РОЗДІЛ 8. СПОЖИВАННЯ, ІНВЕСТИЦІЇ ТА ВВП

Навчальні цілі

Пояснити взаємозалежність між доходом, споживанням ізаощадженням.

З'ясувати чим відрізняються автономні споживчі видаткивід індуційованих.

Розкрити поняття "функція споживання" та "функціязаощадження" і з'ясувати, як вони пов'язані одна з одною.

З'ясувати економічний зміст таких понять як середня і граничнасхильність до споживання та середня і гранична схильність дозаощадження.

Визначити чинники, які викликають рух кривих споживання ізаощадження.

Визначити структуру інвестиційних видатків і чинники, яківизначають динаміку автономних та індуційованих інвестицій.

Визначити чинники, які викликають зрушення кривої попиту наінвестиції й зрозуміти причини нестабільності інвестиційнихвидатків.

Основні теоретичні підходи

Згідно з поглядами прихильників кейнсіанської теорії коливаннясукупного попиту визначає обсяг випуску. У свою чергу, обсягспоживчих витрат безпосередньо впливає на сукупний попит,оскільки є одним із його компонентів.

Таким чином, аналіз змін у споживчих витратах та з'ясуваннячинників, що впливають на обсяги споживання, дозволяютьдетальніше розглянути коливання сукупного попиту.

Споживання є тією частиною доходу домогосподарств, яку вонивитрачають на придбання споживчих товарів та послуг.

Чинниками, що визначають динаміку споживання, є: дохіддомогосподарств; накопичене багатство у секторі домогосподарств;рівень цін; очікування індивідів відносно доходів, цін, економічної іполітичної стабільності тощо; заборгованість домогосподарств;рівень оподаткування; традиції.

У теорії споживання вчені приділяють неоднозначну увагу різнимчинникам. Так, відомий економіст І. Фішер запропонував розглядатиміжчасовий вибір споживачів, а також ті обмеження, з якими маютьсправу споживачі при формуванні моделі свого споживання. Згідно зтеорією Фішера споживання залежить не тільки від поточно доходу, ай визначається тим, які доходи споживачі очікують отриматипротягом усього життя, адже економічні суб'єкти можуть позичатикошти або заощаджувати. Кожний конкретний вибір споживачів будевизначатися взаємодією ефектів доходу та заміщення, пов'язаних зрівнем відсоткової ставки. Так, збільшення відсоткових ставокпризводить до зменшення поточного споживання, зростаннязаощаджень та збільшення споживання у майбутньому. У випадку,коли суб'єкти не можуть позичити кошти, вони мають справу зобмеженням у позиках або обмеженням ліквідності. Тоді поточнеспоживання не перевищуватиме поточний дохід.

У широко відомій теорії споживання Ф. Модільяні, що спираєтьсяна теорію І. Фішера, визначаються такі основні компоненти, щовпливають на рівень споживання: розмір багатства та коливаннязаощаджень у різні періоди життя людини. У гіпотезі постійногодоходу М. Фрідмена поточний дохід розглядається як складова двохкомпонентів: постійного та термінового доходів. Споживаннязалежить в основному від постійного доходу.

Серед чинників, від яких залежить величина споживання,основним є наявний дохід. У межах приватної економіки закритоготипу він складається із особистого наявного доходу (наявного доходудомогосподарств) і наявного доходу підприємств. Значна частканаявного доходу приватної економіки належить домогосподарствам.Оскільки в приватній економіці немає держави, то відсутні податки ітрансферти. За цих умов весь дохід розподіляється лише міждомогосподарствами і підприємствами.

Особистий наявний дохід - це та частина сукупного доходу, яказалишається після відрахувань на відновлення основного капіталу(амортизація) та утворення нерозподіленого прибутку: особистийнаявний дохід = ВВП - амортизація - нерозподілений прибуток.

Наявний дохід підприємств - це та частка валовогокорпоративного прибутку, яка залишається після сплати дивідендів:

ДП = КПв - Д = А + НП,де ДП - наявний дохід підприємств; КПв - валовий корпоративнийприбуток; Д - дивіденди; А - амортизація; НП - нерозподіленийприбуток.

Якщо до особистого наявного доходу додати наявний дохідпідприємств, то наявний дохід приватної економіки буде дорівнюватисукупному доходу, тобто ВВП. Одна його частина спрямовується наспоживання, інша - на заощадження. Це дає підстави записати такуформулу:

DI = Y = C + S,

де DI - наявний дохід приватної економіки; S - приватнізаощадження; С - споживання.

У кейнсіанській теорії, як основний чинник, що впливає на обсягспоживання, виділяється поточний післяподатковий дохід(Yd = Y - Т + TR). Із збільшенням доходу зростає і споживанняекономічних суб'єктів. Таким чином, споживання знаходиться впрямій залежності від обсягу доходу. Простіша функція споживаннямає наступний вигляд:

С = Са + МРС (Y - Т + TR),

де С - споживання; Са - автономне споживання, обсяг якого незалежить від доходу, що отримують суб'єкти; МРС - граничнасхильність до споживання; Y - величина доходу; Т - податковівідрахування; TR - трансферти.

Пріоритетним напрямом використання наявного доходу єспоживання. Частина доходу, що не споживається, складаєзаощадження: S = DI - C.

