4.3. Грошова оцінка земель

Комплекс проектних робіт включає: збір вихідних даних, роз-рахунок базової вартості квадратного метра землі в населеномупункті; виділення оцінних одиниць; пофакторну оцінку їх спо-живчих якостей та економіко-планувальне зонування території;виявлення локальних факторів; обґрунтування їх значень; карто-графування зон впливу локальних факторів; грошову оцінку зе-мель сільськогосподарського використання в межах населеногопункту; картографування основних агровиробничих груп ґрунтів;розрахунок грошової оцінки окремих категорій земель; підготовкукартографічного матеріалу та пояснювальної записки.

Результатом робіт з грошової оцінки земель населених пунк-тів є [11]: пояснювальна записка у двох примірниках (з них одинархівний); графічний матеріал у вигляді карт або схем (паперовіносії) - у двох примірниках: економіко-планувальне зонування те-риторії, розповсюдження локальних факторів, основні агровироб-ничі групи ґрунтів.

Для визначення вартості робіт з грошової оцінки земель на-селених пунктів за основу береться масштаб карт (схем) згідно знормативними даними наказу Державного комітету України по зе-мельних ресурсах від 15.06.01 № 97/298/124.

Вартість виконання грошової оцінки земель населених пунктівпри зазначеному вище нормативі часу при повному комплекті до-кументації визначається за формулою

Вартість (грн) = Б х Н х Кх х К2 х К3 х К4 хК5 ,     (4.1)

де Б - базовий показник вартості (тис. грн.); Н - чисельністьнаселення населеного пункту (тис. чол.); К , К2, К3, К4, К5 - підви-щувальні коефіцієнти.

Базовий показник вартості та підвищувальні коефіцієнти ви-значаються згідно з нормативними даними наказу Державного ко-мітету України по земельних ресурсах від 15.06.01 № 97/298/124.

Також слід враховувати, що:

Підвищувальний коефіцієнт К1 застосовується згідно з да-ними додатка № 3 "Порядку грошової оцінки земель сільськогос-подарського призначення та населених пунктів" затвердженогонаказом Держкомзему України, Держкоммістобудування Укра-їни, Мінсільгосппроду України та Української академії аграрнихнаук від 27 листопада 1995 року № 76/230/325/150 та зареєстро-ваного в Міністерстві юстиції України 30 листопада 1995 року за№ 427/963.

Підвищувальний коефіцієнт К2 застосовується у випадку,коли густота населення у населеному пункті менша 20 осіб/га.

Під ускладненими інженерно-геологічними умовами розумі-ється прояв не менше ніж двох несприятливих інженерно-геологіч-них та геоморфологічних факторів на території населеного пункту,кожний з факторів займає не менше ніж 30 % від загальної площінаселеного пункту: ухил рельєфу вищий за 15 %, наявність яруж-ної ерозії підтоплення ґрунтовими водами, паводкове затоплення,наявність карсту та зсувів, наявність териконів та породних відва-лів, просадка території.

Історико-культурний та курортно-рекреаційний статус длянаселеного пункту [113] визначається згідно з відповідними за-конодавчими і нормативними документами (Постанова КабінетуМіністрів № 1391 від 15 грудня 1997 р. "Про внесення змін до пе-реліку населених пунктів, віднесених до курортних", список істо-ричних населених міст України, міст і селищ міського типу згідноз додатком до Закону України "Про охорону культурної спадщини"від 8 червня 2000 р.).

У разі виконання грошової оцінки для територій міських абоселищних рад розрахунок грошової оцінки здійснюється по кожно-му населеному пункту міськради (сільради).

Вартість грошової оцінки земель населеного пункту можебути збільшена згідно з угодою, але не більше ніж на 30 %, якщозагальний термін виконання проекту скорочується не менше ніжна 30 %.

Вартість виготовлення додаткової кількості текстових та гра-фічних матеріалів, а також додаткових поліграфічних робіт (ламі-нування, тиснення тощо), визначається додатково.

У разі виконання графічних карт (схем) у масштабі, крупні-шому за вказаний у нормативних даних, вартість грошової оцінкиможе бути збільшена згідно з угодою, але не більше ніж на 30 %.

Вартість виконання додаткових робіт зі створення електро-нних цифрових карт грошової оцінки земель населених пунктів, атакож розробки програмного забезпечення для розрахунків грошо-вої оцінки встановлюється додатково.

Грошова оцінка земельних ділянок у населених пунктах (комп-лекс робіт включає) [2]: підбір матеріалів з виконаної грошовоїоцінки земель населеного пункту, індексацію базової вартості, роз-рахунок грошової оцінки земельної ділянки, підбір картографічно-го матеріалу, оформлення звіту.

Кінцевою продукцією є пояснювальна записка у 2 примірниках(з них один - архівний); графічний матеріал у вигляді карти абосхеми (на паперових носіях) місцеположення земельної ділянки вструктурі населеного пункту (масштаб довільний) та план ділянки(масштаб 1:500, 1:1000 або 1:2000).

При виконанні робіт з грошової оцінки земельних ділянок у на-селених пунктах [12] за основу беруться нормативи часу згідно зтабл. 1.

Таблиця 1

Площа земельної ділянки, га

Час виконання роботи (днів)

До 0,5

3

0,51 - 10,0

5

Більша за 10,0

10

Вартість виконання грошової оцінки земельних ділянок у насе-лених пунктах за умови наявності в даному населеному пункту гро-шової оцінки його території при зазначеному вище стандарті часута при повному комплекті документації визначається за формулою

Вартість (грн) = 50 X Т,         (4.2)

де Т - час виконання роботи (дні).

При розрахунку наведеної формули слід враховувати, що:

Вартість виготовлення додаткової кількості текстових та гра-фічних матеріалів, а також додаткових поліграфічних робіт (ламі-нування, тиснення тощо) визначається додатково.

У разі скорочення терміну виконання оцінки в порівнянні знормативними даними, але не менше ніж на 30 %, вартість робітможе бути збільшена згідно з угодою, але не більше ніж на 30 %.

У разі виконання грошової оцінки земельної ділянки зміша-ного функціонального використ