5.3. Державна земельна інспекція

магниевый скраб beletage

Державна інспекція по контролю за використанням і охоро-ною земель діє на підставі Положення про Державну інспекціюпо контролю за використанням і охороною земель, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. № 1958.Державна інспекція по контролю за використанням і охороною зе-мель (Держземінспекція) є урядовим органом державного управ-ління, що знаходиться в складі Державного комітету із земельнихресурсів (Держкомзему) і йому підкоряється.Основним завданням Держземінспекції є [4]:участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політи-ки в сфері земельних відносин;

організація і здійснення державного контролю за використан-ням і охороною земель;

узагальнення практики застосування законодавства з питань,що належать до її компетенції, розробка пропозицій щодо його удо-сконалення.

Згідно з п. 4 Положення № 1958 Держземінспекція відповіднодо покладеного на неї завдання:

1) організує і здійснює державний контроль за:дотриманням органами державної влади, органами місцевогосамоврядування, підприємствами, установами, організаціями не-залежно від форми власності, громадянами України, іноземцями,особами без громадянства, а також іноземними юридичними осо-бами земельного законодавства;

дотриманням установленого порядку придбання і реалізаціїправа на землю, у тому числі на землі водяного і лісового фонду;використанням земельних ділянок відповідноїхньому цільовому призначенню;

дотриманням законодавства в процесі висновку цивільно-пра-вових договорів, надання в користування, передачі у власність, ви-лучення (викупу) земельних ділянок;

веденням державного обліку і реєстрації земель, вірогідністюінформації про наявність і використання земель;

розміщенням, проектуванням, будівництвом і введенням у діюоб'єктів, що негативно впливають чи можуть уплинути на стан зе-мель;

виконанням комплексу необхідних заходів щодо захисту зе-мель від водяної і вітрової ерозії, від псування, забруднення хіміч-ними і радіоактивними речовинами і стічними водами, засміченняпромисловими, побутовими й іншими відходами, недопущеннямзаростання бур'янами, чагарниками і дрібноліссям, селів, підто-плення, заболочування, засолення, солонцювання, висушування,ущільнення й інших процесів, що ведуть до погіршення стану зе-мель;

дотриманням термінів своєчасного повернення тимчасово за-йнятих земельних ділянок і обов'язкового виконання заходів щодоприведення їх у стан, придатний для використання за призначен-ням;

виконанням умов зняття, збереження і використання родючогошару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвіду-вальних, будівельних і інших робіт, зв'язаних з порушенням ґрун-тового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушенихземель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель;

дотриманням правил, установленого режиму експлуатації про-тиерозійних, гідротехнічних споруджень, збереженням захиснихнасаджень і межових знаків;

дотриманням порядку відшкодування втрат сільськогосподар-ського і лісогосподарського виробництва;

проведенням державної землевпорядної експертизи містобудів-ної і землевпорядної документації;

дотриманням термінів розгляду чи заяв клопотань щодо при-дбання і реалізації прав на землю;

застосовує в межах своєї компетенції заходи для усуненняпорушень земельного законодавства, у тому числі щодо повернен-ня самовільно зайнятих земельних ділянок власникам чи їхнім ко-ристувачам;

видає спеціальні дозволи на зняття і перенесення ґрунтовогопокриву земельних ділянок відповідно до проектів, затверджениму встановленому законом порядку;

бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів зпитань державного контролю за використанням і охороною земель;

подає пропозиції Держкомзему щодо анулювання ліцензійна проведення землевпорядних і землеоцінних робіт;

при необхідності бере участь у роботі комісій із прийняття ме-ліорованих, рекультивованих і інших земель, а також у визначенніземельних ділянок для розміщення об'єктів будівництва й у вирі-шенні інших питань, зв'язаних з вилученням (викупом) земель;

вносить у встановленому порядку в органи виконавчої владичи органи місцевого самоврядування клопотання відносно:

приведення у відповідність із законодавством прийнятих нимирішень з питань регулювання земельних відносин, використання йохорони земель;

обмеження зупинки чи освоєння земельних ділянок у випадкурозробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення гео-логорозвідувальних, пошукових і інших робіт з порушенням вимогземельного законодавства;

припинення будівництва й експлуатації об'єктів у випадку по-рушення вимог земельного законодавства до повного усунення ви-явлених порушень і ліквідація їхніх наслідків;

припинення права користування земельною ділянкою відповід-но до закону;

надає методичну допомогу і рекомендації органам виконав-чої влади, органам місцевого самоврядування, власникам землі,землекористувачам з питань використання й охорони земель;