У теорії заощаджень існують різні їх визначення. Так, укейнсіанській теорії заощадження - це та частина доходу, щозалишається після споживання. У такому випадку заощадженнявиступають пасивним компонентом доходу. В іншому визначенні(Дж. Сломан) заощадження є тією частиною доходу, яку економічнісуб'єкти залишають для витрачання на певні цілі у майбутньому і неспоживають у поточному періоді. У цьому випадку заощадження -активний компонент доходу, а їх мотиви є рівноправними з мотивамиспоживання за своїм впливом на розподіл доходу: заощадження таспоживання. У визначенні заощаджень як частини доходів суб'єктівекономіки, що не використана на споживання, сплату податків інеподаткових платежів та призначена для забезпечення потреб умайбутньому (М. Алексеєнко), зроблена спроба об'єднати попередніпідходи.

Простіша функція заощаджень має такий вигляд:S = - Са + MPS (Y - Т + TR),

де S - заощадження; Са - автономне споживання; MPS - граничнасхильність до заощадження; Y - величина доходу; Т - податковівідрахування; TR - трансферти.

Отже, величина споживання і заощадження залежить від величининаявного доходу та пропорцій його розподілу. Залежністьспоживання та заощадження від наявного доходу можна відобразити

На рис. 8.1 показана залежність споживання від наявного доходу.На цьому графіку бісектриса - це така лінія споживання, яка свідчить,що весь дохід витрачається лише на споживання. Але насправдіспоживчі видатки зазвичай менші, а інколи навіть більші за наявнийдохід. Це відображає лінія С. Якщо С3 < DI3, то виникаютьзаощадження, а якщо С1 > DI1, то це свідчить про те, що певна часткаспоживчих видатків здійснюється за рахунок боргу (попереднізаощадження або позички).

Рис. 8.2 віддзеркалює рис. 8.1 у тій частині, в якій він показуєзалежність заощаджень від наявного доходу. Заощадженням у точціS2 відповідає споживання в точці С2 на умовах, коли С2 = DI2, а S = 0.Заощадженням у точці S1 відповідає споживання в точці С1 наумовах, коли C1 > DI1, а S1 < 0, а заощадженням у точці S3 відповідаєспоживання в точці С3 на умовах, коли С3 < DI3, а S3 > 0.

Вимірювання залежності споживання і заощадження від наявногодоходу здійснюється з допомогою коефіцієнтів схильності доспоживання (С) і заощадження (S). У статичному аналізізастосовуються коефіцієнти середньої схильності до споживання тазаощадження, які визначають за формулами:

APS = —DI

У динамічному аналізі застосовуються коефіцієнти граничноїсхильності до споживання та заощадження, які визначають заформулами:

Слід звернути увагу на важливу властивість: сума коефіцієнтівсередньої або граничної схильності завжди дорівнює одиниці, тобтоMPC + MPS = 1. Це зумовлено тим, що за даного наявного доходубудь-яка зміна споживання компенсується протилежною зміноюзаощаджень, і навпаки.

Крім наявного доходу, на споживання і заощадження впливаютьінші чинники. До них можна віднести такі: багатство, ціни,очікування, споживча заборгованість, відсоткова ставка. Споживання,яке не залежить від доходу, а змінюється під впливом іншихчинників, називають автономним (Са). Під впливом чинниківавтономного споживання крива споживання зміщується увідповідний бік. Це дає підстави записати функцію споживання:

 • C = Са + MPC DI.Звідси можна визначити зміну споживання за формулою:ДС = ДСа + MPC ADI.

У макроекономіці інвестиції розглядають як витрати фірм таприватних осіб з метою збільшення нагромадження капіталу.

Інвестиції - один із наймінливіших компонентів сукупногопопиту. Вони дуже чутливі до будь-яких змін в економіці таочікувань економічних суб'єктів. Як правило, обсяги інвестиційскорочуються перед кризою, сигналізуючи про майбутній спад векономіці. У той же час, без нарощування інвестицій неможливеекономічне зростання країни, через те, що вони складають йогофінансову основу. Виділяють такі основні типи інвестицій: виробничіінвестиції (придбання машин, обладнання); інвестиції у товарно-матеріальні запаси (купівля сировини, матеріалів); інвестиції ужитлове будівництво.

Обсяги інвестицій залежать від наступних чинників: очікувананорма прибутку; реальна ставка відсотка; рівень оподаткування;зміни в технологіях виробництва; динаміка сукупного доходу; запасиосновного капіталу; стан фінансового ринку; економічні, політичні таінші очікування.

Простіша функція інвестицій враховує зворотну залежністьостанніх від ставки відсотка та пряму залежність від рівня доходу:

 • I = Іа - d R + У Y,

де І - обсяг інвестицій; Іа - автономні інвестиції, що не залежатьвід таких параметрів як ставка відсотка та рівень доходу івизначаються зовнішніми чинниками (природно-кліматичнимиумовами, запасами корисних копалин і т.д.); d - коефіцієнтчутливості інвестицій до динаміки ставки відсотка; R - реальнаставка відсотка; у - гранична схильність до інвестування;Y - сукупний дохід.

Оскільки інвестиції фінансуються з прибутків економічнихсуб'єктів, а останні збільшуються із зростанням доходу, то йінвестиції зростають із збільшенням доходу. Таким чином, міжрівнем доходу та інвестиціями існує позитивний зв'язок.

Гранична схильність до інвестування - частка приросту витрат наінвестиції в будь-якому прирості доходу:

у = AI / AY.

У сучасній економіці значний обсяг інвестицій фінансується зарахунок кредитних ресурсів.

