4.3. Грошова оцінка земель

магниевый скраб beletage

Комплекс проектних робіт включає: збір вихідних даних, роз-рахунок базової вартості квадратного метра землі в населеномупункті; виділення оцінних одиниць; пофакторну оцінку їх спо-живчих якостей та економіко-планувальне зонування території;виявлення локальних факторів; обґрунтування їх значень; карто-графування зон впливу локальних факторів; грошову оцінку зе-мель сільськогосподарського використання в межах населеногопункту; картографування основних агровиробничих груп ґрунтів;розрахунок грошової оцінки окремих категорій земель; підготовкукартографічного матеріалу та пояснювальної записки.

Результатом робіт з грошової оцінки земель населених пунк-тів є [11]: пояснювальна записка у двох примірниках (з них одинархівний); графічний матеріал у вигляді карт або схем (паперовіносії) - у двох примірниках: економіко-планувальне зонування те-риторії, розповсюдження локальних факторів, основні агровироб-ничі групи ґрунтів.

Для визначення вартості робіт з грошової оцінки земель на-селених пунктів за основу береться масштаб карт (схем) згідно знормативними даними наказу Державного комітету України по зе-мельних ресурсах від 15.06.01 № 97/298/124.

Вартість виконання грошової оцінки земель населених пунктівпри зазначеному вище нормативі часу при повному комплекті до-кументації визначається за формулою

Вартість (грн) = Б х Н х Кх х К2 х К3 х К4 хК5 ,     (4.1)

де Б - базовий показник вартості (тис. грн.); Н - чисельністьнаселення населеного пункту (тис. чол.); К , К2, К3, К4, К5 - підви-щувальні коефіцієнти.

Базовий показник вартості та підвищувальні коефіцієнти ви-значаються згідно з нормативними даними наказу Державного ко-мітету України по земельних ресурсах від 15.06.01 № 97/298/124.

Також слід враховувати, що:

Підвищувальний коефіцієнт К1 застосовується згідно з да-ними додатка № 3 "Порядку грошової оцінки земель сільськогос-подарського призначення та населених пунктів" затвердженогонаказом Держкомзему України, Держкоммістобудування Укра-їни, Мінсільгосппроду України та Української академії аграрнихнаук від 27 листопада 1995 року № 76/230/325/150 та зареєстро-ваного в Міністерстві юстиції України 30 листопада 1995 року за№ 427/963.

Підвищувальний коефіцієнт К2 застосовується у випадку,коли густота населення у населеному пункті менша 20 осіб/га.

Під ускладненими інженерно-геологічними умовами розумі-ється прояв не менше ніж двох несприятливих інженерно-геологіч-них та геоморфологічних факторів на території населеного пункту,кожний з факторів займає не менше ніж 30 % від загальної площінаселеного пункту: ухил рельєфу вищий за 15 %, наявність яруж-ної ерозії підтоплення ґрунтовими водами, паводкове затоплення,наявність карсту та зсувів, наявність териконів та породних відва-лів, просадка території.

Історико-культурний та курортно-рекреаційний статус длянаселеного пункту [113] визначається згідно з відповідними за-конодавчими і нормативними документами (Постанова КабінетуМіністрів № 1391 від 15 грудня 1997 р. "Про внесення змін до пе-реліку населених пунктів, віднесених до курортних", список істо-ричних населених міст України, міст і селищ міського типу згідноз додатком до Закону України "Про охорону культурної спадщини"від 8 червня 2000 р.).

У разі виконання грошової оцінки для територій міських абоселищних рад розрахунок грошової оцінки здійснюється по кожно-му населеному пункту міськради (сільради).

Вартість грошової оцінки земель населеного пункту можебути збільшена згідно з угодою, але не більше ніж на 30 %, якщозагальний термін виконання проекту скорочується не менше ніжна 30 %.

Вартість виготовлення додаткової кількості текстових та гра-фічних матеріалів, а також додаткових поліграфічних робіт (ламі-нування, тиснення тощо), визначається додатково.