вивчає і впроваджує в практику досягнення вітчизняної і за-кордонної науки і техніки для здійснення державного контролю завикористанням і охороною земель;

взаємодіє із засобами масової інформації з питань висвіт-лення актуальних проблем здійснення державного контролю за ви-користанням і охороною земель;

розробляє погоджені з державними органами по земельнихресурсах плани заходів і організовує роботу своїх територіальнихорганів, суспільних інспекторів, надає їм методичну і практичнудопомогу, контролює їхню діяльність, уживає заходів до усуненнявиявлених недоліків і порушень;

здійснює заходи щодо професійної підготовки і перепідго-товки кадрів;

організовує збір, узагальнення й аналіз інформації щодо ви-користання й охорони земель;

подає в Держкомзем, його територіальні органи, інші орга-ни виконавчої влади й органи місцевого самоврядування пропози-ції щодо фінансування заходів щодо охорони земель.

Згідно з п. 5 Положення № 1958 Держземінспекція і державніінспектори по контролі за використанням і охороною земель у меж-ах своїх повноважень мають право:

складати акти перевірок, протоколи про адміністративні право-порушення в сфері використання й охорони земель і дотриманнявимог земельного законодавства і розглядати відповідно до зако-нодавства справи про адміністративні правопорушення, а такожподавати у встановленому законом порядку у відповідні органи ма-теріали перевірок щодо залучення винних осіб до відповідальності;

давати обов'язкові для виконання вказівки (розпорядження) зпитань використання й охорони земель і дотримання вимог земель-ного законодавства;

безперешкодно обстежувати у встановленому законодавствомпорядку земельні ділянки, що перебувають у власності і корис-туванні юридичних і фізичних осіб, перевіряти документи щодовикористання й охорони земель і дотримання вимог земельного за-конодавства;

у випадку неможливості встановлення особистості правопоруш-ника земельного законодавства на місці здійснення правопорушен-ня доставляти його в органи внутрішніх справ чи місцеві органивиконавчої влади для складання протоколу про адміністративнеправопорушення;

викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержан-ня від них усних чи письмових пояснень з питань, зв'язаних з по-рушенням земельного законодавства;

передавати в органи прокуратури, органи дізнання і досудебно-го слідства акти перевірок та інші матеріали про дії, у яких вбача-ються ознаки злочину;

робити у випадках, установлених законом, фотографування,звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжні засоби для запобіган-ня порушень земельного законодавства;

звертатися в органи прокуратури з клопотанням про подачупозову в суд щодо відшкодування втрат сільськогосподарського ілісогосподарського виробництва, а також повернення самовільночи тимчасово зайнятих земельних ділянок, термін користуванняякими закінчився;

залучати фахівців органів виконавчої влади, підприємств,установ і організацій (за узгодженням з їхніми керівниками) длярозгляду питань, що належать до її компетенції;

одержувати у встановленому законодавством порядку від цен-тральних і місцевих органів виконавчої влади, органів АвтономноїРеспубліки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств,установ і організацій незалежно від форми власності і господарю-вання документи, матеріали й іншу інформацію, необхідну для ви-конання покладених на неї завдань;

скликати у встановленому порядку наради з питань, що нале-жать до її компетенції.

Держземінспекція і державні інспектори по контролю за вико-ристанням і охороною земель мають також інші права, передбаченізаконодавством [108]. Держземінспекцію очолює начальник, щопризначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міні-стрів України за представленням Голови Держкомзему. НачальникДержземінспекції за посадою є заступником Головного державногоінспектора України по контролю за використанням і охороною зе-мель і членом колегії Держкомзему.

Начальник Держземінспекції має двох заступників, у томучислі одного першого (головного), котрі призначаються на поса-ду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за пред-ставленням Голови Держкомзему, погодженим з начальникомДержземінспекції. Заступники начальника, а також керівникиструктурних підрозділів Держземінспекції, на яких покладеніфункції здійснення державного контролю за використанням і охо-роною земель, є одночасно старшими державними інспекторами поконтролю за використанням і охороною земель [108]. Головні і про-відні спеціалісти, що безпосередньо здійснюють державний контр-оль за використанням і охороною земель, є одночасно державнимиінспекторами по контролю за використанням і охороною земель.

Держземінспекція має територіальні органи в Автономній Рес-публіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, що становлятьєдину систему органів державного контролю за використанням іохороною земель [108]. Призначення на посаду і звільнення з поса-ди керівників територіальних органів здійснюється Головою Держ-комзему. Положення про зазначені органи затверджує начальникДержземінспекції.