Мотиваційним чинником інвестиційного попиту є чистийприбуток, який інвестори очікують отримати від інвестування.Вихідною базою для його кількісної оцінки є дохід від інвестування.Чистий прибуток менший за дохід від інвестування на величинувитрат, пов'язаних із сплатою відсотків за використанняінвестиційних коштів і податку на прибуток. Зазначене можнавиразити такою формулою:

 • NP = (Ii - I r) (1 - t),
 • де NP - очікуваний чистий прибуток; І; - дохід, який очікуєтьсяотримати від інвестування в цінах передінвестиційного періоду;r - реальна відсоткова ставка, яка обчислюється як різниця міжномінальною відсотковою ставкою (і) та очікуваною інфляцією (я) заформулою: r = і - я; I r - відсотки за використання інвестиційнихкоштів; t - ставка податку на прибуток; (Ii - I r) - валовий прибутоквід інвестування.

Попит на інвестиції має місце лише тоді, коли NP > 0. Чим вищийчистий прибуток, тим більший інвестиційний попит. Це означає, щона інвестиційний попит впливають ті чинники, від яких залежитьчистий прибуток.

Серед чинників інвестиційного попиту найбільш мінливим євідсоткова ставка. Тому модель інвестиційного попиту будується наоснові залежності інвестицій від відсоткової ставки (реальної).

Відсоткова ставка - це ціна (вартість) інвестицій. При її зростаннізменшується прибутковість інвестування за кожного рівня йогодохідності. Це скорочує кількість прибуткових інвестиційнихпроектів, що зменшує попит на інвестиції. Чим вища відсотковаставка, тим менша кількість інвестиційних проектів стаєприбутковими та нижчий інвестиційний попит, і навпаки. Отже, міжпопитом на інвестиції і відсотковою ставкою існує оберненазалежність. За цих умов крива інвестиційного попиту набуваєвигляду від'ємно похилої лінії.

Крім відсоткової ставки на чистий прибуток та інвестиційнийпопит впливають інші чинники. Серед них можна виділити такі:технічний прогрес; рівень забезпеченості галузі основним капіталом;витрати на придбання (крім ціни), експлуатацію та обслуговуванняустаткування; рівень оподаткування прибутку; ділові очікування.

Інвестиції, які перебувають під впливом інших чинників (крімвідсоткової ставки), є автономними інвестиціями, а чинники, щовпливають на них, - чинниками автономних інвестицій. У моделіінвестиційного попиту чинники автономних інвестицій зміщуютькриву інвестиційного попиту у відповідний бік. Звідси випливаєінвестиційна функція:

 • I = Іа - Ь r,

де Іа - автономні інвестиції; b - коефіцієнт чутливості інвестиційдо зміни реальної відсоткової ставки; r - реальна відсоткова ставка.

Він показує на скільки грошових одиниць змінюються інвестиціїпри зміні відсоткової ставки на один пункт. Якщо, наприклад,r = 12 %, а rn _ 1 = 10 %, то відсоткова ставка зросла на два пункти.

Спираючись на інвестиційну функцію, можна визначити змінуінвестицій за формулою:

 • AI = Іа - b Ar.

В умовах приватної економіки споживання та інвестиціївизначають сукупні витрати, від яких залежить обсяг ВВП:

Y = AE = C + I.

Оскільки економіка постійно тяжіє до рівноваги між попитом іпропозицією (AD = AS), то у наведеній формулі сукупні витратиеквівалентні сукупному попиту (С + I = AD), а ВВП - сукупнійпропозиції (Y = AS). Але між ВВП і окремими компонентамисукупних витрат існує різний зв'язок.

 • Споживання змінюється залежно від зміни наявного доходу, якийу спрощеній економіці дорівнює сукупному доходу, тобто ВВП:AC = MPC AY. Інвестиції у формулі ВВП за методом витрат незалежать від доходу. Витрати, які не залежать від доходу,називаються автономними (АЕ). У приватній економіці закритоготипу, крім інвестицій, до них ще входить автономне споживання (Са).У широкому розумінні до автономних витрат відносять такождержавні закупівлі та чистий експорт:

AE = С + I + G + NE.

 • Звідси зміна ВВП визначається за формулою:AY = AAE + MPC AY.

Розв'язавши рівняння відносно доходу, отримаємо:

AY =   1          AAE.

1 - MPC

Множник 1 / (1 - МРС) називається мультиплікатором витрат. Вінпоказує, на яку величину змінюється ВВП (наслідок) при збільшенніавтономних витрат на одиницю:

_J         = AY

1 - MPC = AAE.

Мультиплікатор, як правило, більший за одиницю, оскількиMPC < 1. Тому приріст автономних витрат на 1 грн. спричиняєзбільшення доходу більше, ніж на 1 грн.

 • Приріст автономних витрат мультиплікативно збільшує ВВП. Цезумовлено тим, що приріст автономних витрат лише започатковуєзміни в сукупних витратах. Але завдяки цьому у подальшому виникаєланцюг вторинних змін. Так, на початковому етапі, збільшенняавтономних витрат на величину AAE створює дохід лише в обсязіAAE. Надалі ті економічні агенти, які збільшили свій дохід, витратятьйого на споживання згідно з граничною схильністю до споживання,тобто приріст їх споживчих витрат становитиме MPC AAE.

Виробники споживчих товарів та послуг, які збільшили свій дохід навеличину MPCAAE, у свою чергу, збільшать своє споживання навеличину MPC2AAE і т. д.

Наведений ланцюг перетворень витрат у доходи, а доходів увитрати відбувається у формі нескінченно спадної геометричноїпрогресії, в якій на кожному наступному етапі економічногокругообігу приріст витрат і доходу зменшується відноснопопереднього етапу, оскільки MPC > MPC2 > MPC3 і т. д. Якщо упідсумку склавши приріст доходу на всіх етапах нескінченно спадноїгеометричної прогресії, то дістанемо певний приріст доходу:

 • AY = AAE + MPC AAE + MPC2 AAE + ... + MPCn AAE.