У разі виконання графічних карт (схем) у масштабі, крупні-шому за вказаний у нормативних даних, вартість грошової оцінкиможе бути збільшена згідно з угодою, але не більше ніж на 30 %.

Вартість виконання додаткових робіт зі створення електро-нних цифрових карт грошової оцінки земель населених пунктів, атакож розробки програмного забезпечення для розрахунків грошо-вої оцінки встановлюється додатково.

Грошова оцінка земельних ділянок у населених пунктах (комп-лекс робіт включає) [2]: підбір матеріалів з виконаної грошовоїоцінки земель населеного пункту, індексацію базової вартості, роз-рахунок грошової оцінки земельної ділянки, підбір картографічно-го матеріалу, оформлення звіту.

Кінцевою продукцією є пояснювальна записка у 2 примірниках(з них один - архівний); графічний матеріал у вигляді карти абосхеми (на паперових носіях) місцеположення земельної ділянки вструктурі населеного пункту (масштаб довільний) та план ділянки(масштаб 1:500, 1:1000 або 1:2000).

При виконанні робіт з грошової оцінки земельних ділянок у на-селених пунктах [12] за основу беруться нормативи часу згідно зтабл. 1.

Таблиця 1

Площа земельної ділянки, га

Час виконання роботи (днів)

До 0,5

3

0,51 - 10,0

5

Більша за 10,0

10

Вартість виконання грошової оцінки земельних ділянок у насе-лених пунктах за умови наявності в даному населеному пункту гро-шової оцінки його території при зазначеному вище стандарті часута при повному комплекті документації визначається за формулою

Вартість (грн) = 50 X Т,         (4.2)

де Т - час виконання роботи (дні).

При розрахунку наведеної формули слід враховувати, що:

Вартість виготовлення додаткової кількості текстових та гра-фічних матеріалів, а також додаткових поліграфічних робіт (ламі-нування, тиснення тощо) визначається додатково.

У разі скорочення терміну виконання оцінки в порівнянні знормативними даними, але не менше ніж на 30 %, вартість робітможе бути збільшена згідно з угодою, але не більше ніж на 30 %.

У разі виконання грошової оцінки земельної ділянки зміша-ного функціонального використання (у тому числі з часткою земельсільськогосподарського використання) до вартості застосовуєтьсяпідвищувальний коефіцієнт Кпідв. згідно з нормативними даними.

Грошова оцінка земельних ділянок сільськогосподарськогопризначення (комплекс робіт включає) [81]: підготовку планово-картографічної основи з ув'язкою площ сільськогосподарськихугідь з графічним обліком; нанесення на планово-картографіч-ну основу контурів агровиробничих груп ґрунтів; збір і аналізматеріалів економічної оцінки земель і бонітування ґрунтів;уточнення розташування об'єкта оцінки за схемою природно-сіль-ськогосподарського районування України; складання експлікаціїагровиробничих груп ґрунтів за сільськогосподарськими угіддями;вирахування середніх показників диференційного доходу природ-но-сільськогосподарських (кадастровий) районів; бонітету ґрунтів(за сільгоспугіддями); розробку поправкових коефіцієнтів на міс-цеположення земельно-оцінних ділянок, із складанням відповід-них відомостей; складання оригіналу поконтурної карти грошовоїоцінки земель; складання пояснювальної записки; виготовленняпроектної документації, засвідчення її, формування у справу.

Кінцевою продукцією є пояснювальна записка [11], поконтур-на карта грошової оцінки земель та поконтурна відомість грошовоїоцінки земель, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 примір-ник - архівний).

Одиниця вимірювання: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га сільськогос-подарських угідь (табл. 2).

При розрахунку слід враховувати, що:

1. Вартість установлена для умов, якщо на 1 тис. га припадає 50елементарних ділянок. При іншій їхній кількості в показник "в"уводиться коефіцієнт К = 1,0 + 0,02 (n - 50), де n - кількість еле-ментарних ділянок на 1 тис. га сільськогосподарських угідь.

