6.6. Оцінка забруднення земель та ґрунтів

За величиною зон та рівнем забруднення ґрунтів поділяється нафонове, локальне, регіональне, глобальне [13]. Фоновим вважаєть-ся такий вміст забруднюючих речовин в ґрунті, котрий відповідаєабо близький до його природного складу. Локальним вважаєтьсязабруднення ґрунту поблизу одного або сукупності джерел забруд-

Калінеску Т.В., Романовська Ю.А., Кирилов О.Д. Оцінювання майна

нення. Регіональним є таке забруднення ґрунту, котре виникаєвнаслідок переносу забруднюючих речовин на віддаль не більше 40км від техногенних та понад 10 км від сільськогосподарських дже-рел забруднення.

Глобальними називають забруднення ґрунту, котрі виникаютьвнаслідок дальнього переносу забруднюючої речовини на віддальбільше 1000 км від будь-яких джерел забруднення.

Найбільш небезпечними для ґрунтів є хімічні забруднення,ерозія, засолення. За ступенем небезпеки хімічні речовини поділя-ються за Держстандартом 17.4.1.02-83 на три класи [81]:

клас - високонебезпечні речовини;

клас - помірно небезпечні речовини;

клас - малонебезпечні речовини.

Клас небезпеки встановлюється за показниками (табл. 6.2).

За ступенем забруднення ґрунти поділяються на сильнозабруд-нені, середньозабруднені, слабкозабруднені.

У сильнозабруднених ґрунтах кількість забруднюючих речо-вин в декілька разів перевищує ГДК. Вони мають низьку біологіч-ну продуктивність та істотні зміни фізико-хімічних, хімічних табіологічних характеристик, внаслідок чого вміст хімічних речовину вирощуваних культурах перевищує норми.

Показники та класи небезпеки хімічних речовин

У середньозабруднених ґрунтах перевищення ГДК незначне,що не призводить до помітних змін його властивостей.

Таблиця 6.2

Показник

1 клас

2 клас

3 клас

Токсичність, ЛД

До 200

200-1000

Понад1000

Персистентність в ґрунті, міс

Понад 12

6-12

Менше 6

Гранично допустима кількість(ГДК) в ґрунті, мг/кг

Менше0,2

0,2-0,5

Понад0,5

Персистентність в рослинах, міс.

3

і більше

0,2-0,5

Понад0,5

Вплив на харчову цінність сіль-ськогосподарської продукції

Сильний

Помір-ний

Немає

У слабкозабруднених ґрунтах вміст хімічних речовин не пере-вищує ГДК, але перевищує фон. Для визначення ступеня забрудне-ності використовують такі характеристики:

1) коефіцієнт концентрації забруднення ґрунту:

К = С / ^         (6.12)

де С - загальний вміст забруднюючих речовин; Сср - середнійфоновий вміст забруднюючих речовин; Сгдк - гранично допустимакількість забруднюючих речовин;

2) коефіцієнт зворотної реакції ґрунтів на динаміку забруднення:

Кр = (А - АФ) / ^       (6.13)

де А, Аф - параметри, які контролюються в забрудненій і фоно-вій пробах.

За ступенем стійкості до хімічних забруднень та характеромзворотної реакції ґрунти поділяються на дуже стійкі, середньостій-кі, малостійкі. Ступінь стійкості ґрунтів до хімічних забрудненьхарактеризується такими показниками, як гумусний склад ґрун-ту, кислотно-основні властивості, окислювально-відновлювальнівластивості, катіонно-обмінні властивості, біологічна активність,рівень ґрунтових вод, частка речовин, що знаходяться в розчине-ному стані.

При оцінці стійкості ґрунтів до хімічних забруднень слід вра-ховувати показники, що характеризують короткотермінові (2 - 5років), довготермінові (5 - 10 років) зміни ґрунтів та показникиранньої діагностики розвитку змін у ґрунтах [81].

Короткотермінові зміни властивостей ґрунтів діагностуютьсяза динамікою вологості, величиною водневого показника рН, скла-дом ґрунтових розчинів, диханням ґрунтів, вмістом поживних ре-човин. Довготермінові зміни властивостей ґрунтів діагностуютьсяза складом та запасом гумусу, відношенням вуглецю гуміновихкислот до вуглецю фульвокислот, втратами ґрунтів внаслідок еро-зії, загальною лужністю, кислотністю, вмістом солей [81].

Функціонування промислових підприємств, транспорту таенергетичних установок викликає регіональне і навіть глобальнезабруднення ґрунтів. Регіональне забруднення ґрунтів може ви-кликатися кислотними дощами, що випадають поблизу великихпромислових підприємств, котрі викидають в атмосферу шкід-ливі гази. Природні процеси (міграція, перетворення, розклад,вимивання, вивітрювання, сонячна радіація, клімат) сприяютьсамоочищенню ґрунтів [48]. Захисна здатність ґрунтів щодо само-очищення має певні межі, котрі слід враховувати при організаціївиробничої та господарсько-побутової діяльності.

Основними характеристиками ґрунтів щодо самоочищення єчас самоочищення та захисна спроможність ґрунтів, котра харак-теризує їхню здатність суттєво знижувати токсичність забруднюю-чих речовин. Час самоочищення [21] - інтервал, протягом котроговідбувається зменшення масової частки речовини, що забруднюєґрунт, на 96 % від початкового значення або до його фонового зна-чення. Для самоочищення ґрунтів, а також для їхнього віднов-лення потрібно багато часу, витрати якого залежать від характерузабруднень та природних умов. Процес самоочищення ґрунтів три-ває від декількох днів до декількох років, а процес відновлення по-рушених земель - сотні років.

Контрольні запитання

Функції економічної оцінки.

Бонітування ґрунтів як порівняльна оцінка ґрунтової родю-чості.

Ведення обліку кількості земель.

До земельно-кадастрової документації належать: ...

Основний недолік витратної концепції полягає в ...

Витратна теорія оцінки природних ресурсів землі.

Охарактеризуйте поняття "диференціальна рента".

Наведіть алгоритм розрахунку економічної оцінки природ-них ресурсів.

Які проблеми зумовлює забруднення земель.

Наслідки антропогенних впливів на ґрунти.

VII. ОЦІНЮВАННЯНЕМАТЕРІАЛЬНИХАКТИВІВ

Сутнісні ознаки об'єктів нематеріальних, активів

Методологія оцінювання нематеріальних, активів

Оцінка вартості та амортизація нематеріальних, активів

Ключові слова: нематеріальні активи,інтелектуальна власність, авторське право, ноу-хау,методи капіталізації прибутку ідисконтування майбутніх грошових потоків,оцінка інтелектуальної майна.