Після відповідних математичних перетворень приріст ВВПвизначиться за відомою формулою:

AY =   1          AAE.

1 - MPC

 • Отже, приріст доходу зумовлено збільшенням автономних витрат.Величина цього приросту складається із приросту автономних витратта збільшення споживання, яке зумовлено збільшенням автономнихвитрат: AY = AAE + MPC AY.

Позначимо мультиплікатор витрат через це і запишемо йогоформулу:

1

М e =   .

e 1 - MPC

Наведена формула свідчить, що мультиплікатор витрат перебуваєв прямій залежності від граничної схильності до споживання. ЯкщоMPC = 0,5, то це = 2; якщо MPC = 0,75, то це = 4 і т. д. Отже, чимбільша частка попереднього приросту доходу буде спрямована наприріст споживання, тим більшим буде наступний приріст доходу іпідсумковий його приріст. Оскільки 1 - MPC = MPS, то це даєпідстави стверджувати, що гранична схильність до споживання імультиплікатор видатків залежить від рівня вилучень у формізаощаджень. Чим більша частка приросту доходу вилучається назаощадження, тим менша його частка спрямовується на споживчівитрати і приріст доходу. Це означає, що мультиплікатор витратперебуває в оберненій залежності від граничної схильності дозаощаджень:

1

Ме =    .

MPS

Мультиплікатор, який враховує вилучення лише в формізаощаджень - це простий мультиплікатор. Складний мультиплікаторвраховує всі канали вилучень (заощадження, податки, імпорт).

При визначенні впливу автономних видатків на ВВП слідвраховувати інфляцію. Якщо ціни стабільні, то зміна реального ВВПв періоді t визначається за формулою:

 • ДУ = ДАЕ це.
 • До цього слід також додати, що автономні видатки змінюютьреальний ВВП на умовах рівноваги між ВВП і сукупними видатками,тобто ДАЕ це = ДЕ = ДУ.
 • Інфляція не впливає на мультиплікатор, оскільки він залежитьлише від рівня вилучень із доходу. Відмінність полягає в іншому. Вумовах інфляції його ефект реалізується в режимі номінальнихвеличин. Останнє стосується автономних видатків. Вони змінюютьсяв поточних цінах періоду t, які відносно цін попереднього періодузростають з індексом Р. Отже, автономні видатки змінюютьсяномінально, що з урахуванням мультиплікатора визначає змінуномінального ВВП в періоді t: ДУП = ДАЕП це = ДЕП. Виходячи зцього визначається номінальний ВВП у періоді t: Yn = Yn-1 + ДАЕпце.Після його дефлювання і зіставлення з ВВП попереднього періоду вцінах цього періоду можна визначити приріст реального ВВП:

Ду = yn-i + ДАЕ" .Це _ або АУ = yn-i(1 -P) + AAEn-це.

P          P

 • Приріст номінального ВВП в умовах зростання цін визначаєтьсянаступним чином: ДУП = Yn-1(P - 1) + ДУ P. Оскільки ДУП =ДАЕ це,то ДАЕ Це = Уп-і (P - 1) + ДУ ' P, а ДУ P = ДАЕ-ц - Уп-і (P - 1).Звідси приріст реального ВВП визначиться за формулою:

ДУ = ДАЕП .Це _Уп_1(P_1) або ДУ = Уп-1(1 _P) + ДАЕП .Це.

PPЗа наведеними формулами визначається вплив на реальний ВВПзагальної зміни автономних видатків. Вона може відбуватися як підвпливом дії усіх компонентів автономних витрат, тобтоДАЕп = Д(Сап + In + Gn + NEn), так і внаслідок зміни лише одного абокількох компонентів одночасно, але за умови, що решта незмінюється. Наприклад, ДАЕп = Діп, а Д(Сп + Gn + NEn) = 0; абоДАЕп = Д(С,п + In), а Д^п + NEn) = 0 і т. д.

Для визначення впливу на реальний ВВП будь-якого окремогокомпонента автономних витрат за умови, що решта також змінюється,слід враховувати його частку в загальній зміні автономних витрат. Навеличину цієї частки коригується зміна номінального ВВП, якавідбувається за рахунок зростання цін у попередньому періоді івизначається за формулою: Уп-1 (P - 1). Звідси, наприклад, вплив

інвестицій на реальний ВВП за умови, що решта компонентівавтономних витрат також змінюється, можна визначити так:AY = Yn(1 - P)-AIn/ AAE" + AIn

P          '

Таким чином, у результаті інвестування економіка отримуєприріст обсягу виробництва, який перевищує обсяг первісновкладених інвестицій. Однак, щоб економіка отримала достатній дляприскореного розвитку імпульс, обсяг первісних інвестицій повиненбути значним. "Мінімальне критичне зусилля", на думку багатьохекономістів, повинно бути таким, щоб рівень інвестицій становив неменш як 12 - 15 % національного доходу.

Основні терміни і поняття

Споживання; заощадження; автономне заощадження; автономнеспоживання; функція споживання; функція заощадження; середнясхильність до споживання; середня схильність до заощадження;гранична схильність до споживання; гранична схильність дозаощадження; кейнсіанська функція автономних інвестицій;неокласична функція автономних інвестицій; особисті заощадження;валові приватні заощадження; державні заощадження;дисконтування; реальна відсоткова ставка; міжчасовий вибірспоживача; гіпотеза життєвого циклу; гіпотеза постійного доходу;інвестиційний попит; валові інвестиції; чисті інвестиції; інвестиції восновний капітал; інвестиції в житлове будівництво; інвестиціїу запаси.

Одноваріантні питання

Заощадження дорівнюють використовуваному доходу замінусом витрат на споживання.

