція, типізація і стандартизація операцій, процедур, методів, інфо-рмації й інших елементів систем керування.

На рис. 9.15. подана спрощена блок-схема розробки управлін-ського рішення.

Так

 

Ні

і

т

1

г

 

Вибір методу

 

 

 

 

Пошук

 

 

вирішення

 

 

 

 

нових

 

 

проблеми

 

 

 

 

ідей

 

і

т

1


Розробка варіантіввирішення проблеми

Місцедля кодуоперації


1

 

2

 

3

Накопичувачінформації

СОрганізація виконання

рішення                                  

Контрольвиконаннярішення

оберненийзв'язок

Стимулюванняякості рішення

Рис. 9.15. Спрощена блок-схема розробки управлінського рішення