8.1. Методологічні підходидо оцінювання потенціалу підприємства

У ринкових умовах запорукою виживання й основою стабі-лізації становища підприємства є постійне зростання його вну-трішнього потенціалу. Він відбиває такий стан його ресурсів, приякому організація, вільно маневруючи фінансовими, виробничи-ми, інтелектуальними засобами, здатна шляхом їхнього доцільно-го використання забезпечити безперебійний процес виробництва йреалізації продукції на основі розробленої стратегії. Тому постаєпитання щодо правомірності формування потенціалу підприємства(організації). Вирішення викладених завдань можна з'ясувати задопомогою побудови системи оцінювання, що виступає як підґрун-тя життєдіяльності суб'єкта хазяйнування.

Оцінювання - процес вираження інформації, яку включають уфінансову звітність, у грошовому (вартісному) вимірі [128, с. 332;131, с. 149]. Вартісне оцінювання дає змогу отримати узагальне-не уявлення про всю різноманітність господарських процесів, по-дій і явищ у межах одного підприємства та зробити висновок прорезультати його діяльності [132, с. 232]. При виборі методу оціню-вання враховують такі умови: підприємство постійно функціонуєі продовжуватиме в майбутньому свою діяльність необмеженийперіод часу, майно та зобов'язання оцінюються в балансі на датуйого складання пооб'єктно (кожний елемент активу і пасиву оці-нюється окремо), при складанні звіту про фінансові результатидоходи й витрати оцінюються поза моментів, у яких здійснюєтьсянадходження і платежі, дотримання підприємством послідовностівикористовуваних принципів і методів оцінки для забезпеченняпорівняння інформації у фінансовій звітності. За допомогою оці-нювання натуральні й трудові характеристики (вимірники) госпо-дарських засобів переводять у вартісні [119, с. 191].

Слід звернути увагу на те, що нерідко в дослідженнях викорис-товується такий різновид оцінювання, як оцінка економічна. Їїпризначення - це визначення кількісної міри впливу економічнихпроцесів, господарських дій на результативність (ефективність)функціонування економічних систем чи структур. Економічнеоцінювання визначається двома способами - ринковим і позарин-ковим (розрахунковим) [54, с. 132]. Економічне оцінювання якринкова категорія фактично збігається з ринковою ціною. Поза-ринкова оцінка визначається розрахунковим методом за схема-ми (формулами, алгоритмами), які імітують з певним ступенемточності процес (процедуру) її ринкового визначення. В роботіпропонується застосовувати економічну позаринкову оцінку длявизначення результативності дії організаційно-економічного ме-ханізму створення стратегічного потенціалу підприємства.

Вважаємо за доцільне здійснювати оцінювання потенціалу під-приємства в певній послідовності її елементів (рис. 8.1.). Перший крок- це усвідомлення та вибір цілей, які підприємство намагатиметься до-сягнути в результаті оцінювання. На цьому етапі варто відсіяти зайвіта несуттєві завдання діяльності організації. Збір і підготовка вхіднихданих полягає у виборі точної і якісної інформації та відображеннінеобхідних рішень, які є основою розрахунку оціночних показниківнаступного етапу.

Другий крок системи оцінювання базується перш за все на доціль-ності та правомірності формування початого або додаткового потенці-алу підприємства. Принципи оцінювання доцільності формуванняпотенціалу підприємства можливо визначити за допомогою бази-сів прогнозування. Прогноз (від гр. рrognosis - передбачення) - цеспроба визначити стан якого-небудь явища чи процесу в майбут-ньому. Процес складання (розробки) прогнозу називають про-гнозуванням. Прогнозування розвитку (стану) підприємства абоорганізації - це наукове обґрунтування можливих кількісних іякісних змін його (її) стану (рівня розвитку в цілому, окремих на-прямків діяльності) у майбутньому, а також альтернативних спо-собів і термінів досягнення очікуваного стану. Процес оцінюваннядоцільності формування потенціалу підприємства базується напевних принципах. Основні з них показані на рис. 8.2.

Система оцінювання формування потенціалу підприємстваможлива за допомогою методів прогнозування, які формуютьсяшляхом фіксації можливих і структурованих за певними ознакамиметодів розробки прогнозування майбутнього стану того чи іншогосуб'єкта хазяйнування. В залежності від джерел інформації, тех-нології її обробки та отриманих результатів методи оцінювання по-тенціалу поділяються на дві групи: 1) фактографічні, 2) евристичні(рис. 8.3) [136, с. 94].

Фактографічні методи базуються на використанні фактичнихматеріалів, які детально характеризують змінювання в часі всієїсукупності або окремих ознак (показників) об'єкта прогнозуван-ня. Основними в цій групі є методи екстраполяції, функцій, ко-реляційно-регресійних моделей. Метод екстраполяції є базиснимдля прогнозування розвитку складних виробничих систем: в йогооснову покладено припущення щодо незмінності факторів, що ви-значають розвиток об'єкта дослідження. В зв'язку з цим сутністьметода екстраполяції - це розповсюдження закономірностей роз-витку об'єкта в минулому на його майбутнє.

Принципи формування моделі оцінюванняпотенціалу підприємства

і wS м

R Щ

И З

ф д

о ^її §я

  • о ©-

= &

о «

g ft

.5 в

м          &

в          -

и          З

s           й

R          £

оSи

^ >> м

^          й

&         и

К         и

о

Ф         ч

аа         а

со

 

 

:гч

 

 

'3

OS

S

и

OS

В

 

ft

оо

 

о

О

 

 

 

 

.S3

*ЕНф

 

О

В

ф

 

в