Так      Ні

Заощадження - це відкладене у часі споживання.

Так      Ні

Згідно кейнсіанської концепції, рівень заощаджень залежить, упершу чергу, від обсягу використовуваного доходу.

Так      Ні

Гранична схильність до споживання завжди дорівнюєграничній схильності до заощадження.

Зі збільшенням доходу споживача частка видатків на продуктихарчування зменшується.

Так      Ні

Економічна поведінка людей досить індивідуальна і томусформулювати загальні правила споживчої поведінкинеможливо.

Так      Ні

На обсяг і динаміку заощаджень та інвестицій впливають одній ті самі чинники.

Так      Ні

Споживчі витрати нестабільні порівняно з інвестиційнимивитратами.

Так      Ні

Середня схильність до споживання виражається відношеннямспоживання до приросту доходу.

Так      Ні

Гранична схильність до споживання коливається в межах віднуля до одиниці.

Так      Ні

Гранична схильність до споживання, а отже, і граничнасхильність до заощадження залежать головним чином відрівня цін, особливо у довгостроковому періоді.

Так      Ні

Якщо гранична схильність до споживання дорівнює 0,9, то цеозначає, що родина завжди витрачає 90 % свого доходу натовари та послуги.

Так      Ні

Сума значень граничної схильності до споживання йзаощадження завжди дорівнює одиниці.

Так      Ні

Зростання податків на доходи громадян знижує витрати і наспоживання, і на заощадження.

Так      Ні

Якщо відома функція споживання, то завжди можнапобудувати функцію заощадження.

274      Макроекономіка. Практикум           

Готівка є активом нижчої цінності.

Так      Ні

Цінність грошової одиниці у майбутньому вища за її цінністьсьогодні.

Так      Ні

Рівень використовуваного доходу, за якого не заощаджують іне використовують попередніх заощаджень називаютьпороговим.

Так      Ні

Дж. М. Кейнс вважав, що зі зростанням доходу середнясхильність до споживання знижується.

Так      Ні

Зі зростанням відсоткової ставки споживання зменшується, азаощадження зростають.

Так      Ні

Зростання цін зрушує криву споживання вгору.

Так      Ні

Під впливом недоходних чинників крива споживання незмінює своє положення, а рух відбувається вздовж кривої.

Так      Ні

Зростання ставки податків на індивідуальні доходи знижує іспоживчі видатки, і заощадження.

Так      Ні

Інвестиційні витрати більш нестабільні, ніж споживчі, томущо на них впливають динаміка відсоткової ставки йочікування підприємців.

Так      Ні

Валові інвестиції включають чисті інвестиції та амортизацію.

Так      Ні

Житлове будівництво належить до чистих інвестицій.

Так      Ні

Розвиток науково-технічного прогресу зрушує кривуінвестиційного попиту вліво.

Чим більш похила лінія інвестицій тим більш ефективною єекономіка, тобто менші прирости обсягу інвестиційзабезпечують більші прирости ВВП.

Так      Ні

І. Фішер вважав, що споживання визначається доходом, якийспоживач сподівається отримати впродовж усього свогожиття.

Так      Ні

Зі зростанням реальної відсоткової ставки стимулипідприємств до інвестування збільшуються.

Так      Ні

Дисконтування - це приведення поточної вартості домайбутньої вартості доходу.

Так      Ні

Найвищу ліквідність мають гроші.

Так      Ні

За ринково-орієнтованого інвестиційного процесу повністюусувається проблема асиметричної інформації.

Так      Ні

Нерегулярність нововведень зумовлює мінливість інвестицій.

Так      Ні

Гіпотеза постійного доходу акцентує увагу на тому, щоколивання доходу можуть бути як постійними, так ітимчасовими.

Так      Ні

Еластичність попиту на активи за майном показує, на скількивідсотків зміниться величина попиту на актив у відповідь назміну відсоткової ставки на 1 %.

Так      Ні

Грошова сума, зазначена на акції, показує реальнувартість акції.

Так      Ні

Технологічна структура інвестицій є відношенням міжвкладеннями у нове будівництво та технічним переозброєннямі реконструкцією підприємств.

Багатоваріантні питання

Хто з економістів відвів сфері споживання ключову роль умакроекономічному аналізі?

а)         Дж. М. Кейнс;

б)         М. Фрідман;

в)         А. Сміт;

г)         І. Фішер.

Споживання - це:

а)         витрати на предмети довгострокового користування;

б)         витрати на предмети поточного вжитку;

в)         витрати на придбання товарів і послуг для задоволенняпотреб людей;

г)         витрати на придбання товарів та послуг відкладене в часі.

Заощадження - це:

а)         частина використовуваного доходу, яка не витрачається наспоживання;

б)         частина доходу, яку люди вкладають у фінансові установи;

в)         витрати на придбання товарів та послуг відкладені в часі;

г)         правильні відповіді (а) і (в).

Заощадження домогосподарств називають:

а)         державними заощадженнями;

б)         особистими заощадженнями;

в)         валовими приватними заощадженнями;

г)         національними заощадженнями.

Особисті заощадження разом із заощадженнями підприємствназивають:

а)         державними заощадженнями;

б)         особистими заощадженнями;

в)         валовими приватними заощадженнями;

г)         національними заощадженнями.

Що не характеризує кейнсіанську функцію споживання?

а)         гранична схильність до споживання коливається в межах віднуля до одиниці;

б)         із зростанням доходу середня схильність до споживаннязнижується;

в)         функція споживання враховує автономне споживання;

г)         раціональні індивіди бажають підтримувати приблизнооднаковий рівень споживання протягом усього життя.

