вступ

магниевый скраб beletage

Критерієм освіченості та інтелігентності спеціаліста виступає ступінь його залучення до духовних цінностей і гуманістичних ідей. Вивчення культури як суспільного явища дасть можливість систематизувати та упорядкувати все багатоманіття форм людської діяльності, зрозуміти ті складні зміни, що відбуваються в духовному житті сучасного суспільства.

Таким чином, культурологія постає важливою складовою в системі соціогуманітарної підготовки студентів вищих навчальних закладів. Основною мета цієї дисципліни - ознайомити студентів з системою знань про сутність, загальні закономірності формування й функціонування культури в суспільстві та способи пізнання різноманітних культурних форм. Культурологія як наука занурює людину у світ духовних цінностей, дозволяє осмислити як єдиний комплекс міфологію, релігію, філософію, мистецтво, етичні та естетичні норми і цінності, дає можливість долучитися до скарбниць мудрості і досвіду, надбаних людством протягом тисячоліть.

Запропонований навчальний посібник побудований за стандартами кредитно-модульно-рейтингової системи навчання відповідно до вимог Болонського процесу. Згідно з програмою курсу, теоретичний матеріал структурований за чотирма модулями: онтологія культури, феноменологія культури, соціокультурні світи і ціннісні та комуникативні виміри культури, які, у свою чергу, складаються з дев'яти змістових модулів.

Перший модуль розкриває фундаментальні принципи і концепції буття культури, її сутність та внутрішні властивості, визначає зміст основних категорій курсу та закладає наукові підвалини розгляду генезису культури, проблем її типологізації, вивчення культурних кодів і комунікацій.

Теоретична наповненість другого модуля розкриває глибинну динамічну сутність культури у її цілісності, визначає зв'язок культурної сфери з іншими сферами суспільного життя. Даний модуль представляє також систематизацію окремих культурних форм, аналіз культури як системи культурних феноменів, виявлення типів зв'язків між елементами культури.

Третій модуль присвячений розгляду історичних типів культури з позицій європоцентризму, що дає можливість крізь призму вітчизняної та європейської культури пізнати інші культури світу, дослідити загальні тенденції розвитку культури. У темах модуля розглядаються періоди найвищого розквіту культури різних історичних епох, розкривається процес зародження й розвитку української культури, досліджується її сучасний стан.

Четвертий модуль розкриває проблему ціннісних та комунікативних аспектів виміру культури, міжкультурних комунікацій, розглядає особливості вербальної і невербальної комунікації.

У кожному модулі курсу подано матеріали до семінарських занять, що містять проблемно-пошукові питання, тематику рефератів, додаткову літературу, а також тестові завдання та питання для контролю знань.

До посібника включені біографічний довідник та словник основних культурологічних термінів, що має допомогти студентам опанувати категоріальний апарат науки.

Навчальний посібник містить також допоміжні матеріали - фотографії, схеми і таблиці, ілюстрації та репродукції, які сприятимуть більш глибшому засвоєнню навчального матеріалу.

Автори висловлюють щиру подяку науковому співробітникові Національної академії наук України С.М. Смоленському за цінні поради поліпшення змісту посібника.

Сподіваємося, що ця книга буде корисною всім, хто вивчає культурологію або прагне ознайомитися з культурою різних епох і країн.