ПЕРЕДМОВА

Ринкова трансформація економіки держави потребує доскона-лих механізмів аналізу ресурсної бази суб'єкта господарювання івизначення ґрунтовних підходів до оцінювання майна підприєм-ства. У стратегії післякризового розвитку національної економікикраїни дедалі більшого значення набуває відповідність й взаємоуз-годженість майнових інтересів суб'єктів господарювання. В той жечас доступи на ринки України ускладнені і пов'язані зі значнимимайновими ризиками та юридичними проблемами щодо визначен-ня майна. У цьому зв'язку важливу роль у підготовці висококва-ліфікованих фахівців покликані відігравати методики, принципи,підходи, що висвітлюють питання оцінювання майна в Україні.

Вітчизняна школа оцінювання та аналізу майна склалася самена основі адаптації основних положень зарубіжних шкіл до умовукраїнського ринку. Саме усі існуючі підходи і намагалися виклас-ти автори навчального посібника, використавши при підготовцідосягнення й досвід, напрацьований зарубіжними й українськимидослідниками. При написанні посібника знайшли своє відобра-ження теоретичні і практичні розробки вчених: В.В. Григор'євої,І.М. Островкіної, Д.С. Добряка, A.T. Тихонова, Л.В. Паламар-чук, Н.П. Лебедь., Г.І. Мікеріна, М.В. Павлова, А.Г. Грязнової,М.А. Федотової та ін.

Основна мета навчального посібника - логічне, комплекснесучасне викладення як базових понять, так і важливіших методівта прийомів економічного аналізу майнових ресурсів суб'єктів гос-подарювання. Специфіка та новизна навчального посібника по-лягає в узагальненні різних точок зору щодо теоретичних основоцінювання майна із застосуванням авторського висвітленнякурсу дисципліни "Оцінювання майна".

У роботі підкреслюються взаємозв'язки теоретичних розділівз набуттям практичних навичок, що дозволить студентам адапту-вати здобуті теоретичні знання до реальних умов функціонуван-ня українських підприємств.

Хочеться сподіватись, що авторському колективу вдасться до-вести до широкої аудиторії свої новаторські підходи до оцінюваннямайна й певне коло економічних інструментів його дослідження.

Посібник може бути корисним для викладачів і студентів ви-щих навчальних закладів, особливо економічних спеціальностей,галузі знань "Економіка і підприємництво". Наведений у навчаль-ному посібнику матеріал знадобиться також керівникам і фахівцямз аудиту, економістам підприємств та установ усіх форм власності,а також тим, хто цікавиться різними аспектами, підходами й про-блемами з оцінювання майна.

І. ФОРМУВАННЯ: МЕТОДОЛОГІЧНИХ -ОСНОВ ОЦІНЮВАННЯМАЙНА

. Нормативна характеристика та основні ознаки майна.. Процедура здійснення оціночної діяльності.. Нормативні підходи до оціночної діяльності в Україні.. Інфраструктура ринку землі.

Ключові слова: майно, нерухоме майно,оціночна діяльність, процедура оцінки,оцінювачі, ринок землі, інфраструктураринку землі, управління земельними ресурсами.