ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Вступ  5

МОДУЛЬ І. ОНТОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ

Змістовий модуль 1. Культурологія як наука          7

Тема 1.1. Культурологія в системі соціальних наук            7

Тема 1.2. Сутність культури: слово, поняття, проблема    11

Тема 1.3. Інформаційно-семіотичне розуміння культури  20

Тема 1.4. Основні функції культури 30

Семінар № 1. Культурологія як наука          34

Змістовий модуль 2. Культурний простір   36

Тема 2.1. Тривимірна модель культури       36

Тема 2.2. Культурні форми та їх основні властивості        41

Тема 2.3. Ментальне поле культури            52

Семінар № 2. Просторові феномени культури        61

Підсумкові тестові завдання до модуля 1    64

Контрольні питання до модуля І     66

МОДУЛЬ ІІ. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ

Змістовий модуль 3. Мистецтво в системі духовної культури суспільства          67

Тема 3.1. Особливості духовної культури та її види           67

Тема 3.2. Мистецтво як унікальний механізм культурної еволюції           70

Тема 3.3. Диференціація та інтеграція видів мистецтва     76

Тема 3.4. Соціальні функції мистецтва        82

Семінар № 3. Духовна культура суспільства. Мистецтво як феномен духовної культури          90

Змістовий модуль 4. Культура і політика    92

Тема 4.1. Культура та політика. Поняття про політичну культуру та її функції    92

Тема 4.2. Структура політичної культури. Політична поведінка   95

Тема 4.3. Типи політичної культури. Політична субкультура       103

Тема 4.4. Політична культура в Україні       110

Семінар № 4. Політична культура суспільства       114

Змістовий модуль 5. Культурні сценарії діяльності            118

Тема 5.1. Поняття про культурний і життєвий сценарії    118

Тема 5.2. Культура мислення           121

Тема 5.3. Культура спілкування       124

Тема 5.4. Культура навчання           136

Тема 5.5. Культура праці      140

Семінар № 5. Культурні сценарії діяльності особистості   145

Підсумкові тестові завдання до модуля ІІ    147

Контрольні питання до модулю ІІ   149

МОДУЛЬ ІІІ. соціокультурні світи

Змістовий модуль 6. історичні типи культури        150

Тема 6.1. Первісна культура людства          150

Тема 6.2. Антична культура 154

Тема 6.3. Культура Середньовіччя і Відродження  169

Тема 6.4. Культура Нового часу       185

Тема 6.5. Сучасна західна культура  190

Семінар № 6. Історичні типи культури       206

Змістовий модуль 7. Генеза і сучасний стан української культури           209

Тема 7.1. Генеза української культури         209

Тема 7.2. Мистецтво Київської Русі (ІХ-ХІ ст.) та періоду феодальної

роздробленості (ХІІ - середина ХІІІ ст.)      214

Тема 7.3. Культура України в XIV - першій половині XVII ст      224

Тема 7.4. Українська культура другої половини XVII-XVHI ст     227

Тема 7.5. Українське національно-культурне відродження

(кінець XVIII - початок ХХ ст.)        232

Тема 7.6. Новітня українська культура         244

Семінар № 7. Генеза і сучасний стан української культури           257

Підсумкові тестові завдання до модуля ііі    261

Контрольні питання до модуля ііі    263

модуль іу. ціннісні та комуникативні виміри культури

Змістовий модуль 8. міжкультурна комунікація      264

Тема 8.1. Культура як сукупний спосіб життя        264

Тема 8.2. Міжкультурна комунікація: поняття, структура та основні риси           273

Тема 8.3. Культурний шок і його негативні та позитивні наслідки          282

Тема 8.4. Толерантність і емпатія як специфічні риси комунікативних процесів            289

Семінар № 8. Міжкультурна комунікація     293

Змістовий модуль 9. Вербальна і неверьальна комунікації            296

Тема 9.1. Вербальна комунікація. Мовна взаємодія і мовний етикет       296

Тема 9.2. Типи та форми міжкультурного мовного контакту        305

Тема 9.3. Невербальна комунікація. Символіка жестів      308

Тема 9.4. Дім у системі цінностей і комунікативних зразків          319

Семінар № 9. Ціннісні аспекти вербальної та невербальної комунікацій 326

Підсумкові тестові завдання до модуля ІУ  329

Контрольні питання до модуля ІУ  331

Підсумкові тестові завдання з курсу 332

Контрольні питання з курсу 335

Біографічний довідник          337

Культурологічний словник  344

Література      361