Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів - Б. А. СладкевичДрукується в авторській редакціїДизайн обкладинки - Б. В. Борисов

Підписано до друку 25.06.2008. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 31.Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006

[1] точки зору теорії використання внутрішньої норми рентабе- льності граничного прийнятого або граничного неприйнятого проекту є цілком оправданим, проте недолік методу в тому, що на практиці визначити це значення досить складно і, крім цього, відсотки по граничному прийнятому проекту і граничному не- прийнятому проекту будуть різні.

Підводячи підсумок, слід зазначити, що існує безліч різних підходів щодо визначення ставки дисконтування; при цьому у кожного з них є свої «плюси» і «мінуси». Вибір ставки дисконту- вання у контролінгу інвестиційних проектів досить непросте за- вдання.

Складність полягає в тому, що з позиції математики не ли- ше результат оцінки, але й результат ранжування інвестицій- них проектів залежить від ставки дисконтування. У зв'язку з цим багато дослідників пропонують розраховувати NPV за діа- пазоном ставок дисконтування, щоб вияснити, наскільки пока-