6.5. Наслідки забруднення земель : Оцінювання майна : B-ko.com : Книги для студентів

6.5. Наслідки забруднення земель

Турбота про екологію поки що є привілеєм заможних країн,які вступили в постіндустріальну фазу розвитку. Земельний фонду вартісному співвідношенні належить до найдорожчого багатства,але у наших чиновників ставлення до землі як до пасинка. Своїмчорноземом ми могли б прогодувати понад 200 мільйонів людей[133]. Натомість маємо сумну картину.

Селяни, отримавши свої паї, не в змозі обробляти землю: у нихнемає в достатній кількості техніки, не вистачає отрутохімікатів,добрив, гербіцидів та й потрібних знань. Взяти такий аспект: уґрунт вносяться мінеральні добрива, так звана "тріада". Здавалосяб, при цьому рослина має рости і давати гарні врожаї, а натомістьвона чахне і не виправдовує сподівань. Чому? Тому що відбува-ється нераціональне використання мінеральних добрив. Що цеозначає?

Щоб отримати більшу біомасу, господар замість азоту піджив-лює ґрунт фосфором. Рослини беруть, умовно кажучи, 60 відсотківпоживних речовин, решта всмоктується в ґрунт, далі вимиваєтьсяпідземними водами, відбувається ланцюгова реакція і той відомийвсім водоворот води в природі робить свою справу. Звідси ми маємокислотні дощі, перенасиченість ґрунту солями .Такі метаморфо-зи завдають непоправної втрати: підривається коренева система, ірослини якщо не гинуть зовсім, то чахнуть - хворіють [133].

А використання надмірної кількості отрутохімікатів означає,що якість майбутнього врожаю під великим питанням. При цьомузафіксовано різке зростання кількості алергічних та виразковихзахворювань у населення.

Держава видає акти на приватизацію землі без екологічнихобмежень [134]. Це свідчить про те, що в українському суспіль-стві ставлення до екології як до дуже важливого напрямку ще несформувалось. З часом це може обернутись серйозними пробле-мами, тому що додержання норм щодо охорони навколишньо-го середовища, виконання міжнародних домовленостей станутьважливими стимулами стати конкурентноспроможними на спіль-ному ринку. Ґрунти [117] - органічно-мінеральний продукт ба-гаторічної спільної діяльності живих організмів, води, повітря,сонячного тепла й світла. Ці природні утворення характеризуютьсяродючістю, забезпечують рослини поживними речовинами (калі-єм, вуглецем, азотом, фосфором тощо) і всім необхідним для їхньоїжиттєдіяльності.

Ґрунти виконують активну фільтруючу роль в очищенні при-родних і стічних вод.

Грунтово-рослинний покрив планети е регулятором водного ба-лансу суходолу, оскільки він поглинає, утримує й перерозподіляєвелику кількість атмосферної вологи [56, c. 278]. Це - універсаль-ний біологічний фільтр і нейтралізатор багатьох видів антропічнихзабруднень (табл. 6.1).

Таблиця 6.1Наслідки антропогенних впливів на ґрунти

Вид впливу

Основні зміни ґрунтів

1

2

Обробітокґрунту

Важкі механічні агрегати (при оранці, боронуван-ні, розпушуванні) ущільнюють структуру ґрунту,а отже, змінюють умови існування в ньому орга-нізмів; посилюється взаємодія з атмосферою, ві-трова та водна ерозія

Сінокоси,збиранняврожаю

Вилучення деяких хімічних елементів, збідненняґрунтів, підвищення випаровування

Випас худоби

Ущільнення ґрунту, знищення рослинності, якаскріплює ґрунт, ерозія, збіднення ґрунтів рядомхімічних елементів, висушування, біологічне за-бруднення

Випалюваннястарої трави

Знищення ґрунтових організмів в поверхневихшарах, посилення випаровування

1

2

Осушення

Зниження вологості, вітрова ерозія, зміна водно-повітряного режиму, теплового і поживного режи-му ґрунту; зникнення боліт, міління річок

Внесення до-брив

Підкислення земель і втрат ними гумусу

Застосуванняотрутохіміка-тів та гербі-цидів

Загибель ряду ґрунтових організмів, комах-запи-лювачів, накопичення небезпечних для живих ор-ганізмів отрут, зміна складу ґрунту, пригніченнябіологічної активності ґрунтів

Створенняпромисловихта побутовихзвалищ

Зниження площі землі придатної для сільськогогосподарства, отруєння ґрунтових організмів наприлеглих ділянках

Стічні води

Зволоження, зміна складу ґрунтів, отруєння ґрун-тових організмів, забруднення органічними та хі-мічними речовинами

Знищеннялісів

Посилення вітрової та водної ерозії, випаровуван-ня

Робота на-земного тран-спорту

Ущільнення ґрунту при русі поза дорогами, отру-єння ґрунтів відпрацьованими газами та сипкимиматеріалами

Викиди в ат-мосферу

Забруднення ґрунтів хімічними речовинами, змі-на їхньої кислотності та складу

Стічні води

Вивезення органічних відходів виробництва та фе-калій на поля. Забруднення ґрунтів небезпечнимиорганізмами, зміна їхнього складу

Шум, ві-брація,енергетичнівипроміню-вання

Сповільнення росту рослин, загибель живих орга-нізмів

В Україні нараховують понад 38 типів ґрунтів [117]. Вони відріз-няються між собою структурою, мінеральним складом, вмістом гуму-су та поживних елементів, фізичними й хімічними властивостями,родючістю, придатністю для сільськогосподарського використання.