Відповідальність за порушення земельного законодавства і за-стосування заходів впливу: Законом визначена відповідальністьза порушення земельного законодавства. Так, у відповідності зі ст.211 ЗКУ громадяни і юридичні особи несуть цивільну, адміністра-тивну чи кримінальну відповідальність відповідно до законодав-ства за такі порушення, як:

висновок договорів з порушенням земельного законодавства;самовільне заняття земельних ділянок;

псування сільськогосподарських угідь і інших земель, їхнє за-бруднення хімічними і радіоактивними речовинами і стічними во-дами, засмічення промисловими, побутовими й іншими відходами;

розміщення, проектування, будівництво, введення в діюоб'єктів, що негативно впливають на стан земель;

невиконання вимог щодо використання земель за цільовимпризначенням;

порушення термінів повернення тимчасово займаних земель чиневиконання обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний длявикористання за призначенням;знищення межових знаків;

утаювання від обліку і реєстрації і перекручування даних простан земель, розміри і кількість земельних ділянок;непроведення рекультивації порушених земель;знищення чи ушкодження протиерозійних і гідротехнічнихспоруджень, захисних насаджень;

невиконання умов зняття, збереження і нанесення родючогошару ґрунту;

самовільне відхилення від проектів землевпорядження;відхилення від державної реєстрації земельних ділянок і на-дання недостовірної інформації відносно їхних;

порушення термінів розгляду заяв щодо відводу земельних ді-лянок.

Законом може бути установлені відповідальність і за інші по-рушення земельного законодавства [5].

Договори, укладені з порушенням установленого законом по-рядку купівлі-продажу, дарування, застави, обміну земельнихділянок, визнаються недійсними за рішенням суду. Самовільно за-йняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам землічи землекористувачам без відшкодування витрат, понесених за часнезаконного користування ними.

Приведення земельних ділянок у придатний для використан-ня стан, включаючи знос будинків і споруджень, здійснюється зарахунок громадян чи юридичних осіб, що самовільно зайняли зе-мельні ділянки [5]. Повернення самовільно зайнятих земельних ді-лянок здійснюється за рішенням суду.

Статтею 143 ЗКУ визначені підстави для примусового припи-нення прав на земельну ділянку.

Примусове припинення прав на земельну ділянку здійснюєтьсяв судовому порядку у випадку:

а)         використання земельної ділянки не за цільовим призначен-ням;

б)         неусунення допущених порушень законодавства (забруднен-ня земель радіоактивними і хімічними речовинами, відходами,стічними водами, забруднення земель бактеріально-паразитични-ми і карантинно-шкідливими організмами, засмічення земель за-бороненими рослинами, ушкодження і знищення родючого шаруґрунту, об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних сис-тем, порушення встановленого режиму використання земель, щоособливо охороняються, а також використання земель способами,що завдають шкоди здоров'ю населення) у терміни, установленівказівками спеціально уповноважених органів виконавчої влади зпитань земельних ресурсів;

в)         конфіскації земельної ділянки;

г)         викупу (вилучення) земельної ділянки з метою суспільноїнеобхідності і для суспільних нестатків;

ґ) примусового звернення щодо стягнення земельної ділянки зазобов'язаннями власника цієї земельної ділянки;

д)         невідчуження земельної ділянки іноземними особами й осо-бами без громадянства у встановлений термін у випадках, визна-чених Земельним кодексом.

Порядок припинення права користування земельними ділян-ками, що використовуються з порушенням земельного законодав-ства, установлений ст. 144 ЗКУ.

У випадку виявлення порушення земельного законодавствадержавний інспектор по контролю за використанням і охороноюземель складає протокол про порушення і видає особі, яка допус-тила порушення, указівку про його усунення в 30-денний термін.Якщо особа, що допустила порушення земельного законодавства,не виконала протягом зазначеного терміну вказівки державного ін-спектора щодо припинення, порушення земельного законодавства,державний інспектор по контролю за використанням і охороноюземель відповідно до закону накладає на таку особу адміністратив-не стягнення і повторно видає вказівку про припинення правопору-шення чи усунення його наслідків у 30-денний термін [5].

У випадку неусунення порушення земельного законодавства в30-денний термін державний інспектор по контролю за викорис-танням і охороною земель звертається у відповідний орган вико-навчої влади чи орган місцевого самоврядування з клопотаннямпро припинення права користування земельною ділянкою.

Рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самовря-дування про припинення права користування земельною ділянкоюможе бути оскаржено землекористувачем у судовому порядку.