7.2. Методологія оцінюваннянематеріальних активів

У практиці підприємницької діяльності всі частіше виникаютьпроблеми, позв'язані з оцінкою вартості нематеріальних активів.Така оцінка, зокрема, необхідна за таких обставин [10]:

З метою обліку та (чи) аналізу:

встановлення ціни на товари, що виготовляються з викорис-танням нематеріальних активів;

страхування об'єктів нематеріальних активів;

розрахунок винагороди для авторів, що створили нематері-альний актив;

аналіз ефективності роботи підприємства, що створює чивикористовує нематеріальні активи;

визначення прибутку від вживання нематеріального активув господарській діяльності;

облік об'єктів нематеріальних активів на балансі підприєм-ства;

відображення вартості нематеріальних активів у собівартос-ті продукції;

оцінки інвестиційних проектів.

З метою визначення прибутку, одержуваного від викорис-тання нематеріальних активів:

визначення бази оподаткування;

прийняття рішення щодо впровадження у виробництво,укладення ліцензійного договору, визначення розміру ком-пенсації за несанкціоноване використання об'єкта тощо;

вибір оптимального використання нематеріальних активів;

фінансове забезпечення оновлення виробничих фондів;

зменшення витрат, пов'язаних із незаконним використан-ням нематеріальних активів та з їхнім експортом.

З метою відображення вартості нематеріальних активів у ста-тутному фонді підприємства:

збільшення вартості статутного фонду;

точний облік вкладів до статутного фонду;

правильний розподіл часток вкладів за спільне інвесту-вання;

переоцінка структури та розміру статутного фонду;

випуск акцій функціонуючими підприємствами.

Для зміни форми та суб'єкта-власника:

реорганізація, ліквідація, банкрутство підприємства;

продаж підприємства з аукціону або в конкурсному поряд-ку;

приватизація об'єктів науково-технічної сфери;

купівля або продаж прав на нематеріальні активи;

надання франшизи або здійснення лізінгу;

визначення вартості нематеріального активу, запропонова-ного як застава.

З метою вирішення організаційно-правових питань,пов'язаних із нематеріальними активами:

обґрунтування вартості нематеріального активу в процесісудово-арбітражних суперечок, пов'язаних із неправиль-ною виплатою авторської винагороди;

виконання постанови судових органів.

Специфіку нематеріальних активів як неупредметненої части-ни майна підприємства відбивають особливості їхньої оцінки [67].Складність вартісної оцінки нематеріальних активів підприємствобумовлена:

розмаїтістю об'єктів інтелектуальної власності, кожний зяких є оригінальним;

різними способами їхнього прояву і формами практичноговикористання на підприємстві;

імовірним характером отриманих результатів вартісної оцінки.

Використовувані на практиці підходи до оцінки вартості не-матеріальних активів орієнтовані на міжнародні та національністандарти оцінки майна, національні стандарти (положення) бух-галтерського обліку.

Оцінка вартості нематеріальних активів проводиться у визна-ченій послідовності і включає такі етапи [10, 11, 12]:

обстеження нематеріальних активів;

правова експертиза;

визначення типу вартості і вибір відповідного методу (мето-дів) оцінки вартості;

формування інформаційної бази для проведення оцінки;

розрахунок вартості нематеріальних активів по обраному ме-тоду;

підготовка звіту про оцінку.

На етапі обстеження нематеріальних активів необхідно пере-вірити наявність матеріальних носіїв, що є об'єктами обліку. Та-кими носіями можуть бути письмовий і (чи) образотворчий опис,креслення, схеми, зразки продукції, дискети, вінчестери ЕОМ,аудіо- і відеокасети, CD-ROM і інші носії об'єктів інтелектуальноївласності [122, с. 230].

На етапі правової експертизи необхідно ідентифікувати правана об'єкти інтелектуальної власності, тобто упевнитися в наявностідокументів, що підтверджують законне володіння майновими пра-вами (патенти, свідчення, ліцензійні договори, договори замовлен-ня на створення об'єктів інтелектуальної власності, контракти абоавторські ліцензійні договори і т.п.).

На третьому етапі в залежності від мети, правової ситуації, ін-ших факторів необхідно з'ясувати тип вартості: первісна, залиш-кова, ринкова та ін. Методи оцінки вартості визначаються типомвартості, а також тим, для чого така оцінка виробляється і як пла-нується використовувати її результати.

На четвертому етапі в залежності від типу вартості і прийнятогометоду здійснюється формування відповідної інформаційної базидля проведення оцінки. Перелік необхідної інформації, зокрема,включає [10]:

характеристики нематеріальних активів чи товарів, виго-товлених з їхнім використанням (технічні, споживчі, екс-плуатаційні й екологічні показники), при необхідності впорівнянні з аналогічними чи конкуруючими;

джерела одержання прибутку від використання нематері-альних активів (збільшення обсягів реалізації конкретнихвидів чи усієї продукції, виготовленої з використанням не-матеріальних активів; збільшення ціни в залежності відякості продукції; економія у виробництві при використаннінематеріальних активів; виторг від продажу (переуступки)майнових прав, продажу ліцензій і т.п. );

опис ринку об'єктів нематеріальних активів (галузі і на-прямки застосування об'єктів за функціональними ознака-ми і (чи) способами застосування, географія збуту, місткістьринку й ін.);

розрахунки витрат, пов'язаних із придбанням прав і вико-ристанням об'єктів нематеріальних активів (на придбаннямайнових прав; на використання у виробництві й органі-зації випуску товарів; на правові та інші види охорони; настрахування ризиків здійснення проектів з використаннямоб'єктів нематеріальних активів й ін.);

розрахунки собівартості і ціни одиниці товару з використан-ням об'єктів нематеріальних активів;

опис ризиків, пов'язаних із придбанням прав і використан-ням об'єктів нематеріальних активів;

розрахунки чистого прибутку від використання об'єктів не-матеріальних активів.

Звіт (акт) про оцінку вартості нематеріальних активів [109] - цеофіційний документ, що складається у встановленому порядку зарезультатами оцінки і містить:

вступ, у якому викладається мета оцінки, підстава для про-ведення оцінки, зведення про оцінювача, дата оцінки;

опис об'єктів нематеріальних активів, відомості про їхнюправову охорону, терміни, регіони і сфери дії прав;

характеристику видів вартості конкретних об'єктів немате-ріальних активів;

обґрунтування методу оцінки;

аналіз зібраної інформації з посиланням на джерела її одер-жання;

повний розрахунок оцінки вартості нематеріальних акти-вів, а також обмеження щодо отриманого результату;

інші необхідні для оцінки зведення.

Згідно Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8"Нематеріальні активи" [111], придбані нематеріальні активи за-раховуються на баланс підприємства за первісною вартостю. Прицьому використовуються дві оцінки: