7.1. Сутнісні ознаки об'єктівнематеріальних активів

Визначальною рисою сучасного періоду розвитку всіх без виняткурозвинених країн є зростання в суспільному виробництві ролі науко-во-технічних знань та інших результатів творчої діяльності людини.Використання накопиченого капіталу знань веде до суттєвих змін ухарактері функціонування підприємств та організацій. Значення фі-зичних товарів і обладнання поступово зменшується, тоді як значен-ня послуг і нематеріальних ресурсів неухильно зростає.

За природою свого походження нематеріальні ресурси виника-ють або завдяки новим, унікальним знанням у будь-якій формі, абочерез рідкісність ресурсів (природну чи організовану) [40, с. 141].В обох цих випадках недостатність ресурсів (унаслідок унікаль-ності чи наявності в обмеженій кількості) сприяє появі ренти.Використання таких ресурсів або робить їхніх власників єдинимвиробником певної продукції, або забезпечує зменшення витратпроти інших виробників. Отже, нематеріальні ресурси багато ва-жать у підвищенні конкурентоспроможності діючих підприємств.За умов насиченості ринку різноманітними товарами підприєм-ство-виробник повинне вдосконалювати можливості пропону-вання, просування та реалізації своїх товарів або послуг. Дієвимінструментом конкуренції у цьому разі може бути використаннянематеріальних ресурсів. Наприклад, володіння ліцензією надає їївласникові виключне право використання певного технічного до-сягнення, а тому забезпечує йому відповідні конкурентні перева-ги. Зареєстроване зазначення походження товару завжди гарантуєспоживачу особливі, елітарні, а іноді унікальні властивості товару,що також підвищує конкурентоспроможність останнього.

Відтак необхідною умовою успішного функціонування будь-якого підприємства в ринковій економіці є ефективне використан-ня його власних так званих нематеріальних ресурсів.

Нематеріальні ресурси [55, с. 216] - це складова потенціалу під-приємства, здатна забезпечувати економічну користь протягом від-носно тривалого періоду. Відмітними рисами цих ресурсів є бракматеріальної основи здобування доходів та невизначеність розмірівмайбутнього прибутку від їхнього використання (рис. 7.1).

Поняття "нематеріальні ресурси" [99, с. 147] використовуєтьсядля характеристики сукупності об'єктів інтелектуальної власнос-ті. Інтелектуальна власність у широкому розумінні - це юридичнакатегорія, яка застосовується для [62]:

визначення результатів творчої праці людини (творів науки,техніки, мистецтва та інших видів діяльності);

позначення належності таких результатів творчої праці відпо-відним суб'єктам творчої діяльності;

закріплення за цими суб'єктами особистих немайнових і май-нових прав, пов'язаних із розробкою та використанням створенихними інтелектуальних продуктів.

У складі об'єктів інтелектуальної власності виокремлюють [62]:

об'єкти промислової власності. Поміж об'єктів промисловоївласності окремо також виділяють так звані засоби індивідуаліза-ції учасників цивільного обороту і виготовлюваної ними продукції,робіт, послуг (знаки обороту і виготовлюваної ними продукції, ро-біт, послуг (знаки для товарів і послуг, фірмове найменування, за-значення походження товарів);

об'єкти, що охороняються авторськими та суміжними пра-вами;

інші (нетрадиційні) об'єкти інтелектуальної власності.

Згідно з Паризькою конвенцією з охорони промислової влас-ності (1883 р.) [104] до об'єктів цієї власності належать винаходи,корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуго-вування, фірмові найменування, зазначення походження товарів,а також способи захисту від недобросовісної конкуренції.

Стокгольмська конвенція (1967 р.) включає в поняття "інте-лектуальна власність" [118] права, що стосуються літературних,художніх і наукових творів, виконавчої діяльності артистів, зву-козапису, радіо- і телевізійних передач, винаходів у всіх галузяхлюдської діяльності, наукових відкриттів, промислових зразків,товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань такомерційних позначень, захисту проти недобросовісної конкурен-ції, а також всі інші права щодо інтелектуальної діяльності у ви-робничій, науковій, літературній і художній галузях.

Поняття "промислова власність" [140, с. 46] розуміють у най-ширшому значенні і застосовують не тільки щодо промисловостій торгівлі, але також і щодо сільськогосподарського виробництва,добувної промисловості та всіх продуктів промислового чи природ-ного походження.

