5.4. Обмеження в користуванніпевними видами земельних ділянок : Оцінювання майна : B-ko.com : Книги для студентів

5.4. Обмеження в користуванніпевними видами земельних ділянок

З метою охорони земель законом установлюються певні обме-ження і заборони на користування деякими земельними ділянками.

Так, у відповідності зі ст. 48 ЗКУ на землях оздоровчого призна-чення забороняється діяльність, що суперечить їхньому цільовомупризначенню чи може негативно вплинути на природні лікувальнівластивості цих земель [113]. На територіях лікувально-оздоров-чих місцевостей і курортів встановлюються округи і зони санітар-ної (гірничо-санітарної) охорони.

У межах округу санітарної (гірничо-санітарної) охорони за-бороняються передача земельних ділянок у власність і надання вкористування підприємствам, установам, організаціям і громадя-нам для діяльності, несумісної з охороною природних лікувальнихвластивостей і відпочинком населення.

На землях рекреаційного призначення також забороняється ді-яльність, що перешкоджає чи може перешкоджати використаннюїх за призначенням, а також негативно впливає чи може вплинутина природний стан цих земель. Навколо історико-культурних запо-відників, меморіальних парків, древніх поховань, архітектурнихансамблів і комплексів встановлюються охоронні зони із заборо-ною діяльності, що шкідливо впливає чи може вплинути на дотри-мання режиму використання цих земель [113].

Статтею 61 ЗКУ встановлені обмеження у використанні земель-них ділянок прибережних захисних смуг уздовж рік, навколо во-дойм і на островах. Відповідно до цієї статті прибережні захиснісмуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої гос-подарської діяльності.

У прибережних захисних смугах уздовж рік, навколо водойм іна островах забороняється [4]:

а)         орання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і за-лісення), а також садівництво й городництво;

б)         збереження і застосування пестицидів і добрив;

в)         улаштування літніх таборів для худоби;

г)         будівництво будь-яких споруджень (крім гідротехнічних,гідрометричних і лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гара-жів і стоянок автомобілів;

г)         улаштування смітників, перегноєхранилищ, нагромаджу-вачів рідких і твердих відходів виробництва, цвинтарів, скотомо-гильників, полів фільтрації і т.п.;

д)         миття й обслуговування транспортних засобів і техніки.

Об'єкти, що знаходяться в прибережній захисній смузі, можуть

експлуатуватися, якщо при цьому не порушується її режим. Непридатні для експлуатації спорудження, а також такі, що не від-повідають установленим режимам господарювання, підлягаютьвиносу з прибережних захисних смуг. Режим господарської діяль-ності на земельних ділянках прибережних захисних смуг уздовжрік, навколо водойм і на островах, установлюється законом.

Для забезпечення експлуатації і захисту від забруднення,ушкодження і руйнування каналів зрошувальних і осушувальнихсистем, гідротехнічних і гідрометричних споруджень, водойм і гре-бель на берегах рік виділяються земельні ділянки смуг відводу зособливим режимом використання [9].

Статтею 62 ЗКУ встановлені обмеження у використанні земель-них ділянок прибережних захисних смуг уздовж морів, морськихзаток і лиманів, а також на островах у внутрішніх морських водах.

У прибережних захисних смугах уздовж морів, морських затокі лиманів, на островах у внутрішніх морських водах забороняється[113]:

а)         улаштування полігонів побутових і промислових відходів інагромаджувачів стічних вод;

б)         улаштування вигрібних ям для нагромадження господар-сько-побутових стічних вод обсягом понад 1 м3 на добу;

в)         улаштування полів фільтрації і створення інших спорудженьдля прийняття і знезаражування рідких відходів;

г)         застосування сильнодіючих пестицидів. Режим господар-ської діяльності на земельних ділянках прибережних захиснихсмуг уздовж морів, морських заток, лиманів і на островах у вну-трішніх морських водах установлюється законом.

На підходах до портів, каналів, мостових, кабельних і повітря-них переходів, водозабірних і інших об'єктів законом можуть вста-новлюватися обмеження у використанні земель.

Особливий режим використання мають також землі транспор-ту і зв'язку [84]. Так, на землях авіаційного транспорту, зокрема,на приаеродромній території, законом вводиться особливий режимвикористання земель. Уздовж наземних, надземних і підземнихтрубопроводів встановлюються охоронні зони.

Уздовж повітряних і підземних кабельних ліній зв'язку, щопроходять поза населеними пунктами, а також навколо випромі-нювальних споруджень телерадіостанцій і радіорелейних лінійвстановлюються охоронні зони. Уздовж повітряних і підземнихкабельних ліній електропередачі також встановлюються охороннізони.

У відповідності зі ст. 167 ЗКУ господарська й інша діяльність,що допускає забруднення земель і ґрунтів понад установлені гра-нично припустимі концентрації небезпечних речовин, забороня-ється.

Нормативи гранично припустимих концентрацій небезпечнихречовин у ґрунтах, а також перелік цих речовин затверджуютьсяспеціально уповноваженими органами виконавчої влади в галу-зі охорони здоров'я і санітарного нагляду, екології і природнихресурсів [108]. Забруднені небезпечними речовинами земельні ді-лянки використовуються з дотриманням встановлених обмежень,вимог щодо запобігання їхнього небезпечного впливу на здоров'ялюдини і навколишнє середовище.

Рівень забруднення ґрунтів враховується при наданні земель-них ділянок у користування, вилученні їх з господарського оборотуі зміні характеру і режиму використання.

Ґрунт земельних ділянок є об'єктом особливої охорони. Так,згідно зі ст. 168 ЗКУ [7] власники земельних ділянок і землеко-ристувачі не мають права здійснювати зняття і перенос ґрунтовогопокриву земельних ділянок без спеціального дозволу органів, щоздійснюють державний контроль за використанням і охороною зе-мель.

При здійсненні діяльності, пов'язаної з порушенням поверхне-вого шару ґрунту, власники земельних ділянок і землекористувачіповинні здійснювати зняття, складування, збереження поверхне-вого шару ґрунту і нанесення його на ділянку, з якого він був зня-тий (рекультивація), чи на іншу земельну ділянку для підвищенняйого продуктивності й інших якостей.

Контрольні запитання

Нормативна основа регулювання земельних відносин.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводитьсяу разі ...

Структура управління земельними ресурсами.

Держкомзем як провідна інституція у земельній політиці.

Моніторинг земель - це ...

Охарактеризуйте функції державної інспекції по контролюза використанням і охороною земель.

Наведіть випадки примусового припинення прав на земельнуділянку, що здійснюється в судовому порядку.

Встановлення певних обмежень і заборони на користуваннядеякими земельними ділянками.

Особливий режим використання об'єктів земльних ресурсів.

Ґрунт як об'єкт охорони земельних ділянок.

VI. ЕКОЛОГО-__ ЕКОНОМІЧНА __

ОЦІНКАЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Функції і показники економічної оцінки земельних ресурсів та умов

Вартісні теорії оцінки природно-ресурсного потенціалу землі

Методи економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу

Основні джерела забруднень земель

Наслідки забруднення земель

Оцінка забруднення земель та ґрунтів

Ключові слова: природно-ресурсний потенціал землі,забруднення земель, диференціальна рента,антропогенний вплив, оцінка забруднення ґрунтів.