2. Вартість установлена для умов, якщо площа сільськогоспо-дарських угідь становить більше 1,5 тис. га. При меншій площі впоказник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт К = 1,0 - 0,60(1,5 - n), де n - площа сільськогосподарських угідь, тис. га.

Таблиця 2

Одиниця вимірювання

а

в

Вартість, грн

1917

243

Людино-дні

35,5

4,5

Оцінка земель області (комплекс робіт включає): проведен-ня підготовчих робіт, уточнення і коригування шкали бонітетівґрунтів попередньої оцінки земель; оцінку агрокліматичних умові місця розташування сільгосппідприємств; формування автома-тизованих баз даних оцінки земель сільгосппідприємств, адміні-стративних районів області; оформлення документації, свідчення,виправлення зауважень, участь у розгляді і затвердженні матеріа-лів, розмноження матеріалів і формування їх у справу.

Кінцевою продукцією є матеріали оцінки земель [11], сформо-вані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

Одиниця вимірювання: "а" - область; "в" - 1 млн га сільсько-господарських угідь (табл. 3).

Таблиця 3

Одиницявимірю-вання

Природні категорії складності

I

II

III

IV

V

а

в

а

в

а

в

а

в

а

в

Вартість,грн

7020

3780

7560

5832

8100

7560

9180

9504

9720

12312

Людино-дні

130,0

70,0

140,0

108,0

150,0

140,0

170,0

176,0

180,0

228,0

При розрахунку слід враховувати, що [12]:

1. Вартість розрахована для умов, за яких область нараховуєблизько 10 адміністративних районів. При іншій їх кількості в по-казник "а" вводиться коефіцієнт К = 1,0 + 0,05 (n - 10), де n - кіль-кість адміністративних районів, за якими робиться розрахунокоцінних показників.

Вартість розрахована для умов, за яких площа сільськогос-подарських угідь становить понад 1,5 млн га. При меншій площі впоказник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт К = 1,0 - 0,50(1,5 - n), де n - площа сільськогосподарських угідь, млн га.

У показник "в" уводиться коефіцієнт К = 1,0 + 0,03n, де n -кількість господарств, за якими окремо робиться збір інформації ірозрахунок оцінних показників.

Вартість розрахована для умов, за яких рілля і багаторічніплодово-ягідні насадження становлять 70 % від площі сільськогос-подарських угідь. В інших умовах у показники "а" і "в" уводитьсякоефіцієнт К = 1,0 + 0,01 (n - 70), де n - частка (у відсотках) ріллі ібагаторічних насаджень у площі сільськогосподарських угідь.

Вартість встановлена для оцінки земель з одним видомугідь. При іншій їх кількості в показник "а" вводиться коефіцієнтК = 1,0 + 0,10 (n - 1), де n - кількість видів сільськогосподарськихугідь (рілля богарна, зрошувана, сади, виноградники, кормовіугіддя), за якими окремо визначаються показники оцінки земель.

Вартість розрахована для умов, коли є автоматизована про-грама введення бази даних оцінки землі від контуру до області. Завідсутності такої програми вартість її розробки визначається до-датково.

Внутрішньогосподарська оцінка земель (комплекс робіт вклю-чає) [13]: вивчення матеріалів ґрунтових вишукувань; добір ірозмноження планово-картографічної основи; визначення межелементарних ділянок, обчислення їхніх площ, ув'язування площґрунтів і угідь із графічним обліком земель; рекогносцирувальнеосвідчення ділянок, що вимагають особливого підходу при визна-ченні продуктивності угідь; збір інформації про перевезення ванта-жів - стан доріг, місце розташування виробничих центрів, пунктівпереробки і збереження продукції; заповнення бланків вихідноїінформації з елементарних ділянок сільськогосподарських угідь;використання програмного забезпечення; роздрукування вихіднихтаблиць; аналіз отриманих показників, проведення необхідногокоригування; складання пояснювальної записки, оцінної карти зе-мель, освідчення, виправлення зауважень, розмноження матеріа-лів, формування їх у справу.