З усіх видів ґрунтів найродючіші чорноземи. Родючість ґрунтіввизначає такий компонент, як гумус (перегній). Це органічна ре-човина, що утворилася з решток відмерлих організмів, а також урезультаті життєдіяльності організмів, які переробляють ці решт-ки, розкладають, збагачують вуглекислим газом, водою, аміакомта іншими речовинами. Процес утворення ґрунту (ґрунтоутворен-ня) [48] - важлива частина біологічного кругообігу речовин й енер-гії. Ґрунт забезпечує рослини калієм, вуглецем, азотом, фосфоромтощо.

Родючість ґрунту залежить від кількості цих речовин у гумусі,вмісту гумусу в ґрунті та товщини шару ґрунту. Кращі чорноземимістять до 70 - 90% гумусу (залежно від того, живий він чи мерт-вий).

Російський ґрунтознавець В.В. Докучаєв [48] писав, що чор-нозем дорожчий за золото, дорожчий за вугілля. У Міжнародномуінституті метрології у Парижі поряд з еталонами метра, кілограмата інших мір поміщено моноліт чорнозему з Воронезької області якеталон найродючішого ґрунту в світі.

Основні причини зниження агрономічних властивостей ґрун-ту - це, насамперед, багаторазовий обробіток його різними зна-ряддями за допомогою потужних і важких колісних тракторів ікомбайнів; водна та вітрова ерозії (цей процес різко зростає внаслі-док низької культури землеробства, застарілих методів обробіткуґрунту тощо); споживацьке ставлення до землі, намагання якнай-більше від неї взяти і якнайменше їй повернути, що призводить довиснаження гумусу; перехід на індустріальні та інтенсивні техно-логії, тобто застосування високих доз мінеральних добрив і хіміч-них засобів захисту рослин, яке супроводжується забрудненнямґрунту баластними речовинами (хлоридами, сульфатами), накопи-ченням отрутохімікатів у ґрунтах і підгрунтових водах [133]. Ґрун-ти забруднюються відпрацьованими газами тракторів, комбайнів,автомобілів, мастилами та пальним, які витікають з них під часроботи на полях, а також техногенними викидами промисловихпідприємств - сульфатами, оксидами азоту, важкими металами,радіонуклідами. Безповоротної шкоди завдає ґрунтам відведеннясільськогосподарських земель, особливо ріллі, під будівництво фа-брик, заводів, електростанцій, відкритих гірничих розробок, дорігта міст, військових полігонів тощо.

Висока розораність сільськогосподарських угідь призвела доінтенсивних, наростаючих, ерозійних процесів.

Процес ерозії ґрунтів та інтенсивна експлуатація земель веде допониження їхньої родючості, зменшення вмісту гумусу.

Однією з причин погіршення якості земель є нераціональне за-стосування засобів хімізації сільського господарства, що призво-дить до нагромадження в ґрунтах залишків мінеральних добрив іпестицидів.

Серйозну проблему забруднення ґрунтів становила техногеннівикиди промислових підприємств. Землі забруднюються важки-ми металами та іншими компонентами промислових викидів [48].Отже, катастрофічний стан наших земель вимагає невідкладнихнауково обґрунтованих заходів, спрямованих на підвищення ро-дючості ґрунтів та отримання екологічно чистих продуктів харчу-вання.

Отже, головними соціально-економічними наслідками забруд-нення земель є, в першу чергу, зменшення родючості ґрунту, щопризводить до отримання менших урожаїв, а місцями - і виведен-ня значних земельних угідь з нормального сільськогосподарськогокористування.

Потрапляння шкідливих (неприродних) хімічних сполук ізземлі в ґрунтові води зумовлює потрапляння хімічних елементів уводяний кругообіг, випадання кислотних дощів тощо, що негатив-но позначається на здоров'ї населення, а це, в свою чергу, впливаєна низьку продуктивність праці, великі обсяги загального часу назахворювання та неявки на робочих місцях тощо.

До інших негативних наслідків можна також віднести [54,c. 103]: підкислення земель і втрату ними гумусу, загибель рядуґрунтових організмів, комах-запилювачів, накопичення небезпеч-них для живих організмів отрут, зміну складу ґрунту пригніченнябіологічної активності ґрунтів, зниження площі зеилі придатноїдля сільського господарства, отруєння ґрунтових організмів наприлеглих ділянках, зволоження, зміну складу ґрунтів, отруєнняґрунтових організмів, забруднення органічними та хімічними ре-човинами.