5.1. Нормативно-методичне регулюванняоцінки земель

Нормативно-методичне регулювання оцінки земель здійсню-ється у відповідних нормативно-правових актах [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12], що встановлюють порядок проведення оцінки зе-мель, організації і виконання землеоціночних робіт, склад і змісттехнічної документації та звітів з експертної грошової оцінки зе-мельних ділянок, вимоги до них, порядок їх виконання.

Земельні відносини [7] - це суспільні відносини щодо володін-ня, користування і розпорядження землею. Суб'єктами земельнихвідносин є громадяни, юридичні особи, органи місцевого самовря-дування й органи державної влади. До об'єктів земельних відносинналежать землі в межах території України, земельні ділянки і пра-ва на них, у тому числі земельні паї.

Земельні відносини регулюються Конституцією України,Земельним кодексом України, законами України "Про оцінкуземель", "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів не-рухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватнійвласності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхід-ності", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів Українищодо спрощення порядку набуття прав на землю", "Про охоронуземель", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-ни щодо посилення відповідальності порушення вимог земельногозаконодавства", "Про розмежування земель державної та кому-нальної власності", "Про оренду землі", "Про землеустрій", "Проавторське право і суміжні права", "Про оцінку майна, майновихправ та професійну оціночну діяльність в Україні", "Про оцінкумайна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Украї-ні", а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовимиактами [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 107, 108, 109, 110, 111,112, 113]. Діяльність у сфері оцінки земель включає певні підроз-діли, що наведені на рис. 5.1.

Нормативно-методичне регулювання оцінки земель здійсню-ється у відповідних нормативно-правових актах, що встановлюютьпорядок проведення оцінки земель, організації і виконання зем-леоціночних робіт, склад і зміст технічної документації та звітів зекспертної грошової оцінки земельних ділянок, вимоги до них, по-рядок їх виконання.

Нормативно-правові акти з проведення оцінки земель, які роз-робляються з урахуванням вимог положень національних стандар-тів [89, 90], затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться уразі [89]:

визначення розміру земельного податку;

визначення розміру орендної плати за земельні ділянки дер-жавної та комунальної власності;

визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні тадаруванні земельних ділянок згідно із законом;

визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарськоговиробництва;

розробки показників та механізмів економічного стимулюван-ня раціонального використання та охорони земель.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться уразі:

відчуження та страхування земельних ділянок, що належать додержавної або комунальної власності;

застави земельної ділянки відповідно до закону;визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційногопроекту на земельні поліпшення;

визначення вартості земельних ділянок, що належать до дер-жавної або комунальної власності, у разі якщо вони вносяться достатутного фонду господарського товариства;

визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, бан-крутстві або ліквідації господарського товариства (підприємства) здержавною часткою чи часткою комунального майна, яке є власни-ком земельної ділянки;

виділення або визначення частки держави чи територіальноїгромади у складі земельних ділянок, що перебувають у спільнійвласності;

відображення вартості земельних ділянок та права користуван-ня земельними ділянками у бухгалтерському обліку відповідно дозаконодавства України;

визначення збитків власникам або землекористувачам у випад-ках, встановлених законом або договором;рішення суду.

У всіх інших випадках грошова оцінка земельних ділянок можепроводитися за згодою сторін та у випадках, визначених цим та ін-шими законами України.

Обмеження щодо проведення експертної грошової оцінки зе-мельних ділянок [89]: суб'єкти оціночної діяльності не можуть про-водити експертну грошову оцінку земельних ділянок у разі, якщо:земельні ділянки, що підлягають експертній грошовій оцінці,належать суб'єкту оціночної діяльності або оцінювачам, які пра-цюють у його складі;

оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянокмає родинні зв'язки із замовником оцінки земельної ділянки абосуб'єктом господарювання, керівництво якого має родинні зв'язкиіз замовником;

земельні ділянки, що підлягають експертній грошовій оцінці,належать засновникам або учасникам суб'єкта оціночної діяльності.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок, проведена з по-рушенням вимог цієї статті, а також проведена несуб'єктами оці-ночної діяльності, є недійсною.

Підстави для проведення оцінки земель: підставою для про-ведення оцінки земель (бонітування ґрунтів, економічної оцінкиземель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок) є рі-шення органу виконавчої влади або органу місцевого самовряду-вання.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок може проводи-тися також на підставі договору, який укладається зацікавленимиособами в порядку, встановленому законом.

Підставами для проведення експертної грошової оцінки земель-ної ділянки є договір [116, c. 54], який укладається зацікавленимиособами в порядку, встановленому законом, а також рішення суду.

Порядок проведення бонітування ґрунтів: бонітування ґрунтівпроводиться відповідно до державних стандартів, норм і правил, атакож інших нормативно-правових актів на землях сільськогоспо-дарського призначення та лісового фонду.

Бонітування ґрунтів на землях сільськогосподарського при-значення проводиться не рідше як один раз у 7 років. Воно прово-диться юридичними особами, які отримали ліцензії на проведенняробіт із землеустрою.

Порядок проведення економічної оцінки земель: економічнаоцінка земель проводиться відповідно до державних стандартів,норм і правил, а також інших нормативно-правових актів на земляхсільськогосподарського призначення незалежно від форм власності.

Економічна оцінка земель сільськогосподарського призначен-ня проводиться не рідше як один раз у 5-7 років. Економічна оцін-ка земель проводиться юридичними особами, які отримали ліцензіїна проведення робіт із землеустрою.