Кінцевою продукцією є матеріали внутрішньогосподарськоїоцінки земель, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - в архів).

Одиниця вимірювання: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га сільськогос-подарських угідь (табл. 4).

При розрахунку слід враховувати, що:

Вартість розрахована за умови, коли на 1 тис. га с.-г. угідьстановить 50 елементарних ділянок. При іншій їх кількості в по-казник "в" уводиться коефіцієнт К = 1,0 + 0,02 (n - 50), де n - кіль-кість елементарних ділянок на 1 тис. га сільськогосподарськихугідь.

Вартість розрахована для умов, за яких площа с.-г. угідьскладає більше 1.5 тис. га. При меншій площі в показник "а" вво-диться понижувальний коефіцієнт К = 1,0 - 0,60 (1,5 - n), де n -площа сільськогосподарських угідь, тис. га.

Таблиця 4

Одиницявимірювання

Природні категорії складності

І

ІІ

ІІІ

IV

V

а

в

а

в

а

в

а

в

а

в

Вартість, грн

918

238

1058

243

1210

248

1355

254

1512

259

Людино-дні

17,0

4,4

19,6

4,5

22,4

4,6

25,1

4,7

28,0

4,8

Грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарсько-го призначення (крім земель населених пунктів) [1]. Склад робітз грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарськогопризначення (крім земель населених пунктів) установлюєтьсязгідно з Методикою грошової оцінки земель несільськогосподар-ського призначення (крім земель населених пунктів), затвердже-ною постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р.№ 525 та Порядком грошової оцінки земель несільськогосподар-ського призначення (крім земель населених пунктів), затвердже-ним наказом Держкомзему, Мінагропрому, Держкомархітектури,Держкомлісгоспу, Держводгоспу, Української академії аграрнихнаук від 29 серпня 1997 року № 86/19/148/86/76/88 та зареє-строваним у Міністерстві юстиції України 14 жовтня 1997 року за№ 477/2281.

Кінцевою продукцією є пояснювальна записка в 2 примірниках(з них 1 - архівний); графічний матеріал у вигляді карт або схем(паперовий носій) - 2 примірники, з них один архівний: схема міс-цеположення земельної ділянки в межах адміністративного райо-ну (міськради) та план ділянки з координатами зовнішніх кутів(масштаб 1:500, 1:1000 або 1:2000).

Вартість виконання грошової оцінки земельної ділянки несіль-ськогосподарського призначення при розробці повного комплектудокументації визначається за формулою:

Вартість (грн) = БхПхК1хК3,            (4.3)

де Б - базовий показник. Вартість в розрахунку 10 грн за га;П - площа земельної ділянки (га); К1 - коефіцієнт, який враховуєкатегорію земель; К2 - коефіцієнт, який враховує складність робіт.

Коефіцієнти К1 та К2 визначаються згідно з табл. 5 та 6.

Таблиця 5

Коефіцієнти, які враховують категорію земель (Kt)

Категорії земель

Значеннякоефіцієнта,

К1

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборо-ни та іншого призначення

20,0

Землі лісового фонду

0,25

Землі водного фонду

0,20

Землі природоохоронного, рекреаційного, оздо-ровчого та історико-культурного призначення

0,50

Землі запасу

0,25

 

Таблиця 6

Коефіцієнти, які враховують складністьземельно-оцінних робіт (К2)

Умови

Значеннякоефіцієнта,Ка

Щільно забудована територія (під забудовою по-над 40 % території)

1,10

Відсутність проектної документації

1,10

Складність конфігурації ділянки

1,05

Вартість виконання грошової оцінки земельної ділянки земельзапасу, що зайнята сільськогосподарськими угіддями [13], абочастини земельної ділянки земель запасу, що зайнята сільськогос-подарськими угіддями, установлюється відповідноі до вказівок,викладених у нормативних актах.