Гіпотеза життєвого циклу передбачає, що споживанняє функцією:

а)         поточного використовуваного доходу;

б)         поточного використовуваного доходу та наявного майна;

в)         поточного використовуваного доходу, майбутнього доходута майна;

г)         усі відповіді неправильні.

Гіпотеза М. Фрідмана стверджує, що гранична схильністьдо споживання:

а)         вища для постійного доходу, ніж для тимчасового;

б)         нижча для постійного доходу, ніж для тимчасового;

в)         дорівнює одиниці;

г)         дорівнює нулю.

Коли люди ухвалюють рішення, яку частку доходу споживатисьогодні, а скільки заощаджувати, то вони постають перед:

а)         ліквідним обмеженням;

б)         бюджетним обмеженням;

в)         міжчасовим бюджетним обмеженням;

г)         доходним обмеженням.

Середня схильність до споживання - це:

а)         відношення споживання до заощадження;

б)         відношення споживання до наявного доходу;

в)         відношення споживання до особистого доходу;

г)         відношення приросту споживання до наявного доходу.

Середня схильність до заощадження визначається як:

а)         відношення заощадження до споживання;

б)         відношення заощадження до наявного доходу;

в)         відношення приросту споживання до заощадження;

г)         відношення приросту заощадження до приросту доходу.

Гранична схильність до споживання - це:

а) відношення приросту споживання до приросту наявногодоходу;

б)         відношення приросту споживання до наявного доходу;

в)         відношення споживання до приросту наявного доходу;

г)         усі відповіді неправильні.

Гранична схильність до заощадження - це:

а)         відношення заощадження до наявного доходу;

б)         відношення наявного доходу до приросту заощадження;

в)         відношення приросту заощадження до приростуспоживання;

г)         відношення приросту заощадження до приросту наявногодоходу.

Гранична схильність до споживання є:

а)         більшою за одиницю;

б)         між нулем і одиницею;

в)         рівною одиниці;

г)         від'ємною величиною.

Якщо обсяг використовуваного доходу в даній країнізбільшиться, то:

а)         середня схильність до споживання й до заощадження зросте;

б)         середня схильність до споживання зросте, а до заощадженнязменшиться;

в)         середня схильність до споживання зменшиться, а дозаощадження зросте;

г)         середня схильність до споживання й до заощадженнязменшиться.

Взаємозв'язок граничної схильності до споживання тазаощадження виражається наступним рівнянням:

а)         MPC / MPS = 1;

 • б)         MPC MPS = 1;

в)         MPC + MPS = 1;

г)         MPC - MPS = 1.

Криву, яка відображає зв'язок між споживанням та доходом,називають:

а)         функцією споживання;

б)         функцією заощадження;

в)         функцією інвестиційного попиту;

г)         кривою виробничих можливостей.

Кейнсіанська функція споживання описується рівнянням:

 • а)         С = Са + MPC Y;
 • б)         C = Ca - MPC Y;
 • в)         C = Sa + MPC Y;
 • г)         C = Sa - MPC Y.

За кейнсіанською теорією споживчих витрат:

а)         споживчі витрати не мають безпосереднього відношення додоходу після оподаткування;

б)         якщо дохід після оподаткування зростає, то споживчівитрати зменшується;

в)         якщо дохід після оподаткування зростає, то його частка,спрямована на споживання, зменшується;

г)         якщо дохід зростає, то і гранична схильність до споживаннязростає.

Крива споживання переміщується вгору внаслідок:

а)         зниження цін;

б)         зростання наявного доходу;

в)         зростання відсоткової ставки;

г)         зменшення багатства.

Криву, яка відображає зв'язок між заощадженням та доходом,називають:

а)         функцією споживання;

б)         функцією заощадження;

в)         функцією інвестиційного попиту;

г)         кривою виробничих можливостей.

При зменшенні доходу після оподаткування:

а)         споживчі витрати скорочуються, а заощадження зростають;

б)         споживчі витрати та заощадження зростають;

в)         скорочуються як споживчі витрати, так і заощадження;

г)         споживчі витрати зростають, а заощадження скорочуються.

Пряму залежність характеризує відношення між:

а)         споживанням та заощадженням;

б)         заощадженнями та рівнем інфляції;

в)         заощадженнями та рівнем відсоткової ставки;

г)         споживанням та рівнем відсоткової ставки.

Інвестиції - це:

а)         вкладення в основне будівництво;

б)         витрати на відновлення зношеного обладнання;

в)         витрати на поповнення запасів;

г)         вкладення у капітал, тобто видатки на виробництво інагромадження капітальних благ.

Основними видами інвестицій є:

а)         інвестиції в основний капітал;

б)         інвестиції в житлове будівництво;

в)         інвестиції у запаси;

г)         усі відповіді правильні.

Валові інвестиції відрізняються від чистих сумою:

а)         податкових пільг;

б)         амортизації;

в)         трансфертів;

г)         інфляційних втрат.

Інвестування доцільно, якщо:

а)         очікувана норма чистого прибутку більша за відсотковуставку;

б)         очікувана норма чистого прибутку менша за відсотковуставку;

в)         очікувана норма чистого прибутку дорівнює відсотковійставці;

г)         очікувана норма чистого прибутку більша за рівень інфляції.

Приведення майбутнього доходу до поточної вартостіназивають:

а)         індексацією;

б)         дисконтуванням;

в)         дефлюванням;

г)         інфлюванням.

Яка існує залежність між інвестиціями та ставкою відсотку?

а)         пряма;

б)         обернена;

в)         не існує залежності;

г)         зі зростанням ставки відсотку обсяг інвестицій зростає.