Серед об'єктів промислової власності центральне місце нале-жить винаходам. Винахід [14] - це результат творчої діяльностілюдини в будь-якій галузі технології. Об'єктами винаходу можутьбути продукт і спосіб.

Виділяють кілька основних видів продуктів, які можуть статиоб'єктом винаходу. До них, зокрема, належать [14]:

пристрій - машина, механізм, прилад тощо, які характеризу-ються наявністю конструктивних елементів та зв'язків між ними,їхнім взаємним розташуванням, формою виконання, параметрамиелементів і матеріалів, з котрих їх виготовлено;

речовина - індивідуальні хімічні сполуки, композиції (сполу-ки, суміші, розчини, сплави тощо), продукти ядерного перетворен-ня, які характеризуються якісними й кількісними ознаками;

штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин - спад-ково однорідні культури бактерій, мікроскопічні гриби, дріжджі,мікроорганізми, віруси, фаги, соматичні клітини рослин і тварин,які культивуються, тощо.

До способів належать процеси виконання дій над матеріальнимоб'єктом (об'єктами) за допомогою інших матеріальних об'єктів.Спосіб характеризується наявністю дій або сукупності дій, поряд-ком їхнього виконання в часі.

Отже, винаходом може бути лише конкретний продукт або спо-сіб. Пропозиції, що їх сформульовано у вигляді загальної поста-новки завдання або у вигляді ідеї, не можуть бути кваліфікованіяк винахід. Зокрема, не визнаються винаходами відкриття, на-укові теорії, математичні методи, методи організації та управлін-ня господарством, плани, умовні позначення, розклади, правила,програми для обчислювальних машин, топології інтегральних мі-кросхем, сорти рослин і породи тварин тощо.

Для визначення патентоспроможності винаходу в Україні ви-користовуються такі критерії [10]:

новизна винаходу. Винахід визнається новим, якщо він не єчастиною рівня техніки, тобто коли з-поміж відомостей, які стализагальнодоступними в світі до дня подачі заявки на винахід, не ви-явлено засобу з ознаками, ідентичними всім ознакам формули да-ного винаходу;

наявність винахідницького рівня. Винахід має винахідниць-кий рівень, якщо для фахівця він не випливає сам собою з рівнятехніки, тобто коли досі не було виявлено рішень, які мають озна-ки, що збігаються з головними ознаками даного винаходу;

3) промислова придатність винаходу. Винахід визнається про-мислово придатним, якщо його можна використати (багаторазововідтворити) в промисловості або в іншій сфері діяльності. При цьо-му безпосередня утилітарна корисність винаходу не є обов'язковоюумовою (винахід не обов'язково має бути використаний).

Корисна модель [14] - це результат творчої діяльності людини,об'єктом якої може бути конструктивне вирішення пристрою абойого складових.

Корисні моделі відрізняються від інших об'єктів промисловоївласності тим, що їхнім предметом є тільки конструктивне вирі-шення пристрою (просторова композиція, взаємне розташуванняелементів пристрою, його форма). Це означає, що речовини, штамимікроорганізмів, культури клітин рослин і тварин, а також способине можуть бути визнані корисними моделями. За законами Украї-ни корисна модель відповідає умовам патентоспроможності, якщовона є новою (не є частиною рівня техніки) і промислово придатною(тобто придатною для відтворення промисловими засобами).

Промисловим зразком називається результат творчої діяльнос-ті людини в галузі художнього конструювання. Об'єктом такої ді-яльності може бути форма, малюнок, кольори або їхнє поєднання,що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призна-чені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Промис-ловий зразок може бути об'ємним (модель), плоским (рисунок) абокомбінованим.

За своєю сутністю промисловий зразок [10] - це нове худож-ньо-конструктивне вирішення виробу, в якому досягається єдністьтехнічних та естетичних властивостей. Не підлягають охороні якпромислові зразки: об'єкти архітектури, промислові гідротехнічніта інші стаціонарні споруди; друкована продукція як така; об'єктинестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких і тому подібних ре-човин.

Товарними знаками та знаками обслуговування (в українськомузаконодавстві - знаки для товарів і послуг) вважаються оригінальніпозначення, за допомогою яких товари і послуги одних осіб відріз-няють від однорідних товарів і послуг інших осіб [10, 14]. Головнезавдання товарного знака полягає в ідентифікац