Якщо домогосподарства не витрачають весь свій дохід наспоживання і вкладають невитрачену суму в банк, то можнасказати, що вони:

а)         заощаджують та інвестують;

б)         заощаджують, але не інвестують;

в)         інвестують, але не заощаджують;

г)         і не заощаджують, і не інвестують.

Яке твердження характеризує точку нульового заощадження?

а)         величина заощаджень дорівнює обсягові інвестицій;

б)         величина заощаджень дорівнює обсягові споживання;

в)         гранична схильність до споживання дорівнює одиниці;

г)         обсяг споживання дорівнює величині доходу.

Внаслідок дії якого чинника відбудеться зростання інвестицій?

а)         збільшення податків;

б)         погіршення економічних умов у країні;

в)         впровадження більш продуктивного обладнання;

г)         збільшення витрат на придбання, експлуатацію таобслуговування обладнання.

Лінія інвестицій не буде пересуватися у випадку, якщо:

а)         буде впроваджене більш продуктивне обладнання;

б)         зростуть податки;

в)         зменшиться ставка відсотку;

г)         зростуть витрати на експлуатацію обладнання.

На обсяг інвестиційного попиту впливає:

а)         рівень відсоткової ставки;

б)         оптимістичні або песимістичні очікування підприємців;

в)         рівень виробничого навантаження обладнання;

г)         усі відповіді правильні.

На інвестиційний попит не впливає:

а)         багатство;

б)         ВВП;

в)         очікування підприємців;

г)         чисельність зайнятих.

Крива сукупного попиту на інвестиції переміщується вправовнаслідок:

а)         зниження відсоткової ставки;

б)         зростання відсоткової ставки;

в)         зростання податку на прибуток;

г)         зниження податку на прибуток.

Якщо номінальна відсоткова ставка стабільна, а цінизростають, то сукупний попит на інвестиції:

а)         зменшиться;

б)         не зміниться;

в)         збільшиться.

г)         відсоткова ставка не впливає на попит на інвестиції.

На інвестиційний попит не впливає:

а)         вартість обладнання;

б)         прибутковий податок з громадян;

в)         ділові очікування;

г)         правильні відповіді (а) і (б).

Яке з перерахованих відношень виражає зворотну залежність?

а)         відношення споживчих видатків та використовуваногодоходу;

б)         відношення між інвестиційними видатками і рівнемвідсоткової ставки;

в)         відношення між заощадженнями та рівнем відсотковоїставки;

г)         відношення між інвестиційними видатками та національнимдоходом.

Яке з перерахованих відношень виражає пряму залежність?

а)         відношення між споживчими видатками йвикористовуваним доходом;

б)         відношення між заощадженнями та використовуванимдоходом;

в)         відношення між заощадженнями та рівнем відсотковоїставки;

г)         усі відповіді правильні.

Якщо реальна відсоткова ставка збільшиться, то:

а)         крива інвестиційного попиту зміститься вправо;

б)         крива інвестиційного попиту зміститься вліво;

в)         інвестиційні витрати зменшаться;

г)         інвестиційні витрати збільшаться.

Якщо інвестиційний попит перевищує заощадження, то ставкавідсотку:

а)         зростатиме;

б)         зменшуватиметься;

в)         не зміниться;

г)         заощадження завжди більші за інвестиційний попит.

Якщо відсоткова ставка становить 18 %, то вартістьнинішнього вкладу у 1 000 грн. через два роки складатиме:

а)         1 180 грн.;

б)         1 392 грн.;

в)         1 643 грн.;

г)         1 800 грн.

Що з перерахованого відображає зростання автономнихвидатків?

а)         зрушення кривої споживчої функції вгору;

б)         зростання інвестицій у міру збільшення ЧНП;

в)         рух вздовж кривої споживчої функції вгору;

г)         рух вздовж кривої споживчої функції вниз.

Чистий прибуток, отриманий від інвестування - це:

а)         дохід мінус податок на прибуток;

б)         дохід мінус відсотки;

в)         дохід мінус відсотки та податок на прибуток.

г)         усі відповіді неправильні.

Проблемні ситуації

Ситуація 1.

У таблиці 8.1 наведена структура сукупних витратдомогосподарств.

Таблиця 8.1

Показники

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Сукупні витрати у середньому за

 

 

 

 

 

місяць у розрахунку на одне

736,8

903,5

1 229,4

1 442,8

1 722,0

домогосподарство, грн.

 

 

 

 

 

Структура сукупних витрат

 

 

 

 

 

домогосподарств, %

 

 

 

 

 

Споживчі сукупні витрати:

93,3

92,6

91,1

90,5

90,0

продукти харчування табезалкогольні напої

58,6

57,5

56,6

53,2

51,4

алкогольні напої, тютюнові вироби

2,8

2,8

2,9

2,6

2,6

непродовольчі товари та послуги

31,9

32,3

31,6

34,7

36,0

у т.ч. одяг і взуття

5,3

5,7

5,7

5,8

5,9

житло, вода, електроенергія, газ таінші види палива

10,4

9,7

8,5

9,6

10,9

предмети домашнього вжитку,

 

 

 

 

 

побутова техніка та поточне

2,0

2,3

2,6

2,8

2,9

утримання життя

 

 

 

 

 

охорона здоров'я

2,8

2,8

2,5

2,5

2,5

транспорт

3,3

3,0

3,0

3,7

3,4

зв'язок

1,5

1,8

2,1

2,6

2,6

відпочинок і культура

2,3

2,4

2,6

2,4

2,4

освіта

1,1

1,3

1,1

1,4

1,3

ресторани та готелі

1,4

1,6

1,7

2,2

2,3

різні товари і послуги

1,8

1,7

1,8

1,7

1,8

Неспоживчі сукупні витрати

6,7

7,4

8,9

9,5

10,0

Проаналізуйте динаміку та структуру сукупних витратдомогосподарств України.

Вкажіть основні чинники збільшення споживання.

Визначте основні причини високого рівня споживанняпродовольчих товарів в Україні.

Ситуація 2.

Один відомий економіст написав "Реформа податків у 1986 р.підвищує податкові ставки на корпорації на 20 % (від 18 % до 38 %прибутку). У довгостроковому періоді це, очевидно, зменшить запасимашин та устаткування від 15 % до 10 %". Поясніть це твердження.Проілюструйте його, застосовуючи криву попиту на інвестиції.

Ситуація 3.

Структура сукупних витрат домогосподарств України,2003 - 2007 рр.

Витрати населення України наведені у таблиці 8.2.

Таблиця 8.2

Витрати населення України за 2003 - 2007 pp., мли. грн.

Показники

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Витрати та заощадження - всього

215672

274 241

381 404

472 061

614 984

у тому числі:

 

 

 

 

 

придбання товарів та послуг

180 730

221713

306 769

385681

510 023

доходи від власності (сплачені)

902

1 864

3 523

8 374

16 909

поточні податки на доходи, майно

 

 

 

 

 

та інші сплачені поточні

17 763

19 030

25 461

33 803

49 037

трансферти

 

 

 

 

 

нагромадження нефінансовихактивів

1 680

3 254

4 444

7 159

10 321

приріст фінансових активів

14 597

28 380

41 207

37 044

28 694

Наявний дохід

162578

212033

298 275

363 586

461852

Наявний дохід у розрахунку наодну особу, грн.

3 400,3

4 468,4

6 332,1

7 771,0

9 930,3

Реальний наявний дохід у % до

 

 

 

 

 

відповідного періоду попереднього

109,1

119,6

123,9

111,8

112,6

року

 

 

 

 

 

Сукупні витрати в середньому замісяць у розрахунку на одне

736,8

903,5

1 229,4

1 442,8

1 722,0

домогосподарство, грн.

 

 

 

 

 

Проаналізуйте динаміку витрат та заощаджень населенняУкраїни.

Визначте основні статті витрат населення.

Ситуація 4.

За даними таблиці 8.3 проаналізувати рівень споживання основнихпродуктів харчування на душу населення.

Таблиця 8.3

Споживання основних продуктів харчування населеннямУкраїни за 2003 - 2007 рр., кг

 

Фактичне споживання

 

 

Показники

simо

si^rо

siо

siюо

'.іо

мендованінорми

а

к

иши

ок

s

м

 

20

20

20

20

20

океР

р

оН

М'ясо і м'ясні продукти

35

39

39

42

46

83,0

45,4

Молоко і молочні продукти

226

226

226

235

220

395,0

353,3

Риба і рибні продукти

12

12

14

14

15

20,0

14,1

Яйця, шт.

214

220

238

251

252

291,0

246,2

Цукор

38

38

38

40

40

38,0

26,8

Картопля

138

141

136

134

130

124,0

90,1

Овочі та баштанні

114

115

120

127

118

161,0

106,7

Хлібні продукти

125

126

124

120

114

101,0

94,8

Визначити темпи зміни споживання окремих продуктів у 2007 р.порівняно з 2003-ім, 2004, 2005, 2006-им роками, рекомендованоїнорми та норми мінімального споживчого кошика.

Ситуація 5.

У таблиці 8.4 наведена динаміка інвестицій в основний капітал заджерелами фінансування.

Таблиця 8.4

Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування,2003 - 2007 рр.

Показники 2003 р. 2004 р. 2005 р. | 2006 р. 2007 р.

У фактичних цінах, млн. грн.

Всього

51 011

75 714

93 096

125 254

188 486

у тому числі за рахунок

 

 

 

 

 

коштів державного бюджету

3 570

7 945

5 077

6 846

10 458

коштів місцевих бюджетів

2 095

3 544

3 915

5 446

7 324

власних коштів підприємств таорганізацій

31 306

46 685

53 424

72 337

106520

коштів іноземних інвесторів

2 807

2 695

4 688

4 583

6 660

коштів населення на будівництвовласних квартир

 

 

 

7 019

9 879

коштів населення на індивідуальнежитлове будівництво

1 822

2 577

3 091

5 110

8 549

кредитів банків та інших позик

4 196

5 735

13 740

19 406

31 182

інших джерел фінансування

5 215

6 533

9 161

4 507

7 914

У % до загального обсягу

Всього

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

 

 

 

коштів державного бюджету

7,0

10,5

5,5

5,5

5,6

коштів місцевих бюджетів

4,1

4,7

4,2

4,3

3,9

власних коштів підприємств таорганізацій

61,4

61,7

57,4

57,8

56,5

коштів іноземних інвесторів

5,5

3,6

5,0

3,7

3,5

коштів населення на будівництвовласних квартир

 

 

 

5,6

5,2

коштів населення на індивідуальнежитлове будівництво

3,6

3,4

3,3

4,1

4,5

кредитів банків та інших позик

8,2

7,6

14,8

15,5

16,6

інших джерел фінансування

10,2

8,5

9,8

3,5

4,5

Проаналізуйте динаміку інвестицій у грошовому виразі.

Визначте структуру джерел фінансування.

Визначте основні чинники, що впливають на інвестиційнийклімат України.

Приклади розв'язку задач

Задача 1.

Заповніть таблицю:

Y, млрд. грн.

С, млрд. грн.

S, млрд. грн.

МРС

MPS

400

 

- 40

 

 

450

 

- 20

 

 

500